tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

VZN č. 1/2021 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Karlova Ves č. 1/2018 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 27.02.2018 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VÝZVA Zelena strecha realizacia

Čestné vyhlásenie Vegetacna strecha

Návrh na plnenie kriterii Vegetacna strecha

AS-01 AS-02 AS-03 AS-04 AS-05 AS-06 AS-07 AS-08 AS-09

dodatok-suhrnna-technicka-sprava-strecha

Súhrnná technická správa – strecha

zmluva-o-dielo- zelena strecha

zmluva-o-dielo- zelena strecha

01 – (01) – Extenzívna vegetačná strecha (Krycí list rozpočtu)

01 Extenzívna vegetačná strecha (Zadanie) (1)

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita cintorín Slávičie údolie

Knižný kuriér je názov novej služby, s ktorou prichádza Karloveská knižnica v spolupráci s Karloveským centrom kultúry. Každú stredu medzi 14.00 a 16.00 h prinesie knižný kuriér objednané knihy starším a zdravotne znevýhodneným Karlovešťanom priamo domov. Pre čitateľov bude okrem objednaných knižiek pripravené aj krátke hudobné vystúpenie. Cieľom projektu, ktorý vznikol na podnet seniorky z Karlovej Vsi, je okrem služby pre seniorov a zdravotne znevýhodnených aj pomoc umeleckej scéne.
Niektoré sociálne skupiny čelia dlhodobej izolovanosti, ktorá sa prejavuje na ich psychickom zdraví. Karlova Ves myslí aj na najslabších a najzraniteľnejších. Drobné radosti a pocit, že na nich myslíme aj v týchto neľahkých časoch, vytvára pocit spolupatričnosti. V neistej dobe je dôležité hľadať spôsoby a upriamovať pozornosť na to, čo nás spája. Našim malým no o to viac srdečnejším projektom pomaly otvárame aj umelcom dvere k divákom,“ povedala vedúca oddelenia kultúry miestneho úradu Adriána Majka.
Objednávky je možné poslať e-mailom na: kniznica@karlovaves.sk alebo telefonicky na čísle 02 707 11 500.

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov – Segnerova 3

UR – Živicová Izab.

o. UR – Orange – Cubicon

Krízový štáb mestskej časti Karlova Ves zvolaný na dnes ráno po dôkladnom zvážení dostupných informácií rozhodol, že materské a základné školy sa pre prezenčné vyučovanie začnú otvárať v prípade, ak sa epidemiologická situácia medzitým nezhorší, dňa 8. marca 2021, teda po jarných prázdninách. Krízový štáb rozhodol po posúdení údajov o súčasnej epidemiologickej situácii a z dôvodu ochrany pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Časť dosiaľ nebola zaočkovaná a u zaočkovaných sa  ešte nestihla vytvoriť potrebná imunita.

Pozvánka na 15. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Nad Ostrovom

Vodiči z bezplatných parkovacích zón Silvánska a Veternicová/Hlaváčiková budú ušetrení od návštevy úradu. Parkovaciu kartu im pracovníci karloveského miestneho úradu doručia priamo do schránky. Dôvodom je predĺžený zákaz vychádzania.

Všetci vodiči, ktorí mali platnú kartu pre rok 2020, si nové rezidentské karty nájdu vo svojich poštových schránkach do konca februára. Miestny úrad odporúča rezidentom, aby si skontrolovali správne označenie svojich schránok.

V prípade otázok k doručovaniu bezplatných rezidentských parkovacích kariet kontaktujte: Ing. Beata Boháčiková, tel. č. 0940 634 157 alebo e-mail beata.bohacikova@karlovaves.sk