tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Oznam o zámere uzavrieť nájomnú zmluvu na pozemok pod predajným stánkom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dobrá správa z polikliniky v Karlovej Vsi. RTG pracovisko na 2. poschodí je vybavené novým digitálnym röntgenom, ktorý je už v prevádzke. Pôvodný röntgen v karloveskej poliklinike bol od apríla pokazený. Pacienti museli byť preto odosielaní do polikliniky v Ružinove. Polikliniku spravuje Úrad Bratislavského samosprávneho kraja.

 

 

Trend triedenia odpadu z domácností v Karlovej Vsi je potešiteľný. Odpad separuje až 88 percent karloveských domácností. Ekologické povedomie u obyvateľov mestská časť podporovala aj počas Karloveských hodov, kde nechýbali koše na separovaný odpad – plasty a papier. Len nádoby na odpad však nestačia, dôležité je naučiť sa aj správne separovať. Karlova Ves preto v oblasti vzdelávania o ekologickom správaní a udržateľnom spôsobe života na našej planéte pripravuje viaceré aktivity. 

Karlovešťania najčastejšie triedia papier, sklo a plasty. Vyplýva to z dotazníka pripravovaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR), s ktorého prípravou mestská časť Bratislava – Karlova Ves dokončila. Plasty separuje až 95,8 percenta opýtaných. Nezaostáva však ani triedenie skla (91,7 %) a papiera (88,4 %). Miestni obyvatelia separujú aj ďalšie zložky odpadu, najčastejšie bioodpad. Karlovešťania však reagujú aj na zber elektroodpadu, triedia batérie i kov.

Uvedomelý prístup našich obyvateľov oceňuje aj organizácia Greenpeace Slovensko, podľa ktorej je výsledných 88 percent obyvateľov triediacich odpad veľmi pekné číslo. „Myslíme si, že environmentálne povedomie Slovákov, pokiaľ ide o triedenie odpadu, sa zvyšuje,“ hodnotí hovorkyňa Greenpeace Slovensko Miroslava Ábelová. Ochrancovia prírody vítajú, že mestá a obce sa snažia umiestňovať čoraz viac nádob na triedený odpad. Resty však samosprávy majú ešte pri nádobách na bioodpad, ktorých je na sídliskách podľa Greenpeace stále málo. „Nestačí však len separovať odpad, dôležité je ho menej produkovať. Zbytočne veľa vecí nakupujeme, zbytočne veľa vecí vyhadzujeme,“ poukazuje na problém dnešnej spoločnosti miestny poslanec Jaromír Šíbl.
Triedenie odpadu však stále nie je samozrejmosťou vo všetkých domácnostiach. Niektorí obyvatelia totiž separovaniu odpadu pozornosť nevenujú. Najčastejším dôvodom je, že na to nemajú čas (41,7 %). Ďalším napríklad nevyhovuje spôsob zberu triedeného odpadu (31,1 %), nemajú o separovaní dosť informácií (28,2 %) alebo nepovažujú triedenie za dôležité (14,6 %).

Chcete si pozrieť aktuálny zoznam psov v Karlovej Vsi, prípadne skontrolovať, či je vo Vašom bytovom dome evidovaný každý pes? Stačí kliknúť na nasledujúci odkaz:
zoznam-evidovanych-psov-k-31-10-2016
V prípade, že ste zistili chybu, prípadne psa, ktorý nie je v evidencii, svoj podnet môžete nahlásiť na telefónnom čísle 0940 634 119, prípadne emailom na adrese: ilona.kraic@karlovaves.sk
foto: ilustračné

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave vyzval na celoplošnú jesennú deratizáciu. Ta sa koná do 15. novembra. Karlova Ves vykonáva deratizáciu na vytipovaných verejných priestranstvách a v objektoch v správe alebo majetku mestskej časti.

Podnikatelia, právnické osoby, školy, zdravotnícke a sociálne zariadenia či prevádzkovatelia polyfunkčných domov urobia deratizáciu vo svojich objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch, skladoch i na skládkach odpadov. Musia tak urobiť výlučne prostredníctvom firiem, ktoré majú oprávnenie na profesionálny výkon regulácie živočíšnych škodcov.

Obyvatelia Karlovej Vsi môžu vykonať deratizáciu aj svojpomocne v obchodoch dostupnými biocídnymi prípravkami určenými na deratizáciu. Deratizovať majú svoje pozemky, objekty využívané na chov hospodárskych zvierat a v prípade zvýšeného výskytu hlodavcov aj v pivniciach rodinných domov a objektoch určených na bývanie.

Potkany a myši sú škodcovia, ktorí môžu prenášať rôzne infekčné ochorenia. Vyznačujú sa vysokou plodnosťou, a preto pravidelne dochádza k ich premnoženiu.  Jediným efektívnym spôsobom ich regulácie je pravidelná celoplošná deratizácia najmenej dvakrát ročne, spravidla na jar a jeseň. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii.

Foto: ilustračné, internet

Bratislavská Teplárenská, a.s. oznamuje, že dňa 10.11.2016 v čase od 800 do 1400 hod bude z dôvodu poruchy na technologickom zariadení v OST 955 Hodálová prerušená dodávka teplej vody. 

Jedná sa o nasledovné objekty:

 

Adámiho         13,15,17,23,24,25,26,27,33,35,37,+MŠ11

Baníkova         2,4,6

Hodálova        1,2,3,4,6,8,10,12

Nováckeho      1,3,5

Máte radi kontakt s ľuďmi a chcete pracovať pre stabilnú spoločnosť? Slovenská pošta prichádza s ponukou práce na pozíciu priehradkový zamestnanec v Karlovej Vsi v časti Dlhé Diely. Nástup do práce je možný ihneď. Viac informácií nájdete v odkaze, ak kliknete sem

Miestny úrad v Karlovej Vsi umožňuje občanom platiť za poskytované služby aj platobnými kartami. V priestoroch Centra služieb občanom, ktoré sídli vedľa vstupu do miestneho úradu, bol nainštalovaný samoobslužný platobný terminál, ktorý umožňuje platiť za služby v hotovosti alebo platobnými kartami. Je možné tak urobiť kontaktne, teda zadaním PIN kódu alebo aj bezkontaktne.
V začiatočnej fáze budú môcť návštevníci centra zaplatiť poplatky za osvedčovanie podpisov a listín, matriku, ohlasovňu pobytu a kopírovacie služby. Neskôr sa prostredníctvom platobného terminálu budú uhrádzať všetky platby, ktoré sa zatiaľ uhrádzajú v pokladni miestneho úradu,“ informuje prednosta miestneho úradu Ján Hrčka.
Centrum služieb občanom Karlova Ves otvorila v júni a je k dispozícií každý pracovný deň. V centre je možné dať si osvedčiť podpis alebo fotokópie dokumentov za výrazne nižšie poplatky ako u notára. Nachádza sa tu tiež ohlasovňa pobytu obyvateľov, kde je možné prihlásiť alebo odhlásiť sa z trvalého alebo prechodného pobytu. Na matrike, ktorá sa tiež nachádza v centre, si občania SR môžu vybaviť sobášny, úmrtný list alebo duplikáty matričných dokladov. Začiatkom októbra sa do centra presunulo aj oddelenie daní a poplatkov, kde si môžete vybaviť okrem iného prihlásenie alebo odhlásenie psa alebo rybársky lístok.
Centrum služieb občanom je otvorené na Námestí sv. Františka každý pracovný deň od ôsmej hodiny v pondelok a v stredu do 17:00 h, v utorok a vo štvrtok do 15:00 h a v piatok do 13:00 h aj v čase obeda. Od začiatku októbra je súčasťou Centra aj automat na poradové čísla, ktorý nasmeruje návštevníka k pracovisku, kde ho vybaví zamestnanec miestneho úradu zodpovedný za príslušnú agendu.

Výzva na odstránenie opusteného vozidla – čierny Peugeot, Majerníkova 11- vedľa MŠ

Občianske združenie Srdcom s nádejou uskutoční s povolením ministerstva vnútra dňa 30.11.2016 od 7.00 – 16.00 hod. verejnú zbierku formou predaja drobných predmetov (perá) na zdravotne ťažko postihnutého Filipka Kosára z Križnej. Viac informácií na webovej stránke o.z. – www.srdcomsnadejou.sk.

Rozhodnutie ministerstva vnútra o zápise verejnej zbierky do registra verejných zbierok

Primátor hlavného mesta Bratislava Ivo Nesrovnal pozýva obyvateľov Karlovej Vsi na verejnú diskusiu na tému parkovacia politika. Verejná diskusia sa uskutoční v pondelok 14. novembra 2016 o 17.30 h v Ateliéri Babylon na Nám. SNP 14.

Originál pozvánky nájdete TU

Bratislavská Teplárenská, a.s. oznamuje, že dňa 9.11.2016 v čase od 800 do 1400 hod bude z dôvodu poruchy na technologickom zariadení v OST 954 Nábělková prerušená dodávka teplej vody. 

Jedná sa o nasledovné objekty:

 

Adámiho                                   2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22

Jurigovo nám.                           1,3,5,7,9,11,13,15

L.Sáru materská škôlka            2,4,6,8

Nábělkova                                 2,4,6,8,10 – chemické čistenie

Nováckeho                                2,4,6,8