tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť vzdelávacie výsledky a kompetencie žiakov je cieľom projektu, ktorý sa bude realizovať v ZŠ Alexandra Dubčeka na Majerníkovej 62. Prispejú tým k pripravenosti žiakov na prechod na nadväzujúci stupeň vzdelávania, pripravenosti žiakov základnej školy na strednú a na ich budúce pracovné pôsobenie. Vďaka projektu podporia rovnaký prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelaniu. Špecifická pozornosť bude venovaná zlepšeniu školského prospechu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s dôrazom na žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Podrobnejšie informácie o projekte, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, nájdete po kliknutí   SEM 

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves hľadá upratovačku do školy na Tilgnerovej ulici č. 14.

Mailový kontakt:riaditelka@tilgnerka.edu.sk

Telefonický kontakt:65422545

Karlova Ves využila dotáciu Bratislavského samosprávneho kraja a po odporúčaniach obyvateľov zrealizovala menšie opatrenia na zabezpečenie príjemnejšej mikroklímy najmä s ohľadom na každoročné letné horúčavy. Leto sa síce skončilo a prišla jeseň, ale fontánky a prístrešky budú pripravené na budúci rok. V realizácii podobných opatrení bude Karlova Ves pokračovať aj budúci rok.


„Inštalovali sme pitné fontánky a zatienili plochy na oddych exteriérovými tieniacimi plachtami na dvoch exponovaných verejných priestoroch v Karlovej Vsi. Počet tropických dní s teplotami nad 30 stupňov Celzia sa z roka na rok zvyšuje aj v našej mestskej časti. Je to priamy dôsledok klimatickej krízy, na ktorú sa treba pripraviť. Jedným zo základných adaptačných opatrení proti prehrievaniu a zlepšeniu mikroklímy je zvyšovanie počtu vodných prvkov a pitných fontán a znižovanie pocitovej teploty tienením,“ vysvetľuje dôvody inštalácie zariadení Lenka Nemcová z Referátu riadenia projektov.


Prvým miestom je pešia zóna vo vnútrobloku medzi ulicami Pribišova a Ľudovíta Fullu. Nachádza sa tu centrálna nákupná a oddychová pešia zóna, ktorá poskytuje obyvateľom priľahlých domov, návštevníkom obchodov a verejných inštitúcií možnosť oddýchnuť si na lavičkách. Rodičia s deťmi môžu využiť verejné detské ihrisko a kútiky s hracími prvkami. Tienistou stránkou tejto plochy je, že v letných mesiacoch sa betónová plocha medzi dvoma radmi panelových domov stáva extrémne rozhorúčeným priestorom, ktoré svojím naakumulovaným teplom znepríjemňuje pobyt vo verejnom priestore, ale aj obyvateľom v ich bytoch v okolitých panelových domoch.


„Na priestranstve plánujeme postupne realizovať niekoľko opatrení na zmiernenie týchto negatívnych javov. Jedným z chýbajúcich prvkov bol verejne dostupný prístup k pitnej vode. Inštaláciou exteriérovej nerezovej pitnej fontánky sme umožnili osvieženie pitnou vodou návštevníkom pešej zóny a najmä deťom, ktoré sa tu hrajú,“ pokračuje Lenka Nemcová.
Druhým verejným priestranstvom je frekventované Námestie sv. Františka, ktoré obklopujú obytné budovy s občianskou vybavenosťou a v blízkosti sa nachádza aj kostol a škola. Aj toto námestie bolo v rámci prieskumu, ktorý realizovala Karlova Ves, vyhodnotené ako verejný priestor trpiaci dôsledkami zmeny klímy. Uprostred námestia je vydláždená betónová plocha s centrálne umiestnenou fontánou a zelené okolie tvoria prevažne prázdne trávnikové plochy. Ako ďalej vysvetľuje Lenka Nemcová, pre podzemné garáže, ktoré sa nachádzajú pod plochou námestia, nie je možné vysadiť väčšie stromy, ktoré by poskytli návštevníkom tieň uprostred horúcich dní.


Na tienenie použili originálnu napínaciu plachtu trojuholníkového resp. obdĺžnikového tvaru vyrobenú z tkaného polyetylénu. Bude poskytovať až 95% ochranu pred UV žiarením. Látka je hrubo tkaná, mierne dierkovaná, prepúšťajúca vodu. Plachta je stálofarebná, odolná voči poveternostným vplyvom a na priestranstve bude umiestnená od marca do septembra. Na jar sa bude v okolí plachiet osadzovať lavička a dosádzať kvitnúca zeleň.

Pitné fontánky a tieniace plachty boli realizované vďaka prostriedkom z dotačnej schémy Územné dotácie Bratislavského samosprávneho kraja 2019 v sume 1969 eur, zvyšných 1100 eur zafinancovala mestská časť.

Život prináša rôzne situácie, pre ktoré sa ktokoľvek môže ocitnúť v materiálnej núdzi. Takéto situácie sú o to ťaživejšie, ak doliehajú na rodiny s malými deťmi. Jednou z možností, ako pomôcť takýmto rodinám, sú dotácie na školské pomôcky pre deti z takýchto rodín. O túto pomoc môže požiadať rodič dieťaťa na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu.
Dotácie môžu byť vyplácané počas povinnej školskej dochádzky detí, to znamená počas predškolskej dochádzky v materskej škole a v priebehu základnej školskej dochádzky. Dotácie prostredníctvom miestneho úradu vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR).
Žiadosť postupujeme ÚPSVaR, kde ju posúdia. O poskytnutie takejto pomoci môžu požiadať nízkopríjmové rodiny, ktoré buď poberajú dávku v hmotnej núdzi od ÚPSVaR, alebo sa ocitli na hranici životného minima. Z našich skúseností vieme, že často môže ísť o rodiny s matkami samoživiteľkami a viacerými maloletými deťmi,“ informuje Referát sociálny, zdravotný a pre seniorov miestneho úradu.
Poskytnutie tejto formy pomoci nie je viazané na trvalé bydlisko dieťaťa, ale na školu, ktorú navštevuje. To znamená, že dieťa, ktoré má trvalý pobyt v Karlovej Vsi, ale navštevuje základnú alebo materskú školu v inej časti Bratislavy, musí požiadať o jej poskytnutie na miestnom úrade v tej časti mesta, kde škola sídli. A opačne dotáciu v Karlovej Vsi môže dostať aj dieťa z iného okresu alebo časti Bratislavy, pokiaľ navštevuje niektorú karloveskú materskú alebo základnú školu.

Foto: ilustračné (internet)

VYZVA KCK Svetelny park revitalizacia

Cestne vyhlasenie svetelny park

Návrh na plnenie kriterii svetelny park

 

rozhodnutie cukrárenská výroba Majerníkovej

Obedy zadarmo všetkým deťom, ktoré navštevujú základnú školu! To, o čom sa na jar len hovorilo, sa stalo realitou. Štátna dotácia 1,20 eura má pomôcť najmä deťom z chudobných rodín, aby mali jedno teplé jedlo denne. To, že táto dotácia nestačí ani len na kúpu surovín, hovoria prakticky všetky mestá a obce. Keď im štát „nariadil“ variť obedy „zadarmo“ pre všetky deti, pýtajú sa, kto zaplatí nutný nákup ďalšieho kuchynského vybavenia a prijatie nového personálu?
Väčšina rodičov vie, že žiaci základných škôl majú od 1. septembra nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Na dotáciu vo výške 1,20 eura na zabezpečenie obeda majú žiaci nárok vtedy, keď splnia dve zákonom dané podmienky. Dieťa musí prísť na vyučovanie a zároveň odobrať obed. Ak žiak nebol v škole a rodič ho z obeda neodhlásil, v tom prípade rodič zaplatí plnú výšku stravného lístka. To sa stane aj vtedy, keď žiak v škole síce bol, ale obed neodobral, čo sa stáva zvyčajne u žiakov vyšších ročníkov.
Spôsob, ako a v akom termíne odhlásiť žiaka z obeda, zverejní škola
na svojom webovom sídle, alebo inými bežnými prostriedkami. Chceme
poprosiť rodičov, aby včas odhlasovali deti z obeda, čím ušetria nielen
vlastné finančné prostriedky, ale zároveň zamedzia zbytočnému plytvaniu potravinami,“ upozorňuje vedúca Oddelenia školstva miestneho úradu
Iliana Medviďová.
Na dotáciu majú nárok aj deti a žiaci, u ktorých lekár potvrdil, že ich zdravotný stav si vyžaduje diétne stravovanie. Ak ho škola nezabezpečuje, dotáciu im poukáže zriaďovateľ prostredníctvom školy na bankový účet za dni, keď sa žiak zúčastnil vyučovania. Podrobnosti o tom, ako postupovať, poskytne príslušná škola.
Koľko zaplatia rodičia za obedy „zadarmo“?
Rodičia detí na 1. stupni zaplatia 15,20 eura (minulý školský rok platili
23,80 eura). Rodičia detí na 2. stupni zaplatia 17 eur (minulý školský rok platili 25,20 eura). Rodičia budú musieť napriek vládnej dotácii za obedy sčasti platiť, pretože narástli náklady na potraviny a réžiu. Dôvodom je úsilie, aby všetky karloveské deti dostávali kvalitnú stravu.
Zvýšené príspevky rodičov na nákup potravín a réžiu odrážajú zvýšené
vstupné náklady v jedálňach, ktoré počas posledných rokov len stúpali. Veríme, že aj pomocou čiastočných príspevkov rodičov zvýšime kvalitu
stravovania i samotného prostredia v jedálňach. Od schválenia novely
zákona o dotáciách robí mestská časť všetko pre to, aby jej zavedenie do
praxe prešlo bez väčších problémov, a touto cestou sa chceme poďakovať
aj vedúcim školských jedální, ktorí sa tejto výzvy chopili a urobili maximum
pre spokojnosť malých stravníkov,“ vysvetľuje Iliana Medviďová.
Obedy „zadarmo“ priniesli aj problémy s hľadaním kuchárov
Aj keď Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo projekt na podporu zamestnanosti v školských jedálňach, signály hovoria, že personálne potreby jedální v Bratislave zrejme uspokojené nebudú. „Keby záujemci o prácu v tomto sektore chceli pracovať, reagovali by aj bez pomoci ministerstva. Odozva na nespočetné výzvy a inzeráty škôl i mestskej časti je veľmi slabá, priam nulová, a reálne hrozí, že po odchode staršej generácie do dôchodku deťom nebude mať kto variť,“ dodáva Iliana Medviďová.
Problémom sú aj technológie v jedálňach. Hrozí, že kapacitne nezvládnu
nápor nových stravníkov. I keď Karlova Ves každý rok investuje do vybavenia kuchýň nemalé peniaze, stále sa v nich nachádzajú niektoré
zastaralé a „dožívajúce“ zariadenia. Staré rozvody a siete nepostačujú na
napojenie nových zariadení. Situáciu nezlepšuje ani slabá vzduchotechnika.
Ako však dodáva vedúca oddelenia školstva karloveského miestneho úradu, nadmernú záťaž pre miestny úrad i pre školy predstavuje veľký nárast
administratívnej agendy, ktorá súvisí so zabezpečením tzv. obedov zadarmo.

Tabuľka: Platby za obed žiaka ZŠ v Karlovej Vsi

Električky sa mali do Karlovej Vsi vrátiť koncom septembra, no nestane sa tak. Neoficiálne a nepotvrdené informácie, ktoré sa objavili v poslednej dekáde augusta, hovoria o údajnom 30-dňovom oneskorení. Keby sa toto tvrdenie ukázalo ako pravdivé, Karlovešťania by mohli električku po obratisko v Karlovej Vsi začať využívať od konca októbra.

Pri rekonštrukcii Dúbravsko-karloveskej radiály došlo k zdržaniu niektorých plánovaných prác. Stalo sa to po odkopaní koľajového spodku, keď sa našli v trati nové inžinierske siete, ktorých správcovia neboli známi. Po vyhodnotení vzniknutej situácie bolo treba rokovať so zhotoviteľom o úprave harmonogramu prác. Ten by mal byť známy začiatkom septembra,“ povedala pre Karloveské noviny Katarína Kohútiková z oddelenia komunikácie a marketingu kancelárie primátora hlavného mesta SR Bratislava.

Mesto robí maximum, aby práce intenzívne pokračovali

„Vodiči a cestujúca verejnosť sa prispôsobili daným obmedzeniam a sme veľmi vďační, že sme doteraz nemali negatívne ohlasy. Robíme, čo môžeme, aby práce intenzívne pokračovali a obmedzenia boli čo najmenšie a najkratšie. Doteraz platili obmedzenia tak, ako sme ich avizovali,“ pokračuje Katarína Kohútiková.

Do konca letných prázdnin zhotoviteľ stavby odstránil staré trolejové vedenie, koľajový zvršok, ako aj starý koľajový spodok. Preložil inžinierske siete a spevnil podložie. Rozbehli sa práce na novom koľajovom spodku a na niektorých úsekoch už začal aj s betónovaním novej pevnej jazdnej dráhy.

Na úseku Molecova – obratisko sa zvýšila únosnosť podložia pomocou vápennej stabilizácie. Urobilo sa nové odvodnenie električkovej trate a preložili sa napájacie káble pre trakčné vedenie z meniarne Rovnice. Na viacerých miestach je pevná jazdná dráha už zabetónovaná a na ďalších prebiehajú armovacie práce, alebo sa pripravuje podklad. Boli zrepasované stĺpy trakčného vedenia, vybudované sú aj základové konštrukcie výťahových šácht a schodísk na zastávke Karlova Ves. Prebieha diagnostika podchodu Borská,“ dopĺňa Katarína Kohútiková.

Na úseku obratisko – Harmincova odťažili starý koľajový  vršok a spodok. Aktuálne sa zameriavajú jestvujúce inžinierske siete a začína sa s prácami na novej kanalizácii. Súbežne sa uskutočňuje proces výberu a prípravy všetkých prvkov mestského mobiliára, ktorý bude osadený na zastávkach električiek, ale aj v okolí stavby.

V karloveských denných centrách sa od septembra rozbieha široká ponuka kurzov a aktivít pre seniorov.

Jazykové kurzy
V ponuke je anglický a nemecký jazyk pre seniorov začiatočníkov a mierne pokročilých. V tíme sú skúsení a trpezliví lektori. Seniori sa na hodiny jazyka vždy tešia, vnímajú svoje pokroky v cudzojazyčnej komunikácii a pociťujú, aké užitočné je vedieť sa dohovoriť v zahraničí, alebo poradiť zahraničnému turistovi, ak sa ich niečo opýta. K dispozícii je niekoľko termínov anglického jazyka. V pondelok od 16.00 do 17.30 h, utorok od 10.00 do 11.30 h a piatok od 9.30 do 11.00 h. Nemecký jazyk sa môžete učiť vždy v stredu od 15.30 do 17.00 h.

Počítačové lekcie
Lektorka sa študentom trpezlivo venuje v komornej atmosfére. Uvedomuje si, že je náročné zvládať dnešné technologické výdobytky, ktorých vývoj napreduje raketovou rýchlosťou. Na hodine sú maximálne traja žiaci, ktorí prídu s konkrétnou požiadavkou, v čom sa chcú zdokonaliť. Naučí vás ako pracovať s počítačmi, tabletmi aj smartfónmi. Lekcie sa konajú v stredu od 14.00 do 16.00 h a vo štvrtok od 9.30 do 11.30 h na miestom úrade.

Ateliér drôtu
Ide o tvorivé stretnutie, kde sa vám bude venovať profesionálna drotárka. Naučí vás tvoriť z drôtu malé umelecké diela, ktoré môžete darovať niekomu zo svojich blízkych. Ateliér sa koná 24. septembra od 14.30 do
16.30 h v dennom centre na Tilgnerovej 1/a. Účastníci predošlých kurzov boli nadšení, že vlastnými rukami dokázali vytvoriť niečo, čo sa im
najprv zdalo nesmierne zložité. Nie sú potrebné žiadne skúsenosti s drô-
tikovaním. Stačí, ak máte záujem a trpezlivosť učiť sa nové zručnosti.
Materiál je k dispozícii.

Cvičenia pre seniorov
Môžete absolvovať kondičné a posilňovacie cvičenia v pondelky a stredy od 9.30 do 10.30 h v tanečnom štúdiu na Púpavovej 24/a. Od 1. októbra taktiež cvičenie systému SM, ktoré blahodarne pôsobí na chrbticu a napomáha regenerácii medzistavcových platničiek. Bude sa konať v utorky od 10.00 do 11.00 h a od 11.00 do 12.00 h. Pomôcky sú k dispozícii.

Tréningy pamäti
Ide o spoločenskú aktivitu pre seniorov. Zábavnou formou zlepšuje
pamäťové schopnosti a zvyšuje sebavedomie. Bude sa vám venovať
trénerka pamäti s mnohoročnými skúsenosťami. Tréningy sa konajú vo
štvrtok od 13.30 do 15.00 h v dennom centre na Lackovej 4 a v piatok od
9.00 do 10.30 h v dennom centre na Tilgnerovej 1/a.

Minikurzy Nordic Walkingu
Zdravá chôdza, pri ktorej zapájate až 650 svalov, zlepšuje kondíciu,
držanie tela, znižuje váhu. Paličky si kupovať nemusíte, sú k dispozícii.
V septembri sa minikurzy konajú 12. a 19. septembra od 10.00 do 11.30 h.
V prípade nepriaznivého počasia sa termín ruší a účastníkom sú vrátené
peniaze.

Vyššie uvedené aktivity organizuje Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
a prebiehajú od septembra do polovice decembra v rámci aktivít denných
centier. Počet účastníkov na každej aktivite je limitovaný, v prípade záujmu sa treba prihlásiť e-mailom na dennecentra@karlovaves.sk alebo
telefonicky počas úradných hodín na tel. čísle 0940 634 198. Na každú
aktivitu je vypracovaný samostatný systém zliav. Zľavu si môžu uplatniť
nepracujúci seniori s trvalým pobytom v Karlovej Vsi doložením aktuálneho dokladu zo sociálnej poisťovne o výške príjmu.

Foto: Skupina študentov angličtiny so svojou lektorkou Jayne Rybanskou (uprostred v červenom tričku)

Premýšľate ako si spríjemniť dni tohtoročného babieho leta? Karlova Ves organizuje v rámci aktivít denných centier jednodňový zájazd do Ledníc. Účastníci si prezrú zámok Lednice, loďou sa preplavia k minaretu a môžu sa prejsť po krásnom zámockom parku. Zájazd je určený najmä pre nepracujúcich seniorov s trvalým pobytom v Karlovej Vsi.

Jednodňový zájazd do Ledníc sa koná vo štvrtok 19. septembra. Miestom stretnutia je zastávka Nad lúčkami (v smere do Starého Mesta) o 6.45 h. Návrat do Karlovej Vsi je plánovaný popoludní okolo 16.00 h. Prihlásiť sa možno do 17. septembra prostredníctvom e-mailu dennecentra@karlovaves.sk, telefonicky na čísle 0940 634 198 alebo osobne
po vopred dohodnutom termíne na Miestnom úrade MČ Bratislava-Karlova Ves, na oddelení sociálnych vecí.
Nepracujúci seniori s trvalým pobytom v Karlovej Vsi môžu požiadať o zľavu, ku ktorej treba predložiť doklad zo sociálnej poisťovne o výške
dôchodku a platný občiansky preukaz. Výška poplatku je odstupňovaná
takto: príjem do 210,20 € – 4,40 €; príjem do 315,30 € – 6,60€; príjem do 420,40 € – 8,80 €; príjem do 630,60 € – 13,20 €; príjem do 840,80 € – 17,60 €. Pracujúci seniori a seniori z iných MČ hradia 22,00 € na 1 osobu.

Poplatok zahŕňa cestovné, vstupné do zámku so sprievodom, 25-minútovú plavbu loďou, zdravotníka. Nezahŕňa cestovné poistenie. V prípade veľkého záujmu uprednostníme občanov Karlovej Vsi, ktorí sa na žiadnom výlete organizovanom mestskou časťou alebo klubmi seniorov ešte nezúčastnili.

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Mokrohájska

Posilnenie MHD, budovanie nových parkovacích možností, viac mestských policajtov, ale aj zvýšená starostlivosť o verejné priestory, zeleň, cesty a chodníky. Jedným z dôležitých bodov spolupráce Karlovej Vsi a hlavného mesta má byť tiež vytvorenie zariadenia pre karloveských seniorov. To všetko by sa postupne malo uskutočniť vďaka memorandu o spolupráci, ktoré podpísali primátor Bratislavy Matúš Vallo a starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

V atmosfére spolupráce sa pracuje lepšie a efektívnejšie. Sformulovali
sme s pánom primátorom najdôležitejšie spoločné výzvy pre Karlovu Ves
v tomto volebnom období. Oproti minulosti je to naozaj príjemná zmena,“ informovala starostka Dana Čahojová.

Účelom memoranda je skvalitnenie života obyvateľov Karlovej Vsi. Má sa prihliadať nielen na špecifiká Karlovej Vsi, ale zároveň sa má brať ohľad na
záujem obyvateľov celej Bratislavy. Vedenie Karlovej Vsi i hlavného mesta tým reagovalo na podnety a potreby obyvateľov našej mestskej časti s prihliadnutím na rozpočtové možnosti.
Hlavné mesto sa zaviazalo, že do spustenia celomestskej parkovacej politiky skvalitní MHD v Karlovej Vsi tak, že o 20 percent zvýši dennú prepravnú kapacitu, najmä na linkách, ktoré premávajú na Dlhé diely. V súčinnosti s mestskou časťou vybuduje 400 nových parkovacích miest vrátane aspoň jedného parkovacieho domu. Hlavné mesto tiež zabezpečí posilnenie výkonu služby mestskej polície v Karlovej Vsi tak, že každú noc bude jedna hliadka kontrolovať dodržiavanie pravidiel parkovania. V spolupráci s mestskou časťou hlavné mesto spracuje návrh na zverenie svojich pozemkov do správy Karlovej Vsi, aby sa rozšírili parkovacie
kapacity.