menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Hlasovanie z 23. zasadnutia MiZ, konaného dňa 11.02.2014

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice. 
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Dana Čahojová Vladimír Čupka
 Juraj Kadnár Peter Kapusta Ján Keselý František Koník
 Ján Labuda Pavol Martinický Petra Nagyová-Džerengová Alena Schinglerová
 Jaromír Šíbl Štefan Turan Branislav Záhradník Stanislav Žiačik

   Nehlasovali:

 Dagmar Hladká   

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.

Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš Dana Čahojová Vladimír Čupka Eva Grey
 Dagmar Hladká Peter Kapusta Ján Keselý František Koník
 Ján Labuda Pavol Martinický Alena Schinglerová Jaromír Šíbl
 Štefan Turan Zuzana Volková Branislav Záhradník Daniela Záhradníková
 Stanislav Žiačik   

   Zdržali sa:

 Juraj Kadnár   

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – nový bod č. 0: 
Návrh HAPPY DAYS na odpredaj a finančné vysporiadanie. 

Hlasovanie
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Dana Čahojová Vladimír Čupka
 Eva Grey Dagmar Hladká Juraj Kadnár Peter Kapusta
 Ján Keselý František Koník Ján Labuda Pavol Martinický
 Petra Nagyová-Džerengová Alena Schinglerová Jaromír Šíbl Štefan Turan
 Zuzana Volková Branislav Záhradník Daniela Záhradníková Stanislav Žiačik

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – bod 11 zaradiť ako bod č. 0a.

(Lodenica Karloveské rameno – informácia). 
Hlasovanie
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Peter Buzáš Dana Čahojová
 Vladimír Čupka Eva Grey Dagmar Hladká Juraj Kadnár
 Peter Kapusta Ján Keselý František Koník Ján Labuda
 Pavol Martinický Petra Nagyová-Džerengová Alena Schinglerová Jaromír Šíbl
 Štefan Turan Zuzana Volková Branislav Záhradník Daniela Záhradníková
 Stanislav Žiačik   

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – nový bod č. 3a: 
Návrh poslankyne Hladkej: Starostlivosť o životné prostredie v MČ Karlova Ves. 

Hlasovanie
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš Peter Buzáš Dana Čahojová Vladimír Čupka
 Eva Grey Dagmar Hladká Juraj Kadnár Ján Keselý
 Ján Labuda Pavol Martinický Petra Nagyová-Džerengová Jaromír Šíbl
 Zuzana Volková Branislav Záhradník Daniela Záhradníková 

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta František Koník Alena Schinglerová Štefan Turan
 Stanislav Žiačik   

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – nový bod č. 3b: 
Návrh poslanca Kadnára: Správa z Rady KŠK. 

Hlasovanie
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Igor Bendík Peter Buzáš Dana Čahojová Eva Grey
 Dagmar Hladká Juraj Kadnár František Koník Ján Labuda
 Pavol Martinický Petra Nagyová-Džerengová Jaromír Šíbl Zuzana Volková
 Branislav Záhradník Daniela Záhradníková  

   Proti:

 Stanislav Žiačik   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš Vladimír Čupka Peter Kapusta Ján Keselý
 Alena Schinglerová Štefan Turan  

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – nový bod č. 5a:
Návrh poslankyne Čahojovej: Reklamné zariadenia. 

Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Peter Buzáš Dana Čahojová
 Vladimír Čupka Eva Grey Dagmar Hladká Juraj Kadnár
 Ján Keselý Ján Labuda Pavol Martinický Petra Nagyová-Džerengová
 Jaromír Šíbl Zuzana Volková Branislav Záhradník Daniela Záhradníková

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta František Koník Alena Schinglerová Štefan Turan
 Stanislav Žiačik   

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – nový bod č. 10a:
Návrh poslanca Zajaca: Územné a stavebné konanie výstavby bytového domu na Svrčej ulici. 

Hlasovanie
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Peter Buzáš Dana Čahojová
 Vladimír Čupka Eva Grey Dagmar Hladká Juraj Kadnár
 Peter Kapusta Ján Keselý Ján Labuda Pavol Martinický
 Petra Nagyová-Džerengová Alena Schinglerová Jaromír Šíbl Štefan Turan
 Zuzana Volková Branislav Záhradník Daniela Záhradníková Stanislav Žiačik

   Zdržali sa:

 František Koník   

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – nový bod v rámci bodu Rôzne:
Návrh poslanca Zajaca: Rekonštrukcia električkovej trate v Karlovej Vsi. 

Hlasovanie
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Peter Buzáš Dana Čahojová
 Vladimír Čupka Eva Grey Dagmar Hladká Juraj Kadnár
 Peter Kapusta Ján Keselý František Koník Ján Labuda
 Pavol Martinický Petra Nagyová-Džerengová Alena Schinglerová Jaromír Šíbl
 Štefan Turan Zuzana Volková Branislav Záhradník Daniela Záhradníková
 Stanislav Žiačik   

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.

Hlasovanie
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Peter Buzáš Dana Čahojová
 Vladimír Čupka Eva Grey Dagmar Hladká Juraj Kadnár
 Peter Kapusta Ján Keselý František Koník Ján Labuda
 Pavol Martinický Petra Nagyová-Džerengová Alena Schinglerová Jaromír Šíbl
 Štefan Turan Zuzana Volková Branislav Záhradník Daniela Záhradníková
 Stanislav Žiačik   

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 0.
Hlasovanie o vystúpení p. Sakálošovej (HAPPY DAYS). 

Hlasovanie
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Peter Buzáš Dana Čahojová
 Vladimír Čupka Eva Grey Dagmar Hladká Juraj Kadnár
 Peter Kapusta Ján Keselý František Koník Ján Labuda
 Pavol Martinický Petra Nagyová-Džerengová Alena Schinglerová Jaromír Šíbl
 Štefan Turan Zuzana Volková Branislav Záhradník Daniela Záhradníková
 Stanislav Žiačik   

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 0.
Návrh HAPPY DAYS s.r.o., Plavecký Štvrtok 187, 900 68 Plavecký Štvrtok na odpredaj a finančné vysporiadanie. 

Hlasovanie
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22

   Za:

 Ladislav Bartoš Peter Buzáš Dana Čahojová Vladimír Čupka
 Eva Grey Dagmar Hladká Juraj Kadnár Ján Keselý
 František Koník Ján Labuda Pavol Martinický Petra Nagyová-Džerengová
 Alena Schinglerová Jaromír Šíbl Zuzana Volková Branislav Záhradník
 Daniela Záhradníková Marcel Zajac Stanislav Žiačik 

   Zdržali sa:

 Igor Bendík Peter Kapusta Štefan Turan 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 0a.
Lodenica Karloveské rameno – informácia.
Hlasovanie o vystúpení p. Puchera. 

Hlasovanie
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš Peter Buzáš Dana Čahojová Vladimír Čupka
 Eva Grey Dagmar Hladká Peter Kapusta Ján Keselý
 František Koník Ján Labuda Pavol Martinický Petra Nagyová-Džerengová
 Alena Schinglerová Jaromír Šíbl Štefan Turan Zuzana Volková
 Daniela Záhradníková Marcel Zajac Stanislav Žiačik 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 0a.
Lodenica Karloveské rameno – informácia.
Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.

Hlasovanie
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš Peter Buzáš Dana Čahojová Vladimír Čupka
 Eva Grey Dagmar Hladká Juraj Kadnár Ján Keselý
 František Koník Ján Labuda Pavol Martinický Petra Nagyová-Džerengová
 Alena Schinglerová Jaromír Šíbl Zuzana Volková Branislav Záhradník
 Daniela Záhradníková Marcel Zajac Stanislav Žiačik 

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta   

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 23. MiZ 2014.
Hlasovanie o vystúpení p. Sedláka.

Hlasovanie
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Peter Buzáš Dana Čahojová
 Vladimír Čupka Eva Grey Dagmar Hladká Juraj Kadnár
 Ján Labuda Petra Nagyová-Džerengová Jaromír Šíbl Zuzana Volková
 Daniela Záhradníková Marcel Zajac Stanislav Žiačik 

Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 23. MiZ 2014.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Hladkej:

mení hodnotenie plnenia uznesenia č. 473/2013 zo „splnené“ na „nesplnené“, D. žiada starostku predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva správu o vykonanom štátnom dohľade stavebným úradom MČ Bratislava – Karlova Ves zo dňa 30.7.2013 a 20.8.2013 ohľadom čiernej stavby stánku na Molecovej ulici. T: MiZ 1.4.2014, E. žiada starostku ukončiť nájomnú zmluvu medzi MČ Bratislava – Karlova Ves a firmou ECOLIO s.r.o. z dôvodu porušenia bodu 2, písmena d) článku VI. T: ihneď. 
Hlasova​nie
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Peter Buzáš Dana Čahojová
 Eva Grey Dagmar Hladká Juraj Kadnár Ján Labuda
 Petra Nagyová-Džerengová Jaromír Šíbl Zuzana Volková Branislav Záhradník
 Marcel Zajac   

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta Ján Keselý František Koník Alena Schinglerová
 Štefan Turan   

Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 23. MiZ 2014.
Pozmeňujúci návrh poslanca Martinického:

mení hodnotenie plnenia uznesenia č. 440/2013 zo „splnené“ na „nesplnené“. 
Hlasovanie
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Peter Buzáš Dana Čahojová
 Eva Grey Dagmar Hladká Juraj Kadnár Ján Keselý
 Ján Labuda Petra Nagyová-Džerengová Jaromír Šíbl Zuzana Volková
 Branislav Záhradník Marcel Zajac Stanislav Žiačik 

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta František Koník Alena Schinglerová Štefan Turan

Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 23. MiZ 2014.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Čahojovej:

mení hodnotenie plnenia uznesenia č. 518/2010 z „plní sa“ na „nesplnené“. 
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Peter Buzáš Dana Čahojová
 Eva Grey Dagmar Hladká Juraj Kadnár Ján Labuda
 Petra Nagyová-Džerengová Jaromír Šíbl Zuzana Volková Branislav Záhradník
 Marcel Zajac Stanislav Žiačik  

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta Ján Keselý František Koník Alena Schinglerová
 Štefan Turan   

Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 23. MiZ 2014.
Doplňujúci návrh poslanca Zajaca:

F. žiada prednostu predložiť zmluvy, ktorými sumy uvedené v uznesení č. 440/2013 prišli do obce v roku 2008, 2009.
Hlasovanie
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Peter Buzáš Dana Čahojová
 Eva Grey Dagmar Hladká Juraj Kadnár Ján Keselý
 Ján Labuda Petra Nagyová-Džerengová Jaromír Šíbl Zuzana Volková
 Branislav Záhradník Marcel Zajac Stanislav Žiačik 

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta František Koník Alena Schinglerová Štefan Turan

Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 23. MiZ 2014.
Doplňujúci návrh poslanca Buzáša:

mení hodnotenie plnenia uznesenia č. 469/2013 zo „splnené“ na „plní sa“.
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Dana Čahojová Eva Grey
 Dagmar Hladká Juraj Kadnár Ján Keselý Ján Labuda
 Petra Nagyová-Džerengová Jaromír Šíbl Zuzana Volková Branislav Záhradník
 Marcel Zajac Stanislav Žiačik  

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta František Koník Alena Schinglerová Štefan Turan

Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 23. MiZ 2014.
Hlasovanie o uznesení ako celku.

Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Peter Buzáš Dana Čahojová
 Vladimír Čupka Eva Grey Dagmar Hladká Juraj Kadnár
 Ján Keselý Ján Labuda Petra Nagyová-Džerengová Jaromír Šíbl
 Zuzana Volková Branislav Záhradník Marcel Zajac Stanislav Žiačik

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta František Koník Alena Schinglerová Štefan Turan

Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 10a.
Návrh poslanca Zajaca: Územné a stavebné konanie výstavby bytového domu na Svrčej ulici.

Hlasovanie o ukončení diskusie.
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Dana Čahojová Vladimír Čupka Eva Grey Dagmar Hladká
 Juraj Kadnár Peter Kapusta Ján Keselý František Koník
 Ján Labuda Pavol Martinický Petra Nagyová-Džerengová Alena Schinglerová
 Jaromír Šíbl Štefan Turan Branislav Záhradník Marcel Zajac
 Stanislav Žiačik   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš Peter Buzáš  

Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 10a.
Návrh poslancov Zajaca a Záhradníka: Územné a stavebné konanie výstavby bytového domu na Svrčej ulici:

V nadväznosti na informácie, ktoré sme dostali pri naplnení uznesenia č. 458/2013, ktoré bolo prijaté na 22. MiZ 17.12.2013 ako aj na základe odporúčania Komisie výstavby a územného plánu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, ktorá sa konala dňa 22.1.2014 (streda)
A.  miestne zastupiteľstvo vyhlasuje
ako orgán územného plánovania vyjadrujeme tento názor vzťahujúci sa na aplikáciu záväzných regulatívov pre dotknuté územie: „Podielové obmedzenie funkcie bývania sa má viazať nielen na výmeru územia funkčnej plochy, ale aj na vlastnícke podiely jednotlivých pozemkov“.
B.  ukladá prednostovi
aby miestny úrad v mene mestskej časti, ako správcu miestnej komunikácie, v rámci stavebného konania uplatnil požiadavku vo svojom stanovisku na vybudovanie chodníka na strane rodinných domov.
C.  ukladá prednostovi
aby miestny úrad v mene mestskej časti, ako správcu miestnej komunikácie, obstaral v čo najkratšom čase projektovú dokumentáciu pre zmenu verejnoprospešnej stavby „účelová komunikácia Svrčia ulica“ a zaradil realizáciu stavby do rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
D.  ukladá prednostovi
aby miestny úrad v mene mestskej časti, ako správcu miestnej komunikácie, do realizácie stavby „účelová komunikácia Svrčia ulica“ pripravil návrh a prerokoval s Dopravným inšpektorátom dočasné opatrenie za účelom výrazného zlepšenia bezpečnosti pohybu slabozrakých a nevidomých.
E.  ukladá prednostovi
aby miestny úrad v mene mestskej časti, ako správcu miestnej komunikácie, pred realizáciou stavby podľa bodu D. pripravil návrh a prerokoval s Dopravným inšpektorátom dočasné opatrenie za účelom výrazného zlepšenia bezpečnosti pohybu slabozrakých a nevidomých.
F.  žiada starostku a prednostu
aby vo všetkých konaniach týkajúcich sa výstavby polyfunkčného objektu na Svrčej ulici dôsledne chránili verejný záujem a prihliadali na oprávnené záujmy obyvateľov dotknutej lokality a žiakov ZŠ Svrčia.
T: MiZ 1.4.2014
Hlasovanie
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Peter Buzáš Dana Čahojová
 Vladimír Čupka Eva Grey Dagmar Hladká Juraj Kadnár
 Peter Kapusta Ján Keselý František Koník Ján Labuda
 Pavol Martinický Petra Nagyová-Džerengová Alena Schinglerová Jaromír Šíbl
 Štefan Turan Branislav Záhradník Marcel Zajac Stanislav Žiačik

Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 23. MiZ 2014.
Hlasovanie o vystúpení p. Sedláka.
(Hlasovanie bolo STORNOVANÉ).
 

Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 23. MiZ 2014.

Opakované hlasovanie o vystúpení p. Sedláka.
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Peter Buzáš Eva Grey
 Dagmar Hladká Juraj Kadnár Peter Kapusta Ján Labuda
 Pavol Martinický Petra Nagyová-Džerengová Alena Schinglerová Jaromír Šíbl
 Štefan Turan Branislav Záhradník Marcel Zajac Stanislav Žiačik

   Zdržali sa:

 František Koník   

Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 23. MiZ 2014.
Doplňujúci návrh poslankyne Grey
(Hlasovanie bolo STORNOVANÉ) 

Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 23. MiZ 2014.
Doplňujúci návrh poslankyne Grey (opakované hlasovanie):

B. žiada miestnu kontrolórku o kontrolu, či pri prenájme a predaji bytu č. 32 na 5. poschodí bytového domu ul. Ľudovíta Fullu č. 3: a) boli zachované zákonné normy, nakoľko v kúpno-predajnej zmluve chýbajú údaje o kupujúcom a podpisy zúčastnených strán, kupujúci bol nájomcom krátko, b) bola kúpna cena adekvátna cene obvyklej v danej lokalite v danom čase, c) kam boli umiestnení pôvodní nájomcovia bytu Peter a Oľga Tóthoví, d) či vypovedaním nájmu neboli porušené ľudské práva bývalých nájomcov, vzhľadom k tomu, že obaja zomreli do 8 mesiacov od vypovedania nájmu bytu, e) preveriť spôsob platby za kúpu, čl. IX bod 2. T: MiZ 1.4.2014.
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Peter Buzáš Dana Čahojová
 Vladimír Čupka Eva Grey Dagmar Hladká Juraj Kadnár
 Ján Keselý Ján Labuda Pavol Martinický Petra Nagyová-Džerengová
 Jaromír Šíbl Branislav Záhradník Marcel Zajac Stanislav Žiačik

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta František Koník Štefan Turan 

Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 23. MiZ 2014.
Doplňujúci návrh poslanca Bendíka:

C. žiada miestnu kontrolórku MČ Karlova Ves o vykonanie mimoriadnej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami, ekonomická klasifikácia 6.1. – SaÚ pozemných komunikácií, s akcentom na spotrebu posypového materiálu a systém kontroly dodávateľa a preberanie vykonaných prác. Kontrolu vykonať za účasti poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves Ing. Igora Bendíka a Mgr. Marcela Zajaca ako prizvaných osôb. Výsledok kontroly žiadame predložiť na najbližšie rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves v roku 2014. Kontrolovaný subjekt: Mestská časť Bratislava – Karlova Ves. Kontrolované obdobie: október 2010 – až do ukončenia kontroly. T: kontrolu započať ihneď.
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Peter Buzáš Dana Čahojová
 Vladimír Čupka Eva Grey Dagmar Hladká Juraj Kadnár
 Ján Keselý Ján Labuda Pavol Martinický Petra Nagyová-Džerengová
 Jaromír Šíbl Branislav Záhradník Marcel Zajac Stanislav Žiačik

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta František Koník Alena Schinglerová Štefan Turan

Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 23. MiZ 2014.
Doplňujúci návrh poslankyne Čahojovej:

D. ruší uznesenie č. 191/2012/C a uznesenie č. 191/2012/F, ktoré sa prijatím uznesenia č. 405/2013 a uznesenia č. 317/2013 stali neaktuálnymi. T: ihneď.
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Peter Buzáš Dana Čahojová
 Vladimír Čupka Eva Grey Dagmar Hladká Juraj Kadnár
 Ján Keselý František Koník Ján Labuda Pavol Martinický
 Petra Nagyová-Džerengová Jaromír Šíbl Branislav Záhradník Marcel Zajac
 Stanislav Žiačik   

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta Alena Schinglerová Štefan Turan 

Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 23. MiZ 2014.
Doplňujúci návrh poslanca Žiačika
(Hlasovanie bolo STORNOVANÉ)

Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 23. MiZ 2014.
Doplňujúci návrh poslanca Žiačika (opakované hlasovanie):

E. žiada miestnu kontrolórku, 1. aby spracovala chronológiu nájomných vzťahov k predmetnému stánku na križovatke Molecovej a Karloveskej, ktorý je dnes podľa informácií vo vlastníctve spoločnosti ECOLIO. Informácia by mala obsahovať meno nájomcu, dátum vzniku nájomného vzťahu, či sa vyžadoval súhlas miestneho zastupiteľstva ako aj všetky oznámenia, ktoré nájomcovia oznámili mestskej časti v súvislosti s podnájmami (s preverením metrov štvorcových). 2. Preveriť v súvislosti s verejnou súťažou na prenájom pozemku: a) kedy bola vyhlásená verejná súťaž na nájomcu, b) kde bola zverejnená verejná súťaž, c) kto sa do nej prihlásil, z akými ponukami, d) kedy bola vyhodnotená.
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Peter Buzáš Dana Čahojová
 Vladimír Čupka Eva Grey Dagmar Hladká Juraj Kadnár
 Ján Keselý Ján Labuda Pavol Martinický Petra Nagyová-Džerengová
 Jaromír Šíbl Branislav Záhradník Daniela Záhradníková Marcel Zajac
 Stanislav Žiačik   

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta František Koník Štefan Turan 

Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 23. MiZ 2014.
Hlasovanie o uznesení ako celku.

Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Peter Buzáš Dana Čahojová
 Vladimír Čupka Eva Grey Dagmar Hladká Juraj Kadnár
 Ján Keselý Ján Labuda Pavol Martinický Petra Nagyová-Džerengová
 Alena Schinglerová Jaromír Šíbl Branislav Záhradník Daniela Záhradníková
 Marcel Zajac Stanislav Žiačik  

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta František Koník Štefan Turan 

Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 3.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2014, s výhľadom na roky 2015 a 2016.
Hlasovanie o ukončení diskusie. 

Hlasovanie
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13

   Za:

 Dana Čahojová Eva Grey Dagmar Hladká Juraj Kadnár
 Peter Kapusta František Koník Ján Labuda Jaromír Šíbl
 Štefan Turan Branislav Záhradník Marcel Zajac 

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš Peter Buzáš  

Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 3.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves na rok 2014, s výhľadom na roky 2015 a 2016.
Pozmeňovací návrh poslanca Zajaca:

ukladá prednostovi pripraviť návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2014 v dvoch alternatívach: Alternatíva 1 – Návrh vyrovnaného rozpočtu bez použitia rezervného fondu, t. j. pokryť schodok hospodárenia kapitálového rozpočtu vo výške 353 600 Eur prebytkom hospodárenia bežného rozpočtu. Alternatíva 2 – Návrh prebytkového rozpočtu, t. j. pokryť schodok hospodárenia kapitálového rozpočtu vo výške 353 600 Eur prebytkom hospodárenia bežného rozpočtu a vytvoriť celkový prebytok hospodárenia vo výške 4,3 % vlastných daňových príjmov mestskej časti za predchádzajúci kalendárny rok bez použitia rezervného fondu, v súlade s uznesením č. 443/2013. T: 15.3.2014.
Hlasovanie
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Peter Buzáš Dana Čahojová
 Eva Grey Dagmar Hladká Juraj Kadnár Ján Labuda
 Pavol Martinický Jaromír Šíbl Branislav Záhradník Daniela Záhradníková
 Marcel Zajac   

   Zdržali sa:

 František Koník   

Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 3a.
Návrh poslankyne Hladkej: Starostlivosť o životné prostredie v MČ Karlova Ves.
Hlasovanie o ukončení diskusie.

Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Dana Čahojová Dagmar Hladká Juraj Kadnár František Koník
 Ján Labuda Pavol Martinický Alena Schinglerová Štefan Turan
 Branislav Záhradník Daniela Záhradníková Marcel Zajac Stanislav Žiačik

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš Peter Buzáš Vladimír Čupka Ján Keselý

Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 3a.
Návrh poslankyne Hladkej: Starostlivosť o životné prostredie v MČ Karlova Ves.
Pozmeňujúci návrh poslanca Keselého:

pripraviť pilotný projekt starostlivosti o zeleň vlastnými prostriedkami.
Hlasovanie
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Ladislav Bartoš Vladimír Čupka Ján Keselý František Koník
 Štefan Turan Stanislav Žiačik  

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš Dana Čahojová Eva Grey Juraj Kadnár
 Ján Labuda Pavol Martinický Jaromír Šíbl Branislav Záhradník
 Daniela Záhradníková Marcel Zajac  

Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 3a.
Návrh poslankyne Hladkej: Starostlivosť o životné prostredie v MČ Karlova Ves. 

A. žiada starostku Ing. Ivetu Hanulíkovú, nevyhlasovať výberové konanie na firmu zabezpečujúcu kosenie trávnatých porastov, orezy stromov, hrabanie, vysýpanie malých smetných košov, košov na psie exkrementy a inú starostlivosť o životné prostredie v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Ak sú uzatvorené zmluvy, zrušiť ich. T: MiZ 1.4.2014. B. žiada starostku Ing. Ivetu Hanulíkovú, zabezpečiť všetky tieto činnosti v rámci starostlivosti o životné prostredie v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves prostredníctvom zamestnania dlhodobo nezamestnaných občanov žijúcich v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. T: ihneď. C. splnomocňuje starostku v predmetnej veci konať. T: ihneď.
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13

   Za:

 Igor Bendík Peter Buzáš Eva Grey Dagmar Hladká
 Juraj Kadnár Ján Labuda Jaromír Šíbl Branislav Záhradník
 Daniela Záhradníková Marcel Zajac  

   Zdržali sa:

 František Koník Pavol Martinický Štefan Turan 

Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 3b.
Návrh poslanca Kadnára: Správa z Rady KŠK.
Hlasovanie o ukončení diskusie.

Hlasovanie
Za: 9
Proti: 2
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14

   Za:

 Dana Čahojová Eva Grey Dagmar Hladká Juraj Kadnár
 František Koník Pavol Martinický Jaromír Šíbl Štefan Turan
 Branislav Záhradník   

   Proti:

 Vladimír Čupka Ján Keselý  

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš Peter Buzáš Peter Kapusta 

Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 3b.
Návrh poslanca Kadnára: Správa z Rady KŠK.
Hlasovanie o vystúpení p. Sedláka.

Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš Dana Čahojová Vladimír Čupka Eva Grey
 Dagmar Hladká Juraj Kadnár Peter Kapusta Ján Keselý
 Ján Labuda Pavol Martinický Alena Schinglerová Jaromír Šíbl
 Štefan Turan Branislav Záhradník Marcel Zajac Stanislav Žiačik

   Zdržali sa:

 František Koník   

Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 3b.
Návrh poslanca Kadnára: Správa z Rady KŠK.
Pozmeňujúci návrh poslanca Keselého:

žiada starostku, aby písomne vyzvala p. Valigu z KŠK, aby neuzatváral nájomné zmluvy s klubmi, ktoré nemajú vysporiadané záväzky z predchádzajúcich nájomných zmlúv.
Hlasovanie
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš Vladimír Čupka Peter Kapusta Ján Keselý
 František Koník Alena Schinglerová Štefan Turan Stanislav Žiačik

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš Dana Čahojová Eva Grey Juraj Kadnár
 Ján Labuda Pavol Martinický Jaromír Šíbl 

Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 4.
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves za obdobie január – december 2013.
Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.

Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš Vladimír Čupka Dagmar Hladká Juraj Kadnár
 Peter Kapusta Ján Keselý František Koník Alena Schinglerová
 Štefan Turan Stanislav Žiačik  

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš Jaromír Šíbl Branislav Záhradník Daniela Záhradníková
 Marcel Zajac   

Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 5.
Správa o výsledkoch kontroly čerpania rozpočtových prostriedkov v rozpočtovej organizácii v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava, za obdobie 1 -­ 10/2013.
Hlasovanie o vystúpení p. Golaisovej.

Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Dana Čahojová Vladimír Čupka
 Eva Grey Dagmar Hladká Juraj Kadnár Peter Kapusta
 František Koník Ján Labuda Pavol Martinický Alena Schinglerová
 Štefan Turan Branislav Záhradník Daniela Záhradníková Stanislav Žiačik

   Zdržali sa:

 Jaromír Šíbl   

Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 5.
Správa o výsledkoch kontroly čerpania rozpočtových prostriedkov v rozpočtovej organizácii v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava, za obdobie 1 ­- 10/2013.
Hlasovanie o vystúpení p. Sedláka.

Hlasovanie
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10
Miestne zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné.

   Za:

 Peter Buzáš Dana Čahojová Vladimír Čupka Dagmar Hladká
 Ján Labuda Pavol Martinický Jaromír Šíbl Marcel Zajac
 Stanislav Žiačik   

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta   

Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 5.
Správa o výsledkoch kontroly čerpania rozpočtových prostriedkov v rozpočtovej organizácii v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava, za obdobie 1 -­ 10/2013.
Opakované hlasovanie o vystúpení p. Sedláka.

Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16

   Za:

 Peter Buzáš Dana Čahojová Vladimír Čupka Dagmar Hladká
 Juraj Kadnár František Koník Ján Labuda Pavol Martinický
 Alena Schinglerová Jaromír Šíbl Marcel Zajac Stanislav Žiačik

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta Ján Keselý Štefan Turan 

   Nehlasovali:

 Eva Grey   

Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 5.
Správa o výsledkoch kontroly čerpania rozpočtových prostriedkov v rozpočtovej organizácii v ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava, za obdobie 1 ­ 10/2013.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Čahojovej a Hladkej:

B. ukladá prednostovi, aby v súčinnosti s riaditeľkou ZŠ A. Dubčeka zabezpečil predkladanie informácie o hospodárení ZŠ A. Dubčeka a aktuálnom stave hospodárenia s mesačnou pravidelnosťou v spolupráci s vedúcou ekonomického a s vedúcou školského oddelenia miestneho úradu miestnej kontrolórke. T: trvalá úloha. C. žiada miestnu kontrolórku, aby informovala miestne zastupiteľstvo na každom rokovaní o aktuálnom stave hospodárenia ZŠ A. Dubčeka a o jeho možných rizikách. T: trvalá úloha. D. žiada prednostu o zabezpečenie auditu čerpania rozpočtových prostriedkov a hospodárenia školy za obdobie od roku 2009 do konca roka 2013. T: ihneď. E. žiada prednostu, aby v spolupráci s Radou školy, komisiou pre školstvo a mládež, školským oddelením a školským úradom MÚ predložil návrh plánu na ozdravenie hospodárenia školy a opatrení na odstránenie nedostatkov zistených auditom. T: MiZ 17.6.2014. F. Rada školy žiada mestskú časť o pomoc pri oddelení Majerníkovej 60, tak aby ju mala v správe MČ Bratislava – Karlova Ves.
Hlasovanie
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Igor Bendík Peter Buzáš Dana Čahojová Eva Grey
 Dagmar Hladká Juraj Kadnár Ján Labuda Pavol Martinický
 Jaromír Šíbl Zuzana Volková Branislav Záhradník Daniela Záhradníková
 Marcel Zajac Stanislav Žiačik  

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta František Koník Alena Schinglerová Štefan Turan

Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 5a.
Návrh poslankyne Čahojovej: Reklamné zariadenia.

A. žiada starostku listom vyzvať majiteľov veľkoplošných reklamných zariadení, ktoré sa nachádzajú na verejných priestranstvách v správe mestskej časti, a ktoré nemajú platné užívacie povolenie, aby tieto odstránili. T: ihneď. B. žiada starostku predložiť miestnemu zastupiteľstvu prehľad umiestnenia veľkoplošných reklamných zariadení na pozemkoch v správe MČ Bratislava- Karlova Ves s priloženým užívacím povolením. T: MiZ 1.4.2014.
Hlasovanie
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Dana Čahojová Vladimír Čupka
 Eva Grey Dagmar Hladká Juraj Kadnár Peter Kapusta
 Ján Keselý František Koník Ján Labuda Pavol Martinický
 Alena Schinglerová Jaromír Šíbl Štefan Turan Zuzana Volková
 Branislav Záhradník Daniela Záhradníková Marcel Zajac Stanislav Žiačik

Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 6.
Žiadosť o zakúpenie ojazdeného autobusu pre potreby MČ Bratislava-Karlova Ves.
Hlasovanie o ukončení diskusie.

Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš Dana Čahojová Vladimír Čupka Eva Grey
 Dagmar Hladká Juraj Kadnár Peter Kapusta Ján Keselý
 František Koník Ján Labuda Pavol Martinický Jaromír Šíbl
 Štefan Turan Zuzana Volková Branislav Záhradník Daniela Záhradníková
 Marcel Zajac Stanislav Žiačik  

Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 7.
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky pod garážami, k. ú. Bratislava ­ Karlova Ves.
Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.

Hlasovanie
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Peter Buzáš Dana Čahojová
 Vladimír Čupka Eva Grey Dagmar Hladká Juraj Kadnár
 Peter Kapusta Ján Keselý František Koník Ján Labuda
 Pavol Martinický Jaromír Šíbl Štefan Turan Zuzana Volková
 Branislav Záhradník Daniela Záhradníková Marcel Zajac Stanislav Žiačik

Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 8.
Žiadosť OZ Slovenský skauting, 1. zbor Baden­Powella Bratislava o prenájom nebytových priestorov v priestoroch KCK na Molecovej 2 v Bratislave.
Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.

Hlasovanie
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Dana Čahojová Vladimír Čupka
 Eva Grey Dagmar Hladká Juraj Kadnár Peter Kapusta
 Ján Keselý František Koník Ján Labuda Pavol Martinický
 Jaromír Šíbl Štefan Turan Zuzana Volková Branislav Záhradník
 Daniela Záhradníková Marcel Zajac Stanislav Žiačik 

Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 9.
Návrh na schválenie prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na obdobie rokov 2014 – 2018.

Miestne zastupiteľstvo volí v súlade s § 140 zákona č. 385/2000 Z. z. na funkciu prísediacich Okresného súdu Bratislava IV na obdobie rokov 2014 – 2018 týchto prísediacich z radov občanov: 1. Peter Hlaváčik, 2. Jana Hložeková, 3. Eduard Hulík, 4. Ľubica Tichá, 5. Peter Buzáš, na doplňujúci návrh poslanca Zajaca: 6. Branislav Záhradník, na doplňujúci návrh poslanca Čupku: 7. Ladislav Bartoš. T: 28.2.2014.
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Peter Buzáš Dana Čahojová
 Vladimír Čupka Juraj Kadnár Peter Kapusta Ján Keselý
 František Koník Ján Labuda Alena Schinglerová Jaromír Šíbl
 Štefan Turan Zuzana Volková Branislav Záhradník Daniela Záhradníková
 Marcel Zajac   

   Zdržali sa:

 Eva Grey Dagmar Hladká Pavol Martinický 

Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 10.
Zariadenie pre seniorov v mestskej časti Karlova Ves – informácia.
Doplňujúci návrh poslankyne Grey:

B. žiada starostku aby miestny úrad dal vypracovať odhad nákladov spojených s prispôsobením stavby na Borskej 2 na zariadenie pre seniorov v dvoch variantoch: a) v súčasnej podobe vonkajšej stavby, bez nadstavby, b) s nadstavbou jedného podlažia. C. žiada prednostu aby miestny úrad preskúmal možnosti poskytnúť Združenej SŠ Sklenárova na prenájom náhradné priestory v správe mestskej časti. T: najbližšie komisie MiZ.
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Peter Buzáš Dana Čahojová
 Vladimír Čupka Eva Grey Juraj Kadnár Peter Kapusta
 Ján Keselý František Koník Alena Schinglerová Jaromír Šíbl
 Zuzana Volková Branislav Záhradník Daniela Záhradníková Marcel Zajac

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká   

Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 10.
Zariadenie pre seniorov v mestskej časti Karlova Ves – informácia.
Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli, so schváleným doplnením.

Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Peter Buzáš Dana Čahojová
 Vladimír Čupka Eva Grey Dagmar Hladká Juraj Kadnár
 Peter Kapusta Ján Keselý František Koník Ján Labuda
 Alena Schinglerová Jaromír Šíbl Štefan Turan Zuzana Volková
 Branislav Záhradník Marcel Zajac  

Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 12a.
Rôzne – Návrh poslanca Zajaca: Rekonštrukcia električkovej trate v Karlovej Vsi.
Návrh na ukončenie diskusie.

Hlasovanie
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14

   Za:

 Eva Grey Dagmar Hladká Peter Kapusta František Koník
 Pavol Martinický Alena Schinglerová Jaromír Šíbl Štefan Turan
 Zuzana Volková Daniela Záhradníková Marcel Zajac 

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš Peter Buzáš Branislav Záhradník 

Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 12a.
Rôzne – Návrh poslanca Zajaca: Rekonštrukcia električkovej trate v Karlovej Vsi.

A. žiada starostku, aby v mene mestskej časti Karlova Ves požiadala Magistrát hl. m. SR Bratislavy, aby pred uzatvorením verejného obstarávania súvisiaceho s prípravou stavby a vypracovaním projektovej dokumentácie električkových tratí: Električková trať Dúbravsko Karloveská radiála požiadala zohľadnenie nasledujúcich požiadaviek na stavbu: – vybudovať integrované prestupné zastávky električka – autobus/trolejbus: najmä v uzle Molecova, – zabezpečiť na každej zastávke priechody pre chodcov na oboch stranách (na zastávkach s nadchodmi/podchodmi postačuje na opačnej strane ako je nadchod/podchod) s cieľom zrýchliť a urobiť bezpečnejším prístup na zastávky, – optimalizovať počty a umiestnenie prejazdov cez električkové trate, zostávajúce prejazdy vybaviť takým riadením dopravy, aby bola možná prevádzka električiek plnou premávkovou rýchlosťou bez rizika dopravných nehôd, – zabezpečiť dostatočný počet a bezpečnosť peších a cyklistických priechodov cez električkovú trať, – zahrnúť do rekonštrukcie aj nadchody, ich lávky pri zastávkach (spolu máme v Karlovej Vsi štyri) a podchod, – zabezpečiť adekvátne vybavenie zastávok – kapacitné prístrešky pre špičkový počet cestujúcich, automaty na cestovné lístky, elektronický informačný systém s najbližšími odchodmi liniek a doplnkovými informáciami, a pod., – zabezpečiť funkčnú absolútnu preferenciu električiek na všetkých riadených križovaniach a priechodoch, druhou prioritou je koordinácia signálov pre chodcov tak, aby boli čo najmenej zdržaní, – odhlučniť trať súčasne so zabezpečením zlepšenia vzhľadu verejného priestoru (zatrávnenie trate resp. vysadenie sukulentov so zabezpečením minimálnych nákladov na údržbu), – prehodnotiť potrebu výhybiek pri zastávke Molecova (keďže sú veľmi hlučné a spomaľujú), v prípade ich ponechania inštalovať uzamykateľné rýchlostné výhybky s nízkou hlučnosťou, – optimalizovať polohy zastávok električiek (z pohľadu dostupnosti cestujúcimi a cestovnej rýchlosti), dĺžku zastávok optimalizovať okrem odôvodnených prípadov len na jeden električkový vlak (dĺžka vlaku by mala zohľadniť maximálnu uvažovanú dĺžku vlaku počas životnosti trate). B. žiada starostku, aby prejavila záujem o zorganizovanie verejného híringu zameraného na prezentovanie projektu „Rekonštrukcia električkovej trate v Karlovej Vsi“ a zistenie návrhov a námetov občanov na vylepšenie tohto projektového zámeru v snahe o zvýšenie atraktivity mestskej hromadnej dopravy.
Hlasovanie
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Peter Buzáš Dana Čahojová
 Vladimír Čupka Eva Grey Dagmar Hladká Juraj Kadnár
 Peter Kapusta Ján Keselý František Koník Ján Labuda
 Pavol Martinický Jaromír Šíbl Štefan Turan Zuzana Volková
 Branislav Záhradník Daniela Záhradníková Marcel Zajac 

Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 12b
Rôzne – Návrh poslanca Zajaca: Žiadosť o vykonanie kontroly.

A. žiada miestnu kontrolórku, aby skontrolovala zmluvu o spolupráci medzi KŠK a RODEKA o.z., či je v súlade so zmluvou č. 078306070500 medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a KŠK a či nepoškodzuje záujmy KŠK. T: MiZ 1.4.2014. B. žiada miestnu kontrolórku, aby skontrolovala oprávnenosť vynaložených prostriedkov, rozsah vykonaných prác podľa objednávky v súvislosti s faktúrou číslo 52132/13 za betonáž na parkovisku pod ihriskom Molecova a či KŠK neporušilo zákon o verejnom obstarávaní pri výbere dodávateľa na betonáž. T: MiZ 1.4.2014. C. žiada miestnu kontrolórku, aby skontrolovala či je stavba bufetu na parkovisku základnej umeleckej školy v súlade s platným stavebným zákonom a inými právnymi normami SR a aby informovala mestského kontrolóra o skutočnostiach kontroly. T: MiZ 1.4.2014.
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Peter Buzáš Dana Čahojová
 Vladimír Čupka Eva Grey Dagmar Hladká Juraj Kadnár
 Ján Keselý Ján Labuda Pavol Martinický Jaromír Šíbl
 Zuzana Volková Branislav Záhradník Daniela Záhradníková Marcel Zajac

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta František Koník Štefan Turan 

Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 12c

Rôzne – Návrh poslanca Keselého: Kontrola povrchu telocvične na Molecovej ulici a preverenie energií v malej telocvični. 
Hlasovanie
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Vladimír Čupka Peter Kapusta
 Ján Keselý František Koník Štefan Turan 

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš Dana Čahojová Eva Grey Dagmar Hladká
 Juraj Kadnár Ján Labuda Pavol Martinický Jaromír Šíbl
 Zuzana Volková Branislav Záhradník Daniela Záhradníková Marcel Zajac

Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 12d

Rôzne – Návrh poslanca Keselého: Vykonať kontrolu ohľadom podozrenia, že súkromná spoločnosť využíva plochu na futbalovom štadióne na propagáciu svojej firmy formou umiestnenia reklamy bez povolenia mestskej časti.
Hlasovanie
Za: 9
Proti: 1
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Vladimír Čupka Eva Grey
 Dagmar Hladká Peter Kapusta Ján Keselý František Koník
 Štefan Turan   

   Proti:

 Jaromír Šíbl   

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš Dana Čahojová Juraj Kadnár Ján Labuda
 Pavol Martinický Zuzana Volková Branislav Záhradník Daniela Záhradníková
 Marcel Zajac   

Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 13.
Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.

Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš Igor Bendík Dana Čahojová Vladimír Čupka
 Eva Grey Dagmar Hladká Juraj Kadnár Peter Kapusta
 Ján Keselý František Koník Ján Labuda Štefan Turan
 Zuzana Volková Branislav Záhradník Daniela Záhradníková Marcel Zajac

   Zdržali sa:

 Jaromír Šíbl   

Hlasovanie z 24. zasadnutia MiZ, konaného dňa 14.02.2017

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Martina Magátová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
  

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Prerokovanie petície za zrušenie rezidenčného parkovania.
Zmätočné hlasovanie.
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Martina Magátová
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 4.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 6.
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava – Karlova Ves.
Hlasovanie: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 2.
Prerokovanie petície za zrušenie rezidenčného parkovania.
Hlasovanie: 
Za: 14
Proti: 4
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
  

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 7.
Žiadosť Vladislavy Jurištovej o kúpu pozemku pod záhradným domom a záhrady v k.ú. Bratislava – Karlova Ves do výlučného vlastníctva.
Hlasovanie o alternatíve B.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 9.
Žiadosť Ľubomíra Bánoczkého o predĺženie nájmu nebytového priestoru.
Hlasovanie: 
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 10.
Žiadosť Slovenského skautingu o. z., 1. zbor Baden-Powella Bratislava o predĺženie nájmu nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry.
Hlasovanie: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 11.
Žiadosť Slovenského skautingu, 70. zbor Bratislava o predĺženie nájmu nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry.
Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
  

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 12.
Žiadosť kapely Jakuba Ursinyho, Klenová 26, 831 01 Bratislava o nájom nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry.
Doplňujúci návrh poslanca Dullu:
Miestne zastupiteľstvo žiada starostku pred uzavretím nájomnej zmluvy preveriť, či kolaudačné povolenie budovy KCK dovoľuje činnosť (nácvik programu) hudobnej skupiny v miestnosti č. 19, ktorá sa nachádza v suteréne.  
Hlasovanie: 
Za: 9
Proti: 4
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Proti:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 12.
Žiadosť kapely Jakuba Ursinyho, Klenová 26, 831 01 Bratislava o nájom nebytových priestorov v Karloveskom centre kultúry.
Hlasovanie: 
Za: 24
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 3.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miestnom poplatku za rozvoj.
Pozmeňujúci návrh poslanca Dullu:
Miestne zastupiteľstvo neschvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miestom poplatku za rozvoj.
Hlasovanie: 
Za: 5
Proti: 14
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Proti:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
  

Zdržali sa:

 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 

Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 3.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miestnom poplatku za rozvoj.
Pozmeňujúci návrh poslanca Dullu:
Miestne zastupiteľstvo A. schvaľuje v § 2 písm. a) pre bytové stavby sadzbu 10 Eur, B. vypúšťa z § 2 návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miestnom poplatku za rozvoj písm. b) až e), C. mení v § 3 návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miestnom poplatku termín účinnosti od 1. júla 2017.
Hlasovanie: 
Za: 5
Proti: 7
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Proti:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
  

Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 3.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miestnom poplatku za rozvoj.
Pozmeňujúci návrh poslanca Dullu:
Miestne zastupiteľstvo vypúšťa z § 2 návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miestnom poplatku za rozvoj písm. b), d) a e) a z písm. c) priemyselné stavby.
Hlasovanie: 
Za: 4
Proti: 8
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Proti:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Peter Lenč
(KDH)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
  

Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 3.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o miestnom poplatku za rozvoj.
Hlasovanie: 
Za: 16
Proti: 5
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 5.
Návrh tvorby a čerpania mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017.
Hlasovanie o časti uznesenie A 1.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 5.
Návrh tvorby a čerpania mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017.
Hlasovanie o časti uznesenia A 2.
Hlasovanie: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
  

Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 5.
Návrh tvorby a čerpania mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017.
Hlasovanie o časti uznesenia A 3.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Denis Svoboda
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 5.
Návrh tvorby a čerpania mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017.
Hlasovanie o časti uznesenia A 4.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Denis Svoboda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
  

Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 5.
Návrh tvorby a čerpania mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017.
Hlasovanie o časti uznesenia A 5.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Martina Magátová
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 5.
Návrh tvorby a čerpania mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017.
Hlasovanie o časti uznesenia A 6.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Proti:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
  

Zdržali sa:

 Denis Svoboda
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 5.
Návrh tvorby a čerpania mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017.
Hlasovanie o časti uznesenia A 7.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 5.
Návrh tvorby a čerpania mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017.
Hlasovanie o časti uznesenia B.
Hlasovanie: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Proti:

 Denis Svoboda
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 13.
Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Robert Krampl
(bez PP)
  

Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 14.
Voľba komisie pre posudzovanie žiadostí o dotácie.
Hlasovanie o uznesení v časti A a B 1.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Iva Lukačovičová
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 14.
Voľba komisie pre posudzovanie žiadostí o dotácie.
Hlasovanie o uznesení v časti B 2.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
  

Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 15.
Návrh na odvolanie a voľbu predsedu komisie výstavby a územného plánu.
Hlasovanie o využití aklamačného hlasovania:
Hlasovanie: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
  

Proti:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 15.
Návrh na odvolanie a voľbu predsedu komisie výstavby a územného plánu.
Hlasovanie: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Pavol Martinický
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 16.
Informácia o vybavených interpeláciách.
Hlasovanie: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 17.
Rôzne – Návrh poslanca Záhradníka: Voľba poslanca Rosinu za člena komisie finančnej a podnikateľskej.
Hlasovanie: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17
Za:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Martina Magátová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Denis Svoboda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Hlasovanie z 25. zasadnutia MiZ, konaného dňa 17.06.2014

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice
Hlasovanie
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie. 

Hlasovanie
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – Návrh poslanca Bendíka: nový bod 0. 

(Informácia o odovzdaných majetkových priznaniach).
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – Návrh poslankyne Grey: bod 27 zaradiť ako bod 0a. 

(Žiadosť o dotáciu OZ FIYO na projekt „Future in youth“ 1890 Eur)
Hlasovanie
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
  

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 003.
Zaradenie do programu – Návrh poslankyne Grey: bod 28 zaradiť ako bod 0b. 

(Žiadosť o dotáciu OZ FIYO na projekt „Letný tábor klubu DAV“ 800 Eur)
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
  

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: bod 47 zaradiť ako bod 0c. 

(Žiadosť o dotáciu Dagmar Wagnerová na projekt „Vydanie knihy pre deti“ 1000 Eur)
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
  

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu: bod 30 zaradiť ako bod 0d. 
Hlasovanie

Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
  

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – nový bod 2a. 

(Návrh poslanca Buzáša: Návrh úpravy plánu bezplatného vydávania obedov pre sociálne slabších a odkázaných občanov MČ Bratislava – Karlova Ves)
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
   

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: –
Zaradenie do programu – Návrh poslanca Zajaca: bod 3 zaradiť ako bod 58a. 

(Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves a volebných obvodov vo volebnom období 2014 – 2018)
Hlasovanie
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: –
Program rokovania – ­ Návrh poslanca Buzáša: vypustiť z programu rokovania všetky ostatné dotácie (body 15 – 58). 
Hlasovanie

Za: 5
Proti: 5
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Proti:

 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku. 
Hlasovanie

Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Proti:

 Peter Buzáš
(OKS)
   

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 0.

Návrh poslanca Bendíka: Informácia o odovzdaných majetkových priznaniach. 
Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie, že verejní funkcionári – všetci poslanci MiZ MČ Bratislava – Karlova Ves a starostka MČ Bratislava – Karlova Ves Ing. Iveta Hanulíková splnili svoju povinnosť a odovzdali v zákone stanovenej lehote obálky s tlačivami: 1. „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov k 31. marcu 2014 za kalendárny rok 2013“, 2. „Potvrdenie o podaní daňového priznania, podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov“.
Hlasovanie
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
  

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 27.
Žiadosť o dotáciu OZ FIYO na projekt Future in youth – 1890 Eur.
Pozmeňujúci návrh poslanca Šíbla:

Miestne zastupiteľstvo A. schvaľuje dotáciu pre: OZ FIYO, Hany Meličkovej 24, Bratislava na projekt: „Letný tábor Klubu Dav“ v sume: 800 Eur. B. splnomocňuje starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. T: 15.8.2014. 
Hlasovanie
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Prítomní v rokovacej miestnosti: 16, prezentovali sa: 15
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Daniela Záhradníková
(SZS)

   Proti:

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
  

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 27.
Žiadosť o dotáciu OZ FIYO na projekt Future in youth – 1890 Eur.
Hlasovanie o pôvodnom návrhu:

Miestne zastupiteľstvo A. schvaľuje dotáciu pre: OZ FIYO, Hany Meličkovej 24, Bratislava na projekt: „Letný tábor Klubu Dav“ v sume: 1890 Eur. B. splnomocňuje starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. T: 15.8.2014. 
Hlasovanie
Za: 7
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18
Návrh nebol prijatý

   Za:

 Eva Grey
(KDH)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 

   Proti:

 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
  

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 28.
Žiadosť o dotáciu OZ FIYO na projekt Letný tábor klubu DAV – 800 Eur.

Miestne zastupiteľstvo A. schvaľuje dotáciu pre: OZ FIYO, Hany Meličkovej 24, Bratislava na projekt: „Letný tábor Klubu Dav“ v sume: 800 Eur. B. splnomocňuje starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. T: 15.8.2014 
Hlasovanie

Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
   

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 

Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 47.
Žiadosť o dotáciu Dagmar Wagnerová na projekt Vydanie knihy pre deti – 1000 Eur.
Pozmeňujúci návrh poslanca Martinického:

Miestne zastupiteľstvo A. schvaľuje dotáciu pre: Dagmar Wagnerová, Púpavová 7, Bratislava na projekt: „Vydanie knihy pre deti – Zaľúbená esemeska“ v sume: 700 Eur. B. splnomocňuje starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. T: 15.8.2014. 
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Štefan Turan
(SMER-SD)
 Marcel Zajac
(bez PP)
  

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)

   Nehlasovali:

 Eva Grey
(KDH)
   

Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 30.
Žiadosť o dotáciu Združenie rodičov a zástupcov žiakov na ZŠ A. Dubčeka na projekt Obnova PC pre potreby vyučovania – 2404 Eur. 

Miestne zastupiteľstvo A. schvaľuje dotáciu pre: Združenie rodičov a zástupcov žiakov na ZŠ A. Dubčeka, o.z., Majerníkova 62, Bratislava na projekt: „Na obnovenie PC pre potreby vyučovania, vzdelávania, tvorbu a prezentovanie projektov žiakov a učiteľov“ v sume: 2404 Eur. B. splnomocňuje starostku mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v predmetnej veci konať. T: 15.8.2014.
Hlasovanie
Za: 4
Proti: 1
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19
Uznesenie nebolo prijaté.

   Za:

 Ján Chabada
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Štefan Turan
(SMER-SD)

   Proti:

 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 

Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 1.
Poskytnutie finančnej výpomoci pre ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. 62, na úhradu dlhu voči Bratislavskej teplárenskej, a.s.
Hlasovanie o ukončení diskusie
(na návrh poslanca Šíbla)
Hlasovanie

Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18

   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)

   Proti:

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
   

Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 1.
Poskytnutie finančnej výpomoci pre ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. 62, na úhradu dlhu voči Bratislavskej teplárenskej, a.s.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Schinglerovej:

Miestne zastupiteľstvo A. schvaľuje poskytnutie finančnej výpomoci pre ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici 62 vo výške 156 559,26 Eur, na úhradu dlžných záväzkov voči Bratislavskej teplárenskej a.s., z rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za podmienky, že bude odpustené penále. T: ihneď. B. schvaľuje poukazovanie časti finančných prostriedkov, ktoré získa MČ Bratislava – Karlova Ves z prenájmov nebytových priestorov v objekte na Majerníkovej 60 v Bratislave na úhradu uznaných kreditových príplatkov získaných pedagogickými zamestnancami ZŠ Majerníkova 62, Bratislava v rokoch 2009a2010, vo výške ktorá nebola po nadobudnutí účinnosti zák. č. 390/2011 Z.z. uhrádzaná zo štátneho rozpočtu. Tieto finančné prostriedky budú poukazované základnej škole s účinnosťou od 1.1.2014 vždy štvrťročne na základe podkladov a žiadosti riaditeľky školy do doby skončenia platnosti kreditových príplatkov získaných pedagogickými zamestnancami v rokoch 2009 a 2010. C. schvaľuje zníženie prebytku hospodárenia vo výške uznaných kreditových príplatkov podľa písmena B tohto uznesenia, za obdobie od 1.1.2014, v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014. D. splnomocňuje starostku v predmetnej veci konať a informovať miestne zastupiteľstvo ku koncu kalendárneho štvrťroka. E. žiada o predloženie materiálu do najbližšieho MiZ o aktuálnom stave dlhov všetkých ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Karlova Ves. 
Hlasovanie
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
  

Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 1.
Poskytnutie finančnej výpomoci pre ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. 62, na úhradu dlhu voči Bratislavskej teplárenskej, a.s.
Pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca

Miestne zastupiteľstvo A. schvaľuje poskytnutie finančnej výpomoci pre ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici 62 vo výške 156 559,26 Eur, na úhradu dlžných záväzkov voči Bratislavskej teplárenskej a.s., z bežného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v nasledujúcich splátkach:
Prvá splátka (56 559,26 Eur) po schválení zmeny v rozpočte MČ Bratislava – Karlova Ves.
Druhá splátka (50 000,00 Eur) po tom ako miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Karlova Ves schváli materiál s vyčíslením skutočných dlhov a rozpočtom nezabezpečených výdavkov na rok 2014 všetkých škôl a škôlok v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Karlova Ves a schválení správy o náprave stavu na ZŠ A. Dubčeka podľa odporúčaní kontrolórky.
Tretia splátka (50 000,00 Eur) po tom ako miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Karlova Ves schváli materiál „Projekt energetickej efektívnosti budov Majerníkova 60 a Majerníkova 62“.
B. schvaľuje aby poplatky za energie budovy na Majerníkovej 60 boli uhrádzané priamo mestskou časťou a aby všetky náklady na budovu na Majerníkovej 60 s výnimkou priestoru využívaného školou A. Dubčeka uhrádzala MČ Bratislava – Karlova Ves v plnej výške. T: ihneď.
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
  

   Proti:

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 

Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 2.
Návrh VZN o zriadení materskej školy Majerníkova 60, organizácie bez právnej subjektivity financovanej v rámci rozpočtu MČ Bratislava ­ Karlova Ves. 

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.
Hlasovanie
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ján Chabada
(SMER-SD)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Nehlasovali:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 2a.

Návrh poslanca Buzáša: Úprava návrhu plánu bezplatného vydávania obedov pre sociálne slabších a odkázaných občanov mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
Miestne zastupiteľstvo A. odsúhlasuje nahradiť úvodný text: Účelom tejto pomoci je pomôcť sociálne slabším a odkázaným občanom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Bezplatnou pomocou vydávania obedov sa rozumie poskytovanie teplého obedu vydaného do obedára pozostávajúceho z: jedného hlavného jedla mäsitého (130g + min. 150g príloha) alebo bezmäsitého (350g). Bezplatné obedy sa budú poskytovať do doby prečerpania na to určených finančných prostriedkov, t. j. 8 500 Eur. V prípade prečerpania týchto prostriedkov a záujmu obyvateľov o túto službu starosta bezodkladne predloží na schválenie zastupiteľstvom návrh na navýšenie rozpočtu.
Cieľovou skupinou žiadateľov bezplatných obedov sú: c) občania v hmotnej núdzi, d) občan/rodina v náhlej krízovej situácii, bod a) b) – vypustiť.
Pravidlá poskytovania bezplatných obedov. Pre poskytnutie bezplatnej pomoci je potrebné, aby žiadateľ splnil nasledovné podmienky: a) trvalý pobyt na území mestskej časti, b) žiadateľ, ktorý je občanom v hmotnej núdzi predloží aktuálne potvrdenie z ÚPSVaR, bod c) d) vypustiť.
B. poveruje prednostu uskutočniť výber dodávateľa obedov v zmysle platných zákonov s nasledujúcimi kritériami: Osloviť minimálne 5 školských jedálni a minimálne 5 zariadení poskytujúcich verejné stravovanie. Predpokladané množstva obedov: 20-60, 61-120, 121-180 a vyžiadať jednotkovú cenu pre každé množstvo obedov. Dodávka bude vo varniciach. Výdaj zabezpečí vopred určený pracovník miestneho úradu. Kritériom pre výber je najnižšia cena.
C. poveruje prednostu predložiť výsledky prieskumu trhu tajomníčke a predsedovi Komisie BSZ.
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
  

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
   

Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 4.
Plnenie uznesení MiZ splatných k 25. zasadnutiu MiZ 2014. 

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13

   Za:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
  

   Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 

Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 5.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 25. zasadnutiu MiZ 2014.
Doplňujúci návrh poslankyne Grey: 

B. žiada prednostu pripraviť na základe údajov z kontroly materiál s výpočtom predpokladaných nákladov na zabezpečovanie stravovania na Lackovej formou prípravy stravy priamo na mieste kuchárkami a ďalšími nevyhnutne potrebnými pracovníkmi: a) v pracovnom pomere, b) formou dohody o pracovnej činnosti, nakoľko: – prechodom na dovoz stravy dodávateľskou firmou nedošlo k úspore financií, – čerstvo uvarená strava má vyššiu nutričnú hodnotu ako strava dovážaná a ohrievaná, – pri samotnom prechode na dovoz stravy v r. 2012 mestská časť utrpela finančnú stratu vo výške cca 8900 Eur, – mestská časť zakúpila pre jedáleň na Lackovej umývačku riadu, čím možno redukovať pôvodný počet pracovníkov (z r. 2011) a teda aj celkové náklady na stravovanie. T: septembrové komisie MiZ
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 

Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 5.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 25. zasadnutiu MiZ 2014.
Hlasovanie o uznesení ako celku. 
Hlasovanie:
 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
  

   Zdržali sa:

 František Koník
(SMER-SD)
   

Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 6.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014.
Doplňujúci návrh poslancov Bendíka a Zajaca: 

B. žiada kontrolórku MČ Bratislava – Karlova Ves o finančnú kontrolu základných a materských škôl v nadväznosti na čerpanie rozpočtov jednotlivých škôl a rozpočet MČ Karlova Ves. V správe zohľadniť riziká aktuálnych a potenciálnych dlhov a rozpočtom nezabezpečených výdavkov pre školský rok 2014/2015 a ich dopad na rozpočet MČ Karlova Ves s následným odporúčaním pre úpravu rozpočtu MČ Karlova Ves na rok 2014. Správu predložiť všetkým poslancom MČ Karlova Ves a starostke. T: 1.9.2014.
Hlasovanie
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 6.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014.
Hlasovanie o uznesení ako celku. 
Hlasovanie:
 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 7.
Návrh dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy k pôsobnosti mestských častí hl. mesta SR Bratislavy v oblasti telesnej kultúry. 

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.
Hlasovanie
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(SZS)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 8.
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Karlova Ves za obdobie január – apríl 2014.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v metriáli. 
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
  

   Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 9.
Zmätočné hlasovanie – stornované! 
 

Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 9.
Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky pod garážami, k.ú. Bratislava Karlova Ves.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie:
 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 9.
Zmätočné hlasovanie – stornované! 
 

Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 10.
Žiadosť pani Gizely Zeliskovej o predĺženie nájmu nebytových priestorov v priestoroch v ZŠ Veternicová 20.
Hlasovanie

Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15
Uznesenie nebolo prijaté. (Osobitný zreteľ – bolo nutných 15 hlasov ZA)

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
  

   Nehlasovali:

 Peter Buzáš
(OKS)
   

Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 11.
Návrh na dlhodobý nájom obecného pozemku spoločnosti Styk Development RK a na kúpu pozemku od spoločnosti Styk Development RK.
Pozmeňujúci návrh poslanca Kapustu:

Miestne zastupiteľstvo A. neschvaľuje dlhodobý nájom pozemku parc. č. 1426/736 o výmere 56 m2 ani kúpu pozemku parc. č. 1459/26 o výmere 444 m2. 
Hlasovanie

Za: 7
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Návrh nebol prijatý..

   Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 

   Proti:

 Peter Buzáš
(OKS)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 11.
Návrh na dlhodobý nájom obecného pozemku spoločnosti Styk Development RK a na kúpu pozemku od spoločnosti Styk Development RK
.
Pozmeňujúci návrh poslanca Kapustu:
1. variant: B. schvaľuje predaj pozemku parc. č. 1426/736 o výmere 56 m2 za 125,96 Eur/m2, súčasne neschvaľuje kúpu pozemku parc. č. 1459/26 o výmere 444 m2. 
Hlasovanie
Za: 0
Proti: 3
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Návrh nebol prijatý.

   Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 11.
Návrh na dlhodobý nájom obecného pozemku spoločnosti Styk Development RK a na kúpu pozemku od spoločnosti Styk Development RK.
Pozmeňujúci návrh poslanca Kapustu:
2. variant: B. schvaľuje predaj pozemku parc. č. 1426/736 o výmere 56 m2 za 130 Eur/m2, súčasne neschvaľuje kúpu pozemku parc. č. 1459/26 o výmere 444 m2. 
Hlasovanie
Za: 0
Proti: 3
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Návrh nebol prijatý.

   Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 11.
Návrh na dlhodobý nájom obecného pozemku spoločnosti Styk Development RK a na kúpu pozemku od spoločnosti Styk Development RK.

Pozmeňujúci návrh poslanca Kapustu:
3. variant: B. schvaľuje predaj pozemku parc. č. 1426/736 o výmere 56 m2 za 200 Eur/m2, súčasne neschvaľuje kúpu pozemku parc. č. 1459/26 o výmere 444 m2. 
Hlasovanie
Za: 3
Proti: 4
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 

   Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 11.
Návrh na dlhodobý nájom obecného pozemku spoločnosti Styk Development RK a na kúpu pozemku od spoločnosti Styk Development RK.
Pozmeňujúci návrh poslanca Kapustu:

4. variant: B. schvaľuje predaj pozemku parc. č. 1426/736 o výmere 56 m2 za 300 Eur/m2, súčasne neschvaľuje kúpu pozemku parc. č. 1459/26 o výmere 444 m2. 
Hlasovanie
Za: 8
Proti: 3
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Návrh nebol schválený.

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Igor Bendík
(SaS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

   Proti:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 11.
Návrh na dlhodobý nájom obecného pozemku spoločnosti Styk Development RK a na kúpu pozemku od spoločnosti Styk Development RK.
Pozmeňujúci návrh poslanca Buzáša:

Vypustiť z pôvodného uznesenia časť A.2.  – kúpu pozemku parc. č. 1459/26 o výmere 444 m2.
Hlasovanie
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

   Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
   

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 

Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 11.
Návrh na dlhodobý nájom obecného pozemku spoločnosti Styk Development RK a na kúpu pozemku od spoločnosti Styk Development RK.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 4
Proti: 5
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

   Proti:

 Igor Bendík
(SaS)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Marcel Zajac
(bez PP)
  

Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 12.
Návrh na schválenie Zadania Územného plánu zóny Dlhé Diely 6 – východ.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.
Hlasovanie
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 13.
Žiadosť spoločnosti BAT, a.s. o schválenie investície ­ vybudovanie meracích modulov.
Hlasovanie o ukončení diskusie
(na návrh poslanca Čupku)
Hlasovanie
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Peter Buzáš
(OKS)
   

Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 13.
Žiadosť spoločnosti BAT, a.s. o schválenie investície ­ vybudovanie meracích modulov.
Hlasovanie o vystúpení p. Sedláka v diskusii. 

Hlasovanie
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 

Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 13.
Žiadosť spoločnosti BAT, a.s. o schválenie investície ­ vybudovanie meracích modulov.
Pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca:

Miestne zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť spoločnosti Bratislavská teplárenská a.s. zo dňa 19.2.2014 a zároveň ukončuje fungovanie komisie poslancov miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves zriadenej za účelom uzatvorenia dohody o dodatku ku koncesnej zmluve medzi MČ Bratislava – Karlova Ves a Bratislavskou teplárenskou, a.s. 
Hlasovanie
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 14.
Odmena miestnej kontrolórke za 2. štvrťrok 2014.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jana Sekáčová
(SDKÚ-DS)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 15.
Žiadosť o dotáciu Liga proti rakovine na projekt Návrat do života – 280 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
  

   Zdržali sa:

 Ján Labuda
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
  

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)
   

Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 16.
Žiadosť o dotáciu Bratislavský spolok nepočujúcich na projekt Sociálno-rehabilitačný projekt starostlivosti o nepočujúcich občanov – 300 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Nehlasovali:

 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 17.
Žiadosť o dotáciu Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím na projekt Svrčia má talent 2014 – 300 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Dagmar Hladká
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
  

   Nehlasovali:

 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 18.
Žiadosť o dotáciu OZ Rodinné centrum Klbko na projekt Rekonštrukcia sociálneho zariadenia a vchodu v RC Klbko – 700 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Ján Labuda
(bez PP)
   

   Nehlasovali:

 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 19.
Žiadosť o dotáciu OZ Rodinné centrum Klbko na projekt Príležitostné aktivity pre rodiny s deťmi – 2500 Eur.
Pozmeňujúci návrh poslanca Šíbla:

… v sume: 1 000 Eur.  
Hlasovanie
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Pavol Martinický
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
  

   Nehlasovali:

 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
  

Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 20.
Žiadosť o dotáciu Združenie kresťanských seniorov Slovenska na projekt Sociálno-rehabilitačné a rekondičné pobyty – 770 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
  

   Zdržali sa:

 Ján Labuda
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 21.
Žiadosť o dotáciu Jednota dôchodcov na Slovensku na projekt Program aktívneho starnutia seniorov Karlovej Vsi – 1000 Eur.
Pozmeňujúci návrh poslanca Šíbla:

… v sume 600 Eur. 
Hlasovanie
Za: 3
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Eva Grey
(KDH)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 

   Proti:

 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Nehlasovali:

 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 21.
Žiadosť o dotáciu Jednota dôchodcov na Slovensku na projekt Program aktívneho starnutia seniorov Karlovej Vsi – 1000 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
  

   Zdržali sa:

 Ján Labuda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
  

   Nehlasovali:

 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 22.
Žiadosť o dotáciu ZO Asociácia postihnutých chronickými chorobami na projekt Humanita a charitatívna aktivita, ozdravné pobyty a rekondície – 1010 Eur
.
Pozmeňujúci návrh poslanca Šíbla:
… v sume: 500 Eur.
Hlasovanie
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

   Nehlasovali:

 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 23.
Žiadosť o dotáciu Klub vodných športov Karlova Ves na projekt Dovybavenie materiálu potrebného pre ďalšie aktivity pre verejnosť – 1500 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
  

   Nehlasovali:

 Eva Grey
(KDH)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 24.
Žiadosť o dotáciu Klub vodného slalomu Karlova Ves na projekt Detský a mládežnícky vodácky klub 2014 – 1500 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
  

   Nehlasovali:

 Ján Labuda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
  

Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 25.
Žiadosť o dotáciu FS Dolina na projekt Zakúpenie tanečnej obuvi – 1500 Eur.
Pozmeňujúci návrhposlanca Šíbla:

…. v sume 750 Eur. 
Hlasovanie
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 12
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Nehlasovali:

 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 25.
Žiadosť o dotáciu FS Dolina na projekt Zakúpenie tanečnej obuvi – 1500 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Eva Grey
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 

   Nehlasovali:

 Ján Labuda
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 26.
Žiadosť o dotáciu Spoločenstvo vlastníkov bytov Silván na projekt Komplexná obnova schodov na Silvánskej ulici – 1867 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

   Zdržali sa:

 Jaromír Šíbl
(bez PP)
   

   Nehlasovali:

 Ján Labuda
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 29.
Žiadosť o dotáciu OZ Pekná hudba na projekt Koncerty Peknej hudby – 2000 Eur.

Pozmeňujúci návrh poslanca Šíbla:
… v sume 300 Eur. 
Hlasovanie
Za: 3
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Eva Grey
(KDH)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 

   Proti:

 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)

   Nehlasovali:

 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 29.
Žiadosť o dotáciu OZ Pekná hudba na projekt Koncerty Peknej hudby – 2000 Eur.
Pozmeňujúci návrh poslanca Keselého:

… v sume 1500 Eur. 
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Zdržali sa:

 Jaromír Šíbl
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 31.
Žiadosť o dotáciu Futbalový klub mládeže Karlova Ves na projekt Účasť v II. dorasteneckej lige ­ prezentácia Karlovej Vsi – 2600 Eur.
Pozmeňujúci návrh poslanca Martinického:

… v sume 2000 Eur.
Hlasovanie
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 13

   Za:

 Eva Grey
(KDH)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)

   Nehlasovali:

 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
  

Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 32.
Žiadosť o dotáciu Združenie zdravotne postihnutých občanov na projekt Sociálno-rehabilitačné a rekondičné pobyty – 3400 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 3
Prítomní: 13
Uznesenie nebolo schválené.

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
  

   Zdržali sa:

 Eva Grey
(KDH)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)

   Nehlasovali:

 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 33.
Žiadosť o dotáciu Skupina Sebarevolta na projekt Svojpomocná výstavba parku nielen na cvičenie – 3940 Eur.
Pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca:

… v sume – Zajac 2000 Eur. 
Hlasovanie
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 34.
Žiadosť o dotáciu Združenie rodičov pri ZŠ Karloveská 32, so sídlom Veternicova 20 na projekt Vytvorenie prírodovednej učebne – 4850 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 3
Prítomní: 13
Uznesenie nebolo prijaté.

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
   

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
   

   Nehlasovali:

 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
 

Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 35.
Žiadosť o dotáciu Asia Budo Center Slovensko na projekt Dotácia na činnosť, účasť na MS, svetových a európskych pohároch, domácich súťažiach – 6000 Eur.

Pozmeňujúci návrh poslanca Žiačika:
… v sume 2000 Eur. 
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

   Nehlasovali:

 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 36.
Žiadosť o dotáciu RC Dlháčik na projekt Vianočný týždeň RC Dlháčik – 377 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

Číslo hlasovania: 68
Číslo bodu: 37.
Žiadosť o dotáciu Spojená škola na projekt Celoškolské športové hry k 45. výročiu školy – 580 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli. 
Hlasovanie
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 13

   Za:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
  

   Nehlasovali:

 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
  

Číslo hlasovania: 69
Číslo bodu: 38.
Žiadosť o dotáciu Vodácky klub TATRAN na projekt Letný vodácky výcvik kajakárov – 1000 Eur.
Pozmeňujúci návrh poslanca Čupku:

… v sume 100 Eur. 
Hlasovanie
Za: 3
Proti: 2
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 2
Prítomní: 13
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 

   Proti:

 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
  

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
  

   Nehlasovali:

 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
  

Číslo hlasovania: 70
Číslo bodu: 38.
Žiadosť o dotáciu Vodácky klub TATRAN na projekt Letný vodácky výcvik kajakárov – 1000 Eur.
Pozmeňovací návrh poslanca Martinického:

… v sume 800 Eur. 
Hlasovanie
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 12
Návrh nebol prijatý.

   Za:

 Eva Grey
(KDH)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
   

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
  

   Nehlasovali:

 Marcel Zajac
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 71
Číslo bodu: 38.
Žiadosť o dotáciu Vodácky klub TATRAN na projekt Letný vodácky výcvik kajakárov – 1000 Eur.
Pozmeňujúci návrh poslanca Šíbla:

… v sume 500 Eur. 
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
  

   Zdržali sa:

 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
  

Číslo hlasovania: 72
Číslo bodu: 39.
Žiadosť o dotáciu Kláštor minoritov na projekt Detský letný tábor – 1000 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.
Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
  

   Zdržali sa:

 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
   

   Nehlasovali:

 Ján Labuda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
  

Číslo hlasovania: 73
Číslo bodu: 40.
Žiadosť o dotáciu OZ Rodičovské združenie sv. Františka na projekt Cesta radosti ­ letný školský tábor 2014 – 1020 Eur.

Hlasovanie o uznesení tak ako bolo predložené v materiáli.
Hlasovanie
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prezentovali sa: 11, počet prítomných poslancov v rokovacej miestnosti: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 František Koník
(SMER-SD)
   

   Nehlasovali:

 Ján Labuda
(bez PP)
   

Číslo hlasovania: 74
Číslo bodu: 41.
Žiadosť o dotáciu Rímsko-katolícky farský úrad na projekt Prímestský tábor ­ stvorenie sveta – 1800 Eur.
Pozmeňujúci návrh poslanca Žiačika:

… v sume 1000 Eur. 
Hlasovanie
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prezentovali sa: 12, počet prítomných poslancov v rokovacej miestnosti: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)

Číslo hlasovania: 75
Číslo bodu: 42.
Žiadosť o dotáciu KTC na projekt Letné tanečné sústredenie členov KTC – 1500 Eur.
Pozmeňujúci návrh poslanca Martinického:

… v sume 1000 Eur. 
Hlasovanie
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prezentovali sa: 11, počet prítomných poslancov v rokovacej miestnosti: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 

   Zdržali sa:

 Ján Labuda
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
  

   Nehlasovali:

 Eva Grey
(KDH)
 Marcel Zajac
(bez PP)
  

Číslo hlasovania: 76
Číslo bodu: 43.
Žiadosť o dotáciu KTC na projekt Tanečný Juniáles KTC 2014 – 1500 Eur.

Pozmeňujúci návrh poslanca Šíbla:
… v sume 500 Eur. 
Hlasovanie
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prezentovali sa: 12, počet prítomných poslancov v rokovacej miestnosti: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
   

   Zdržali sa:

 Pavol Martinický
(bez PP)
   

   Nehlasovali:

 Ján Labuda
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
  

Číslo hlasovania: 77
Číslo bodu: 43.
Procedurálny návrh poslanca Žiačika: body 44 až 58 presunúť na mimoriadne MiZ 24.6.2014. 

Hlasovanie
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13

   Za:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Vladimír Čupka
(SDKÚ-DS)
 Eva Grey
(KDH)
 Peter Kapusta
(SMER-SD)
 Ján Keselý
(SDKÚ-DS)
 František Koník
(SMER-SD)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Stanislav Žiačik
(SDKÚ-DS)
  

   Zdržali sa:

 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Číslo hlasovania: 78
Číslo bodu: 3.
Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava ­ Karlova Ves a volebných obvodov vo volebnom období 2014 ­ 2018.
Hlasovanie o ukončení diskusie
(na návrh poslanca Šíbla). 
Hlasovanie
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prezentovali sa: 10, počet prítomných poslancov v rokovacej sále: 11.
Miestne zastupiteľstvo nie je uznášaniaschopné, rokovanie je prerušené.

   Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Eva Grey
(KDH)
 František Koník
(SMER-SD)
 Alena Schinglerová
(SMER-SD)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
  

   Zdržali sa:

 Ladislav Bartoš
(SDKÚ-DS)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 

   Nehlasovali:

 Igor Bendík
(SaS)