Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Juraj Kmeťko
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Program rokovania ­ Zaradenie do programu:
Návrh poslanca Krampla: Návrh zaradiť bod č. 5 – Rôzne na začiatok rokovania.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 003.
Program rokovania ­ Zaradenie do programu:
Návrh poslanca Dullu: Vypustiť z programu rokovania body č. 2, 3 a 4.
Hlasovanie: 
Za: 7
Proti: 7
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Proti:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 Zdržali sa:

 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 2
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2017.
Doplňujúci návrh poslanca Buzáša: Miestne zastupiteľstvo B. doplňuje k bodu 1.5. kontrolu objednávok, zmlúv, verejných obchodných súťaží a kultúrnych podujatí vystavených/podpísaných a organizovaných Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves za roky 2006 až 2014 z hľadiska zákonnosti, vecnej a formálnej správnosti, ako i najmä hospodárnosti a efektivity vynakladania finančných prostriedkov.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 2.
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2017.
Pozmeňujúci návrh poslanca Dullu: 
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje vypustenie bodu 1.4 a doplnenie o bod 3 Výkon finančnej kontroly na mieste s kontrolou KŠK v časti A. Kontrolná činnosť a temínom predloženia správy MiZ na zasadnutí 3.10.2017.
Hlasovanie: 
Za: 9
Proti: 2
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Proti:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Zuzana Volková
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 2.
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2017.
Hlasovanie o uznesení ako celku.
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 2.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017.
Návrh poslanca Šíbla:
Hlasovanie o ukončení diskusie.
Hlasovanie: 
Za: 10
Proti: 5
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
   

Proti:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 2.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017.
Návrh poslanca Buzáša: 
Hlasovanie o ukončení diskusie.
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 5
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Proti:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 2.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017.
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 3.
Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. č. 5/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Majerníkova ­ severná časť.
Hlasovanie: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 4.
Žiadosť folklórneho súboru Dolina o prenájom nebytových priestorov v Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 5.
Rôzne. – Návrh poslanca Záhradníka: Spresnenie uznesenia č. 311/2017.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00