menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Priestor ihriska za bytovým domom na Hany Meličkovej 25 sa v apríli premení na komunitnú záhradu. Spoločné záhradkárčenie je aktuálnym trendom a ponúka možnosť lepšieho spoznania susedov z okolia pri nenáročnej manuálnej práci. Komunitná záhrada však potrebuje nájsť svoju komunitu.

Komunitná záhrada bude mať rozmery 10 x 8 metrov, čo poskytuje slušný priestor na zasadenie viacerých prvkov. Srdcom záhrady bude 11 vyvýšených záhonov, na pestovanie byliniek a zeleniny. Medzi kvetináčmi sa bude jednoduchšie pohybovať aj ľuďom s pohybovým hendikepom. Pridanou hodnotou záhrady budú jedlé kríky, z ktorých sa dajú oberať plody.

Pre zvýšenie sebestačnosti záhrady príde vhod nádrž na vodu a kompostovisko. Počíta sa aj s pomocou pre zvieracích obyvateľov blízkeho okolia. V záhrade si nájde svoje miesto domček pre ježkov alebo hmyzí hotel. Záujemcovia o aktívnu prácu v komunitnej záhrade sa môžu prihlasovať na referáte životného prostredia na mailovú adresu zahrada@karlovaves.sk do 28. marca 2019. Záhony budú prideľované v poradí akom sa záujemcovia budú prihlasovať.

Práca v záhrade je príjemným relaxom, no mestské sídliská majú iba veľmi obmedzené záhradkárske možnosti. Každá takáto iniciatíva je preto medzi Karlovešťanmi viac ako vítaná. Nová komunitná záhrada bude pre záujemcov bezplatná, potrebný materiál dodá obyvateľom karloveský miestny úrad a začiatkom apríla si ju spoločne založíme počas sobotňajšej brigády.

Foto: ilustračné

Keby domácnosti triedili viac odpadu, za odvoz zmiešaného odpadu by platili menej. Jednoduchá logika, ktorá má aj u nás v Karlovej Vsi  svoje rezervy. Spoločnosť OLO, ktorá odváža odpad z kontajnerových stojísk, poskytuje nádoby na triedený odpad aj ich vyprázdňovanie bezplatne. Nádoby na zmiešaný odpad sú spoplatnené. 

Zjednodušene povedané, keby ľudia nehádzali odpad, ktorý sa dá zahodiť do vyčlenených kontajnerov na plasty, papier, prípadne sklo, zostávalo by v kontajneroch na zmiešaný komunálny odpad viac miesta. Kontajnerové stojiská k bytovým domom má v plnej réžii správca bytového domu. Údaje Inštitútu cirkulárnej ekonomiky z minulého roka ukazujú, že v netriedenom odpade sa nachádza 45 % bioodpadu, 14 % papiera, 11 % plastov a 10 % skla.

Zmesový odpad, ktorý patrí do čiernej  ádoby, tvorí asi 4 % odpadu. Až 16 % z kontajnerových nádob na plast tvorili nečistoty ako papier, molitan alebo textil. V oblasti separovania odpadu je veľký priestor na zvýšenie efektivity. Kontajnerové nádoby na separovaný zber a výnos triedeného odpadu poskytuje spoločnosť OLO zadarmo. Odbremenenie nádob na zmiešaný odpad teda šetrí náklady za odpad. Odhliadnuc od toho, či domácnostiam záleží na triedení odpadu a jeho vplyve na životné prostredie, je namieste zamyslieť sa, či neskúsiť separovať odpad aj z ekonomického  hľadiska.

VK2019 MŠ Suchohradská
VK MŠ Suchohradská 3

VK2019 MŠ Majerníkova 11
VK MŠ Majerníkova 11

Výzva

Rámcova zmluva na dodanie tovaru

Súpis tovaru

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Výzva na predloženie ponuky

Ramcová zmluva

Čestné vyhlásenie

Špecifikácia jednotkových cien prác a dodávok

Ak sa chcete dozvedieť viac o tejto efektívnej a zdravej pohybovej aktivite vhodnej aj pre ľudí vo vyššom veku, príďte na prednášku s Annou Saskovou, akreditovanou inštruktorkou Nordic Walkingu.

Prednáška bude 20. marca o 10.00 h v zasadacej sále miestneho zastupiteľstva na Miestnom úrade na Nám. sv. Františka 8. V prípade záujmu sa prihláste počas úradných hodín prostredníctvom e-mailu dennecentra@karlovaves.sk alebo telefonicky na čísle 0940 634 198. Vstupné pre prihlásených na prednášku je 0,50 € a priamo na mieste 1,00 €.

Pre svoju jednoduchosť, finančnú nenáročnosť a účinnosť je Nordic Walking (Severská chôdza) jedným z mála športov, ktorý je vhodný prakticky pre každého. Môžu ho prevádzkovať všetci od detí po seniorov, od obéznych po tých, čo by mali skôr posilniť, od vrcholových športovcov po tých, čo len sedia v kancelárii. Rovnako je odporúčaný osobám zotavujúcim sa po zranení. Je to bezpečná, jednoduchá, efektívna a zábavná cesta ku zdokonaleniu zdravia a kondície. I preto sa stáva z roka na rok čoraz rozšírenejšou.

Po prednáške budú vyžrebovaní dvaja výhercovia, ktorí sa môžu zdarma zúčastniť kurzu Nordic Walkingu. V prípade, že sa zaujímate o Nordic Walking a chcete sa naučiť správnu techniku tejto chôdze, prihláste sa na vyššie uvedené číslo alebo e-mail. Kurzy budú organizované od apríla 2019, palice účastníkom zapožičajú.

Severská chôdza, po celom svete známa, ako Nordic Walking, je mladý druh športu, ktorý vznikol v 80. rokoch vo Fínsku. Pôvodne vznikol ako mimosezónna tréningová metóda pre bežcov na lyžiach, rozšírila sa najprv po celej Škandinávii (preto sa jej tiež hovorí Severská). Následne sa pre svoju jednoduchosť, efektivitu a zábavnosť čoskoro rozšírila po celej Európe. Obzvlášť veľkej obľube sa Severská chôdza teší v nemecky hovoriacich krajinách. Na chuť jej prichádzajú ale aj Česi a Slováci.

Náhle prívalové lejaky, ktoré po betóne, asfalte a vysušenej pôde rýchlo stekajú do nižších častí Karlovej Vsi, by mohli byť riešiteľné.  Samospráva chce postupne a systematicky zmenšovať plochu nepriepustných povrchov a budovať priepustné povrchy všade tam, kde je to  možné. 

Takýmto spôsobom prispejeme k znižovaniu dôsledkov intenzívnych zrážok, prípadne i povodňovej vlny, a zároveň umožníme  odparovanie vody späť do prostredia. Tým bude dochádzať i k ochladzovaniu vzduchu v teplých letných mesiacoch,“ informuje Zuzana  Hudeková z referátu riadenia projektov miestneho úradu. Malo by sa tak postupovať nielen pri budovaní nových spevnených povrchov, ale  hlavne pri rekonštrukčných prácach či bežných opravách.

Mestská časť chystá prvý väčší projekt výmeny asfaltových chodníkov za priepustný ekologický povrch v areáli MŠ Borská. Pôjde o finančne náročnú aktivitu, preto sme vo fáze prípravy žiadosti o dotáciu,” informuje Lenka Nemcová, vedúca referátu riadenia projektov. „Nepriepustné povrchy ako betón či asfalt predstavujú bariéru, ktorá znižuje vsakovanie vody do pôdy, čím sa zvyšuje povrchový odtok. Eliminovanie nepriepustných povrchov a ich nahradenie priepustnými zmierni objem rýchlo odtečenej vody a prispeje k redukcii prípadnej povodňovej vlny,“ vysvetľuje Zuzana Hudeková. 

Znižovanie podielu nepriepustných povrchov je aj ďalšou z možností optimalizácie vodného hospodárstva mestských sídel. Dažďová voda stekajúca zo striech a nepriepustných povrchov zaťažuje nielen kanalizáciu, ale najmä čistiarne odpadových vôd (ČOV). V nich sa musí dažďová voda čistiť spolu s odpadovou napriek tomu, že jej kvalita si vo väčšine prípadov čistenie vôbec nevyžaduje. Takto sa zbytočne zvyšujú prevádzkové náklady vrátane energetickej spotreby ČOV. 

Niektoré z navrhovaných riešení (priepustný asfalt, priepustný betón či živicou viazané systémy) sú o niečo drahšie ako bežne používaný asfalt či betón. Vodopriepustná dlažba je síce cenovo porovnateľná, no jej výber na trhu nie je veľmi veľký. Menej často sa používa mlatový povrch (zmes ílu a piesku), čo spôsobuje najmä slabá informovanosť o výhodách tohto povrchu, ako aj náročnosť na kvalitu realizácie. „Treba však mať na pamäti, že vyššie vstupné investície pri využití vodopriepustných povrchov sa vrátia pri platbách vodného a stočného, ktoré mesto platí za verejné priestory vo svojom vlastníctve či v správe,“ zdôrazňuje Zuzana Hudeková. 

Kvalita povrchov verejných priestorov výrazne prispieva aj  k estetickej kvalite celého verejného priestoru. Niektoré materiály na spevnené plochy majú síce realizačné náklady spravidla o 20 percent vyššie ako napr. zámková dlažba, na druhej strane však plochu netreba spádovať a odvodňovať, a zároveň sa ušetria náklady na stočné.  Budovanie priepustných povrchov navyše podporí vyparovanie, a teda aj zlepšenie mikroklímy.

K pozitívam priepustných plôch patrí aj ich dlhá životnosť a skutočnosť, že striedanie mrazu a odmäku na ne nemá také nepriaznivé vplyvy. V miernom klimatickom pásme majú priepustné plochy zároveň menšiu tendenciu vytvárať zľadovatené povrchy vozoviek a vyžadujú menej pluhovania snehu. Chodníky pre chodcov z priepustných asfaltových či betónových povrchov sa vyznačujú aj lepšou priľnavosťou počas dažďa či v snehových podmienkach. 

Rovnako dôležitá ako priepustnosť je aj zmena farby povrchov komunikácií a spevnených povrchov na verejne prístupných  priestranstvách na svetlé. To má veľký význam najmä pri čoraz častejších letných horúčavách. Tmavé spevnené plochy odrážajú len 10 až 20  percent slnečného žiarenia, zatiaľ čo svetlé povrchy viac ako polovicu. Tmavé farby povrchov spevnených plôch vedú v letnom období k ich  zvýšenému zahrievaniu a v noci, naopak, k sálaniu absorbovaného tepla,“ uzatvára informáciu o nových zásadách pri budovaní spevnených  povrchov v Karlovej Vsi Zuzana Hudeková. 

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) prosí správcov nehnuteľností a majiteľov rodinných domov o sprístupnenie zberných nádob vždy deň pred plánovaným odvozom odpadu. K najčastejším príčinám nevykonania odvozu odpadu patrí práve nesprístupnenie zberných nádob a stanovíšť zberných nádob. Zabezpečenie sprístupnenia zberných nádob je povinnosťou správcu nehnuteľnosti.

Odvoz odpadu v Bratislave zabezpečuje 56 zberných vozidiel. Vyzbieraný odpad zo všetkých mestských častí odváža OLO do spaľovne odpadu vo Vlčom hrdle, resp. na triediacu linku a všetky vozidlá musia prechádzať úsekmi s dopravným obmedzením niekoľkokrát denne. Aktuálne rozsiahle dopravné obmedzenia by predstavovali približne 1,5 – 2-hodinové zdržanie denne pre každé vozidlo, čo by spôsobilo nevykonanie odvozov podľa harmonogramu. 

V záujme zabezpečiť odvoz odpadu podľa stanoveného harmonogramu, čistotu a neprepĺňanie kontajnerov a z toho vyplývajúcich hygienických nedostatkov a zdravotných ohrozovaní obyvateľov (šírenie hlodavcov a hmyzu, zápach a podobne), spoločnosť OLO pristúpila, po dohode s hlavným mestom, k opatreniam v súvislosti s dopravnými obmedzeniami a posunu odvozov odpadu zo 6.00 hod. na 4.00 hod. ráno až do odvolania. Tento posun umožňuje vozidlám OLO vykonať minimálne prvý odvoz odpadu do začiatku rannej dopravnej špičky. 

V prípade akéhokoľvek podnetu, súvisiaceho s odvozom odpadu v hlavnom meste, sa obyvatelia môžu obrátiť na zákaznícke centrum OLO telefonicky na čísle 02/50 110 111, e-mailom na zakazka@olo.sk alebo osobne na adrese Ivanská cesta 22, Bratislava, od pondelka do piatka od 07.00 do 16.00 hod.

Projektová dokumentácia – komplexná rekonštrukcia hygienických zariadení v Základnej škole na Majerníkovej ul., č. 60, južná strana Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

Vzhľadom na vyšší počet trestných činov páchaných na senioroch urobí odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra v Bratislavskom kraji besedy pre túto cieľovú skupinu. V spolupráci s MČ Bratislava-Karlova Ves usporiada v marci dve besedy na spomínané témy s voľným vstupom.
Prvá beseda bude v pondelok 18. marca o 14.30 h v dennom centre na Lackovej 4. O týždeň neskôr, teda 25. marca o 14.30 h je v dennom centre na Tilgnerovej 1/A naplánovaný druhý termín besedy. Na príkladoch z každodennej praxe odborníci seniorom vysvetlia a poradia, ako sa nestať obeťami trestných činov.

Cieľom projektu je uľahčiť obetiam trestných činov situáciu a pomôcť im nájsť vhodné riešenia. Pomoc koordinátora a jeho asistentov môže vyhľadať každý, kto sa stal obeťou trestného činu, alebo sa toho obáva.Úlohou zamestnancov kancelárie kontaktného bodu je pomôcť všetkým, ktorí to potrebujú, a to nielen formou poradenstva. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. 

Foto: ilustračné (internet)

V materských školách na uliciach L. Sáru 3 a Majerníkovej 60 sa v jarných mesiacoch budú strieľať góly. Futbal síce patrí na Slovensku k najpopulárnejším športom, ale v ostatných rokoch aj samotné kluby pociťujú slabší záujem detí. Obe materské školy sa pripojili k projektu Slovenského futbalového zväzu, ktorý má za cieľ popularizáciu futbalu u detí v predškolskom veku.
Dôraz sa, pravdaže, nebude klásť na výkon alebo výsledky. Tréning hravou formou má motivovať deti k športu a vytvárať pozitívny vzťah k pohybu. Deti si osvoja základy športovo-pohybových aktivít so zameraním na futbal pod dohľadom kvalifikovaných trénerov. Veľkou výhodou je materiálne zabezpečenie v podobe lôpt, bránok, kuželov, prekážok, čím sa deti ocitnú na skutočnom tréningovom ihrisku. Projekt ponúka deťom možnosť pravidelnej pohybovej aktivity, ktorá možno z jednej hodiny týždenne prerastie do celoživotnej vášne. 

Foto: ilustračné (internet)