tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Uznesenia 10MiZ-2015_156-157

V pondelok 21.12.2015 schválili karloveskí poslanci rozpočet na rok 2016. 

 

Mestskej časti sa podarilo zostaviť na ďalší rok rozpočet mierne prebytkový, príjmy prevyšujú výdavky o 107 tisíc eur. Najviac financií pôjde do programu vzdelávanie.

 

Najväčší nárast výdavkov sa plánuje v programe pozemné komunikácie, kde sa výrazne zvyšujú rozpočtové výdavky na správu a údržbu chodníkov, cestných komunikácií a priestranstiev – tým sa napĺňa sľub, že zvýšená daň za vyhradené parkovacie miesto sa vráti späť do údržby komunikácii a parkovania. V schválenom rozpočte na rok 2015 bolo v tomto programe vyčlenených 309 tisíc, na rok 2016 dochádza k navýšeniu na 502 tisíc.  

 

K nárastu o 15 tisíc eur dochádza aj v kapitole správa a údržba verejnej zelene. Viac financií pôjde aj na detské a športové ihriská. Mestská časť pritom pokračuje v dodržiavaní zásady nepredávania obecného majetku, keďže v novom roku so žiadnym predajom vlastného majetku nepočíta.

 

Tlačovú správu TASR si môžete prečítať tu: http://bratislava.sme.sk/c/8108704/prioritou-rozpoctu-msc-karlova-ves-su-skoly-viac-ide-i-na-komunikacie-a-zelen.html

 

Rozpočet si môžete pozrieť tu: https://www.karlovaves.sk/uradna-tabula/miestne-zastupitelstvo/navrh-rozpoctu-mestskej-casti-bratislava-karlova-ves-na-rok-2016/

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves v zmysle § 27 ods. 4 písm. a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)

 

ZVEREJŇUJE ZÁVÄZNÚ ČASŤ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE „ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY MAJERNÍKOVA – SEVERNÁ ČASŤ“

 

Príloha:

Majernikova_UPN-Z_Schema_zavaznej_casti

Majernikova_UPN-Z_Text zavaznej_casti

 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves inštalovala v uplynulom týždni na viacerých miestach v Karlovej Vsi knižné búdky. Tie budú občanom slúžiť ako miesta, z ktorých si budú môcť knihy požičať alebo tam vlastné knihy doniesť.

 

Prvotný výber kníh uskutočnili knihovníčky z miestnej knižnice v Karlovej Vsi a do búdok umiestnili tituly z vlastnej databázy. “Zatiaľ máme pozitívne ohlasy. Obsah búdok sme kontrolovali a v niektorých z nich už nejaké knihy pribudli. Práve táto aktivita občanov nás teší. Robí z búdok dynamické miesto, kde občas nazriete, aby ste videli kto tam akú zaujímavú knihu priniesol,” povedala vedúca oddelenia kultúry Adriana Majka.

 

Búdky inštalovala mestská časť Bratislava-Karlova Ves vďaka grantu od Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý projekt podporil sumou 450 eur. Knižné búdky nájdete v Karlovej Vsi na Námestí sv. Františka, Školskom námestí, v Líščom údolí, vo Vodárenskej a v Botanickej záhrade.

 

“Je to taký vianočný darček oddelenia kultúry pre obyvateľov Karlovej Vsi. Pochopiteľne búdky majú najvyššiu čítanosť v teplých mesiacoch, no sme radi, že nám to vyšlo aj takto pred Vianocami. Karlovešťania si možno v búdkach nájdu nejaké čítanie na sviatky alebo nám po Vianociach naopak nejakú knihu do búdok donesú,” dodala Adriana Majka.

 

 

IMG_5990

Z dôvodu možnej nezjazdnosti komunikácií v zimných mesiacoch spoločnosť OLO a.s. dočasne umiestni od soboty dňa 19.12.2015 pre obyvateľov dole uvedených lokalít dve 1100 litrové zberné nádoby, aby aj v prípade zimnej kalamity bol zabezpečený odvoz zmesového komunálneho odpadu (ZKO).

 

 

 

 

Lokality:

Dlhé Diely III https://olo.venzeo.com/public/11151071583529da2e13befc5f24e039d59c9ea9ecde35306e

Dlhé Diely I a II  https://olo.venzeo.com/public/f4301b681ba86381de33aa169e91ad3787d47cba7f6d5d17be

Komonicova, Nad ostrovom https://olo.venzeo.com/public/54a78fa7e9d466078a4ba8e72afc61c6411b6fba1ec82d2852

Vyhlásenie obchodnej verejne súťaže na prenájom nebytových priestorov – školský bufet v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava

V decembri sa oficiálne začala činnosť Ekocentra na ZŠ Veternicova s vysunutou triedou v komunitnej záhrade na Kuklovskej ul. neďaleko školy. Na realizácii projektu budovania Ekocentra v záhrade spolupracuje OZ Envirosvet s OZ Jablonka, ktoré pomáha s budovaním komunitnej záhrady a získavaním zdrojov. Projekt sa začal realizovať na sklonku tohto roku vďaka dotácii Bratislavského samosprávneho kraja. Predkladateľom tohto projektu je MČ Bratislava-Karlova Ves spolu s občianskym združením Envirosvet, ktoré na území Karlovej Vsi pôsobí.

 

Motívom projektu je umožniť ľuďom na sídlisku zažiť kus prírody a kontakt s ňou priamo v mieste ich žitia, viesť deti a mladých ľudí k aktívnemu postoju k ochrane a spoznávaniu prírody priamo v ich meste, v prírode, ktorá je celkom neďaleko od nich, len to často ani netušia.

 

V rámci projektu sa rozbehlo fungovanie ekokrúžku pre školákov. V Cirkevnej základnej škole sv. Františka z Assisi prebieha krúžok už od septembra 2015. Krúžok navštevuje 30 detí a sú rozdelené do dvoch skupín. So školákmi sa sa zatiaľ venovali témam: Prečo listy na jeseň opadávajú, tajomstvá lesa, ako sa chystajú zvieratká na zimu, o vode, vianočné tvorivé dielne.

 

Druhou rozbehnutou aktivitou je rozvoj klubu predškolákov v záhrade na Kuklovskej ul. Spolu s ich rodičmi sa priestor vyčistil od čiernej skládky (vďaka podpore Mestskej časti Karlova Ves, ktorá poskytla kontajner na odpad, v rámci 2 brigád sa naplnili 2 veľké kontajnery). S deťmi a ich rodičmi sa zatiaľ v jesennom čase stihla oberačka jabĺk, dizajnovanie záhrady a prvá opekačka. Na Deň stromov OZ posadilo 2 nové ovocné stromy, staré stromy ošetrilo, vybudovali kompostovisko, záhradu vykosili a vyhrabali a začali s budovaním nového dreveného oplotenia.

 

Ďalšie plánované aktivity Ekocentra:

 

001 (2)

005

007 (2) 045 ekotrh bunker herna slavnost

Z technických príčin od 4.1.2016 do 8.1.2016 nebude ohlasovňa obyvateľov vykonávať úkony s pobytmi pre mestské časti Karlova Ves, Dúbravka, Devín a Lamač.

Ďakujeme za porozumenie.

Oznamujeme obyvateľom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, že v dňoch 21. až 23. decembra 2015 sa stránkové dni menia nasledovne:

21.12. 2015 – pondelok – úradné hodiny 8,00 do 17,00 – stránkový deň

22.12. 2015 – utorok – úradné hodiny 8,00 do 15,00 – stránkový deň

 23.12. 2015 – stredaotvorená len podateľňa od 8,00 do 12,00.

31.12. 2015 – štvrtok – podateľňa od 8,00 do 12,00.

 

Zmena stránkových dní v dňoch 21. až 31. 12. 2015

Karloveský kultúrny dom na Molecovej ulici má nové ozvučenie. Návštevníkom prinesie lepší zážitok najmä na podujatiach pravidelného filmového a hudobného klubu Kamel.

 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves zakúpila novú ozvučovaciu súpravu vďaka grantu, ktorý získala z Bratislavského samosprávneho kraja. Ten sa rozhodol podporiť novovzniknutý filmový klub v Karlovej Vsi sumou 4000 eur. Mestská časť tak získala ozvučovaciu súpravu, ktorú bude môcť použiť aj na projekciách úspešného letného kina.

 

Nové ozvučenie je pokračovaním postupnej obnovy karloveského kultúrneho domu. V letných mesiacoch mestská časť realizovala výmenu vstupných dverí, okien v malej sále a pristúpila aj k renovácii šatní a zázemia pre účinkujúcich. Dôležitou zmenou bol tiež návrat k známemu názvu “Kamel klub” a vytvorenie nového vizuálu, ktorý má pomôcť oživiť známu adresu kultúrnych podujatí v Karlovej Vsi.

 

“Karloveský kultúrny dom má veľký potenciál. Nachádza sa na skvelom mieste nielen pre Karlovešťanov, ale aj pre návštevníkov z okolia. To, že sa do neho dlhé roky neinvestovalo, berieme ako výzvu a príležitosť na reštart. Preto aktívne vyhľadávame granty a spolupracujeme s partnermi ako sú BKIS, Vodárenská záhrada, Botanická záhrada a tiež občianskymi združeniami. Stúpajúca návštevnosť v posledných mesiacoch nasvedčuje tomu, že ideme dobrým smerom,” povedala vedúca kultúry v Karlovej Vsi Adriána Majka.

Skladby svetových hudobných skladateľov i koledy budú v programe tradičného predvianočného koncertu v Kostole Narodenia Panny Márie na sídlisku Dlhé diely.

 

 

 

 

 

Screen Shot 2015-12-16 at 2.29.05 PM

 

 

VZN č. 9/2015