tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Iskerníkova

Stavebné povolenie – 2731 Chodník pozdĺž Perneckej ul., MČ BA-Karlova Ves

Priloha c. 1 Špecifikácia požiadavky

Priloha c. 2 Otazky pre uchadzacov PTK spravca

Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemkov a objektu na ulici Borská 2 za účelom prevádzkovania zariadenia sociálnych služieb. Viac informácii tu

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava – Petržalka, lokalita Smolenická

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava – Petržalka, lokalita Belinského

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie na základe rozhodnutia starostu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) a § 10 ods. 2 VZN č. 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií