menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vyhlásil výberové konanie na nasledujúce pozície:
Opatrovateľ/-ka so zameraním na rozvoz obedov (podrobnejšie informácie nájdete TU )
Pracovník/-čka v službe rozvoz obedov (podrobnejšie informácie nájdete TU )

Upovedomenie Stroblová

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na pozíciu: Produkčný na oddelenie kultúry. Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí TU

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vyhlásil výberové konanie na nasledujúce pozície:

Vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia (podrobnejšie informácie nájdete TU )

Vedúci oddelenia investičného a majetkového (podrobnejšie informácie nájdete TU )

Karlova Ves získala dotáciu na zakúpenie osobného motorového vozidla, ktoré pomôže zefektívniť prácu oddelenia sociálnych vecí pri poskytovaní služieb klientom v domácnosti. Bude sa používať najmä na donášku stravy do vzdialenejších domácností, ktoré sú na Dlhých dieloch či Starých gruntoch.

„Zlepšia sa tiež pracovné podmienky opatrovateliek, ktoré nebudú musieť nosiť v rukách ťažké veci a odbudnú im aj namáhavé presuny do vzdialených lokalít,“ hovorí vedúca oddelenia Jana Mózešová. Dotáciu vo výške 11 000 eur získala mestská časť od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe predloženého projektu zameraného na zabezpečenie efektívnej donášky stravy do domácností klientov v rámci poskytovania opatrovateľskej služby. Projekt spolufinancuje Karlova Ves čiastkou 9940 eur z rozpočtu mestskej časti.

12813

Marcel má asi 40 rokov. Predtým mal dobré zamestnanie, dokonca robil manažéra v jednej väčšej firme. Cez kamaráta sa však dostal k drogám. O zamestnanie prišiel, skončil na ulici a pre drogy bol dvakrát vo väzení. Útočiskom sa mu stala nocľaháreň sv. Vincenta de Paul. Medzi ostatnými ľuďmi bez domova si uvedomil že takto nechce skončiť. Podarilo sa mu skoncovať s drogami a vykročiť na novú cestu. Keď sa v Depaul Slovensko začali prvé brigády pri upratovaní ulíc, hneď sa do nich zapojil. Neskôr sa zapájal do všetkých brigád a kurzov kariérneho poradenstva, ktoré v Depaul organizovali. Popri tom si hľadal trvalé zamestnanie. Dnes už takmer rok býva v podnájme a rozváža tovar pre jednu firmu. Je to jeden z mnohých príbehov, s ktorými sa v Depaule denne stretávajú.
V minulom roku bolo v programe pracovnej terapie zapojených 61 ľudí bez domova. Z tejto skupiny postupne odišlo 15 z nich, ktorí si buď sami, alebo s pomocou Depaul Slovensko našli nové zamestnanie a nové bývanie. Ďalším trom klientom, ktorí sú stále zapojení v projekte, sa už tiež rysuje lepšia budúcnosť.
Depaul Slovensko sa venuje ľuďom bez domova. Pomáhajú tam, kde je potreba najväčšia. Prevádzkujú veľkokapacitnú nízkoprahovú nocľaháreň s 200 posteľami, kam môže prísť každý: ľudia bez dokladov a financií, pod vplyvom alkoholu či drog, v zlom zdravotnom alebo psychickom stave. Prvým krokom pomoci je naplnenie tých najzákladnejších existenčných potrieb ako sú bývanie a bezpečnosť, jedlo, ošatenie, hygiena, alebo riešenie akútnych zdravotných problémov, prípadne zabezpečenie doliečenia po chorobách.
Ďalším krokom je vybavovanie chýbajúcich dokladov, prihlasovanie do poisťovní, vybavovanie vyšetrení, sprevádzanie k lekárovi, vybavovanie dávok sociálnej pomoci, hľadanie práce, bývania alebo vybavenie pobytu v ďalších sociálnych zariadeniach. Veľkú skupinu problémov tvorí vysporiadanie sa s minulosťou (riešenie dlhov a exekúcií, nadväzovanie kontaktov s rodinou a podobne). V ďalšom kroku klienta čakajú v prípade jeho záujmu programy zamerané na individuálny rozvoj a integráciu. Pomocou nich sa snažia vytvoriť podmienky na úspešný prechod človeka z ulice do bežnej spoločnosti.
Niektorí z nich sa zapojili aj do programu, ktorý organizuje Depaul Slovensko v spolupráci s karloveským miestnym úradom. „Našu súčasnú spoluprácu s Karlovou Vsou do veľkej miery určuje porozumenie a podpora zo strany miestneho úradu. Táto spolupráca sa rozvíjala postupne. Po tom, čo mestská časť prevzala na seba zodpovednosť za čistenie verejného priestoru, prišlo sociálne oddelenie s myšlienkou dať možnosť ľuďom bez domova získať späť pracovné návyky a zorganizovať skupinu, ktorá pomôže pri upratovaní ulíc. Zorganizovali sme pravidelné brigády. V praxi sa ukázalo, že boli zbytočné počiatočné obavy z toho, či budú mať ľudia bez domova o takúto prácu záujem, či budú pracovať zodpovedne a či splnia očakávané nároky. Ľudia bez domova sa takejto príležitosti veľmi potešili a brigády sú medzi nimi veľmi obľúbené. Táto spolupráca je taká úspešná, že zaujala aj ďalšie mestské časti v Bratislave, ktoré sa na nás obrátili so žiadosťou o podobný projekt,“ hovorí Miroslav Jurík z neziskovej organizácie Depaul Slovensko.

 

 

Obyvatelia môžu pripomienkovať predložený zámer obytného súboru Karolia na ul. Hany Meličkovej. Svoje pripomienky môžu v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) posielať do 25. júla na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž.p., oddelenie ochrany prírody  a vybraných zložiek ž.p., Tomášikova 46, 832 05 Bratislava.
Celý navrhovaný zámer je dostupný TU

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves v zákonnej lehote tiež zašle svoje zásadné pripomienky k danému zámeru.

Magistrát hlavného mesta Bratislavy oznamuje, že dňa 4.07.2017 od 10:00 hod., správca komunikácie začne opravu povrchu na Karloveskej ulici. Oprava bude prebiehať v dvoch etapách:

I. etapa v úseku od priechodu pre chodcov pri CSS „Lackova“ – pravý jazdný pruh v smere k ul. Nad lúčkami.

II. etapa v úseku od priechodu pre chodcov pri CSS „Lackova“ – ľavý jazdný pruh smer ul. Nad lúčkami.

Premávka bude usmernená prenosným dopravným značením do jedného jazdného pruhu.

V termíne od 4.07.2017 od 10:00 hod. dodávateľ začne s výmenou ul. vpustov a výškovou úpravou kanalizačných poklopov

Termín realizácie prác v termíne 4.07.2017 od 10,00hod. do 16.07.2017 do 24,00hod.

Materská škola (MŠ) na Borskej ulici otvorí od septembra sedem tried a jej kapacity budú naplnené takmer na 100 percent. Miestny úrad v Karlovej Vsi tým vyvrátil dezinformácie o údajnom zatvorení alebo obmedzení prevádzky tejto škôlky. V polovici júna sa uskutočnilo stretnutie školskej rady rodičov detí z MŠ Borská 4 s vedením mestskej časti (MČ) Karlova Ves.
Rodičia najskôr vyjadrili obavu o zabezpečenie riadneho chodu MŠ v budúcom školskom roku. Išlo najmä o riešenie výpadku učiteľov. MŠ bude v budúcom školskom roku riadne pokračovať, kapacita škôlky 150 detí je naplnená takmer na 100%, otvorených bude 7 tried. Momentálne miestny úrad intenzívne pracuje na riešení personálneho zabezpečenia chodu škôlky. Vicestarosta Branislav Záhradník informoval rodičov o zámere MČ posilniť starostlivosť o areál a priestory škôlky. Vedenie MČ tiež prezentovalo svoje zámery pri rozvoji nielen areálu samotnej MŠ ale aj jej bezprostredného okolia. Starostka Dana Čahojová ubezpečila rodičov, že vedenie Karlovej Vsi a miestny úrad sú pripravení, v prípade vzniku akýchkoľvek problémov, hľadať riešenia spolu s rodičmi v záujme detí.

O výcvik kanoistiky v Karloveskej zátoke bol v tomto roku veľký záujem. Od apríla do konca júna sa pravidelne učilo člnkovať viac ako päťdesiat dospelých a jedenásť detí. Vodáckym inštruktorom tak museli pomáhať aj ďalší členovia karloveskej obecnej lodenice – Klubu vodných športov (KVŠ). ,,Nemuseli sme na nikoho vyčkávať, vodácki adepti chodili skôr ako na dohodnutú piatu hodinu a každý utorok aj štvrtok sme boli najneskôr o 17.10 h na vode,“ hovorí o výcviku Martin Čajági. Budúci vodáci sa učili ako používať pádlo, inštruktori im ukázali aj náročnejšiu priamu jazdu proti prúdu, učili ich traverzy a smerovanie kanoe. ,,Najväčšia zábava bola s deťmi, tešili sa na vode z objavovania, napríklad keď videli v Karloveskom ramene bobra alebo korytnačku,“ spomína inštruktorka detí Ľubka Koprivová a dodáva, že deti si už vyskúšali aj raftové preteky na kanáli v Čunove. Zatiaľ sa im však viac darilo na orientačných pretekoch v Bodíckych ramenách. Deti boli z výcviku kanoistiky nadšené, odniesli si z neho veľa zážitkov a našli si aj nových kamarátov.  ,,Bolo úžasné ako sme sa museli naučiť orientovať sa v kľukatých Bodíckych ramenách a zbierať pečiatky,“ hovorí Matúš Pupala, ktorý absolvoval vodácky výcvik. Niektorí účastníci neostali len pri kanoe a pustili sa aj do pokročilejšieho výcviku na kajaku. ,,Tiež sa mi páčil záverečný splav na maďarských ramenách, kde sme aj vyskakovali z lodí a kúpali sa,“ dodala ďalšia s účastníčok vodáckeho výcviku Aďa Andrášiková.

Vyzva na predlozenie ponuky