tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Štatistické zisťovanie na úseku štatistiky práce – Výberové zisťovanie pracovných síl 2022

VÝZVA NA PREDLADANIE PONÚK

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru, ktorý sa nachádza na ul. Ľ. Fullu 4 v Bratislave.

Výzva na predkladanie ponúk

Tabuľka na nacenenie

Návrh na plnenie kritérií

Čestné vyhlásenie

Zmluva