tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

NOVÉ INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ PRÍSPEVKU PLATNÉ OD 1. JÚLA 2024

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 1.7.2024 dôjde k určitým zmenám, čo sa týka poskytovania príspevku za ubytovanie odídencov. Bola prijatá novela zákona o azyle zákon č. 144/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 151/2024 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca.

Zmena sa týka najmä odídencov. Už sa nebude poskytovať príspevok za ubytovanie všetkých odídencov, ale len niektorých, a to:

Zraniteľnosť preukazuje odídenec oprávnenej osobe a obci:
a) potvrdením o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi,
b) oznámením o priznaní dotácie, ak ide o osobu osoba so závažným zdravotným postihnutím,
c) dokladom totožnosti,
d) ak ide o rodiča s dieťaťom do 5 rokov:
1. čestným vyhlásením rodiča dieťaťa, že sa stará o dieťa do piatich rokov veku, alebo
2. rozhodnutím súdu, ak ide o fyzickú osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa do piatich rokov veku na základe rozhodnutia súdu.

Doklady, resp. potvrdenia musia byť zo slovenských úradov, čiže musia byť odídenci u nás poberatelia pomoci v hmotnej núdzi a poberatelia dotácie, ak ide o osobu osoba so závažným zdravotným postihnutím.

Všetky potrebné vzory a dokumenty (zmluva, čestné prehlásenie, atď.) budú zverejnené aj na stránke minv.sk. Výkazy a prehľady budú zverejnené až koncom júla, pretože v júni ešte pôjdeme starým režimom (viď informácie nižšie).

Dôležité upozornenie!
Prvé hlásenie sa odídencov na obci, že im oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, je potrebné urobiť už do 4. júla 2024 a zároveň predložiť aj vyššie uvedené doklady (štatút odídenca, že je v lehote 120 dní od získania prvého dočasného útočiska, alebo doklady, že patrí do niektorej kategórie zraniteľných osôb).

Pre hlásenie sa odídenca na obci bude od júla platiť nasledovné (§ 36a ods. 10 zákona o azyle):
Odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, je povinný:
a) osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie
1. do troch pracovných dní od začiatku poskytovania ubytovania; súčasťou prvého oznámenia je aj preukázanie zraniteľnosti podľa odseku 3, ak ide o zraniteľnú osobu,
2. dvakrát za mesiac počas poskytovania ubytovania, pričom medzi jednotlivými oznámeniami musí byť najmenej 14 dní; to neplatí, ak oprávnená osoba poskytuje ubytovanie odídencovi menej ako 14 dní,
b) bezodkladne oznámiť obci a oprávnenej osobe zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre posúdenie zraniteľnosti podľa odseku 2 písm. a), b), d) a e).

INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ PRÍSPEVKU PLATNÉ DO 30. JÚNA 2024

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves poskytuje príspevok za ubytovanie odídenca:

Výška príspevku za ubytovanie je ustanovená nariadením vlády SR č. 218/2022 vo výške:

Príspevok za ubytovanie odídenca sa podľa nariadenia vlády poskytuje do 30. júna 2024.

Informácie na tejto stránke:

Povinnosti oprávnenej osoby pri uplatňovaní príspevku za ubytovanie, ktorá poskytuje ubytovanie v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie

V prvom rade je potrebné, aby oprávnená osoba predložila mestskej časti originál zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi. Jeden originál zmluvy je potrebné vyhotoviť pre oprávnenú osobu a jeden originál zmluvy aj pre odídenca. Vzor zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi je zverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra SR. V tejto súvislosti upozorňujeme, že v prípade, ak je nehnuteľnosť, v ktorej sa poskytuje ubytovanie odídencovi v podielovom spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, je potrebné aby bol každý spoluvlastník v zmluve uvedený ako oprávnená osoba a aby zmluvu aj podpísal. Za odídenca, ktorý nenadobudol plnoletosť uzatvára zmluvu jeho zákonný zástupca, blízka osoba alebo súdom ustanovený opatrovník.

Zmluvu možno predložiť:

Prílohou zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi má byť kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“ alebo s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“ a čestné vyhlásenie oprávnenej osoby súvisiace so zánikom/ukončením nájmu po vyhlásení mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR. Prosíme, nezabúdajte na tieto povinné prílohy zmluvy.

Následne je oprávnená osoba povinná do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom poskytla ubytovanie odídencovi predložiť mestskej časti výkaz, ktorý obsahuje počet nocí, počas ktorých bolo odídencovi skutočne poskytované ubytovanie a ďalšie údaje uvedené vo vzore výkazu, ktorý je zverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra SR.

Výkaz možno doručiť:

Povinnosti oprávnenej osoby pri uplatňovaní príspevku za ubytovanie, ktorá poskytuje ubytovanie v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie

Vyššie uvedené povinnosti oprávnenej osoby pri uplatňovaní príspevku za ubytovanie, ktorá poskytuje ubytovanie v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie sa vzťahujú aj na ďalšiu oprávnenú osobu, a to právnickú osobu, ktorá poskytuje ubytovanie v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ktoré vlastní alebo spravuje na základe predpisu, ak takéto ubytovanie neposkytuje na základe živnostenského oprávnenia.

Okrem týchto povinností je však táto oprávnená osoba, pred začatím poskytovania ubytovania odídencom v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie povinná oznámiť mestskej časti, v ktorej územnom obvode je takáto budova, celkovú ubytovaciu kapacitu nebytovej budovy slúžiacej na krátkodobé ubytovanie. Oznámenie možno vykonať vyplnením formulára: „Oznámenie právnickej osoby“, v ktorom sú premietnuté aj ďalšie skutočnosti, ktoré je oprávnená osoba povinná deklarovať v zmysle § 36a ods. 4 zákona č. 480/2002 Z. z.

Oznámenie možno doručiť:

Povinnosti odídenca v súvislosti s príspevkom za ubytovanie

Každý odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie je povinný raz mesačne (v aktuálnom mesiaci) počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť mestskej časti, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. Prosíme preto oprávnené osoby, aby o tejto povinnosti informovali odídencov, ktorým poskytujú ubytovanie a aby im túto povinnosť pravidelne (mesačne) pripomínali.

Oznámenie poskytovania ubytovania môžu odídenci vykonať v podateľni v nasledovných dňoch a časoch:

Na mieste odídenci vyplnia formulár „Oznámenie o poskytovaní ubytovania“. Pre urýchlenie ich vybavenia a eliminovanie počtu osôb v priestoroch podateľne odporúčame odídencom prísť už s vyplneným formulárom. Potrebný počet tlačív Vám bezplatne poskytneme už pri predložení zmluvy o poskytnutí ubytovania alebo kedykoľvek v čase stránkových hodín.

Informácie o vyplácaní príspevku

Maximálna výška príspevku:

Ak oprávnená osoba poskytuje ubytovanie odídencovi v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie, ktorá má:

  1. jednu obytnú miestnosť a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády by presiahla 390 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 390 eur za kalendárny mesiac,
  2. dve obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády by presiahla 540 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 540 eur za kalendárny mesiac,
  3. tri obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády by presiahla 720 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 720 eur za kalendárny mesiac,
  4. štyri a viac obytných miestností a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády by presiahla 900 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej suma za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 900 eur za kalendárny mesiac.

Príspevok oprávnenej osobe, ktorá poskytuje ubytovanie odídencovi v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie sa poskytuje za noc ubytovania odídenca v sume v súlade s nariadením vlády, najviac za ubytovanie takého počtu odídencov, ktorý zodpovedá rozsahu oznámenej ubytovacej kapacity. Ak sa v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie nachádza byt, na určenie súhrnnej sumy príspevkov za ubytovanie odídencov v tomto byte sa použije obmedzenie uvedené vyššie pri nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie.

Kedy bude príspevok vyplatený?

Ministerstvo vnútra SR by malo mestskej časti poskytnúť sumu zodpovedajúcu príspevkom uplatneným oprávnenými osobami za príslušný kalendárny mesiac do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje. Následne mestská časť do 5 pracovných dní od prijatia sumy poukázanej ministerstvom vyplatí jednotlivým oprávneným osobám ich príspevky.

Ako bude príspevok vyplatený?

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplatený na účet vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky uvedený v zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi. Ak oprávnená osoba takýto účet nemá zriadený, príspevok jej bude vyplatený v hotovosti.

Príspevok vyplácaný v hotovosti si bude môcť oprávnená osoba prevziať do 5 pracovných dní v mesiaci v nasledovných dňoch a časoch:

Najčastejšie kladené otázky

Musí zmluvu podpísať aj môj manžel/moja manželka, ak vlastníme nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM)?
– Áno, zmluvu musia podpísať obaja manželia.

Musia zmluvu podpísať všetci vlastníci, ak vlastnia nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve?
– Áno, zmluvu musia podpísať všetci vlastníci nehnuteľnosti.

Môžem predložiť vlastnú (inú) formu zmluvy, než máte uvedenú na stránke?
– Nie, uznávame iba zmluvu, ktorej vzor zverejnilo ministerstvo.

Môže zmluvu uzavrieť nájomca namiesto vlastníka?
– Nie, zmluvu musí uzavrieť osoba, ktorá nehnuteľnosť vlastní, príp. ju spravuje. Správou sa však rozumie spravovanie nehnuteľnosti na základe zákona alebo osobitných protokolov, čo býva zapísané aj v listoch vlastníctva (nejedná sa teda o nájom/podnájom).

Musím doložiť list vlastníctva?
– Nie, list vlastníctva nie je potrebný.

Aký trvalý pobyt máme uviesť odídencovi, ktorému poskytujeme ubytovanie, v zmluve o poskytnutí ubytovania?
– Uvádza sa trvalý pobyt na Ukrajine, resp. pobyt uvedený aj na tlačive o tolerovanom pobyte (dočasné útočisko).

Obyvatelia z bytových domov, kde v uplynulých dňoch prebehla distribúcia bezplatných balíčkov košíkov a vreciek na separovanie kuchynského odpadu a balíček si nevyzdvihli, môžu prísť v sobotu 2. apríla do jedného z dvoch distribučných centier:

Na distribučné miesto by mali prísť len ľudia z ulíc, kde distribúcia už bola a neboli doma. Košík dostanú bezplatne aj nájomníci bytov, je potrebné len nahlásiť meno vlastníka bytu, za ktorého košík s vreckami prevezmú.

Foto: ilustračné

S ohľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu sa od pondelka 4. apríla 2022 rušia všetky obmedzenia, vrátane dočasného spôsobu komunikácie a vybavovania agendy telefonickou a e-mailovou formou. V platnosti zostáva nosenie ochranného respirátora typu FFP2 vo všetkých vnútorných priestoroch.

Stránkové hodiny Centra služieb občanom (vedľa úradu)

(overovanie podpisov, matrika, sobáše, ohlasovňa pobytu, kopírovacie služby)

PON 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 h

STR  8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 h

ŠTV  8.00 – 12.00 13.00 – 15.00 h

PIA   8.00 – 13.00 h

Stránkové hodiny miestneho úradu

(oddelenia a referáty)

PON 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 h

STR  8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 h

PIA   8.00 – 13.00

Oznámenie zámeru prenajať a majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Folklórny súbor Dolina

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na nasledujúce pracovné pozície:

Opatrovateľ/-ka v domácnosti – podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

Správca nehnuteľnosti (športoviská) – podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

Táto pracovná pozícia je vhodná aj pre občanov z Ukrajiny/ Ця посада також підходить для громадян України.

Nová strecha, zateplená školská budova, k tomu zelené fasády, tieniace žalúzie, solárne a fotovoltaické panely, rekuperácia vzduchu, využitie zrážkovej vody na splachovanie toaliet, ale aj hniezdne búdky pre dážďovníky a komunitné eko-centrum. To bude výsledkom hĺbkovej obnovy najväčšej karloveskej Základnej školy Alexandra Dubčeka na Majerníkovej 62.

Karlova Ves plánuje školu obnoviť do polovice budúceho roka, s dôrazom na dopady klimatickej zmeny a podporu biodiverzity. Komplexný projekt rieši obnovu veľkej školskej budovy za účelom výrazného zníženia jej energetickej náročnosti a splnenia aktuálne požadovaných tepelno-technických parametrov
obnovovaných verejných budov. „Obnova je rozdelená na etapy, prvá časť prác sa začala
rekonštrukciou strechy školy a časti výmenníkovej stanice, kde vybudujeme miestnosť so
samostatným vchodom pre Komunitné centrum pre klímu a biodiverzitu,“
informovala vedúca
referátu riadenia projektov Lenka Nemcová.

Aktuálne v škole dokončujú zateplenie strechy. Začalo sa už aj so zatepľovaním obvodových
stien, a počas jari tam nainštalujú fotovoltaické a solárne panely, ktoré budú slúžiť ako malý
zdroj elektrickej energie. Solárna energia zníži spotrebu klasickej energie na ohrev teplej vody.
Vďaka nej budú dokonca zohrievať aj vodu v susednej školskej plavárni, ktorú rovnako
vybudovala Karlova Ves. Zrážkovú vodu zachytia do nádrží a využijú na splachovanie
a závlahu školskej zelene. Na dvoch fasádach vysadia popínavú zeleň, ktorá zlepší klimatické, estetické a biodiverzitné prostredie. Pred budovou školy sú umiestnené dve betónové nádoby, do ktorých vysadia trvalky s lankovým systémom pre popínavú zeleň. Ďalšiu zeleň umiestnia do vnútorných átrií, odkiaľ
budú do tried nasávať čistejší a chladenejší vzduch aj vďaka vybudovanému vodnému prvku.
Na okná južnej fasády nainštalujú vonkajšie elektrické žalúzie. V rámci podpory lokálnej
biodiverzity umiestnia na fasádu hniezdne búdky pre dážďovníka tmavého, netopiere a
belorítky.

„Mimoriadnu pozornosť sme venovali riešeniu vetrania učební, kancelárií, zborovne a
telocviční. Vetranie je navrhnuté s pomocou rekuperačných jednotiek energie,“
priblížila
detaily obnovy Jolana Kodhajová z referátu riadenia projektov. Veľkú pozornosť budú venovať
záhradnej architektúre, najmä vo vnútorných átriách školy. Tie budú slúžiť ako edukačné
priestory pre žiakov či návštevníkov eko-centra.

Súbežne s aktuálnymi prácami budujú aj Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodoverzitu – centrum pre karloveské školy i lokálnu komunitu, ako priestor na stretávanie sa a vzdelávanie v environmentálnej oblasti, so zameraním na problematiku klimatickej zmeny. Bude zároveň slúžiť pre verejnosť ako poradenské a vzdelávacie centrum pri uskutočňovaní obnovy obytných a verejných budov a
verejných priestorov. Poslúži aj odbornej komunite a samospráve ako priestor pre odborné
workshopy a prednášky na zdieľanie vedomostí a skúseností v tejto oblasti.

Náklady na uvedené práce budú čiastočne kryté z finančných zdrojov Nórskych grantov
a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva životného prostredia
SR v rámci projektu MITADAPT, z Európskej únie z programu LIFE v rámci projektu
DELIVER a z vlastných zdrojov mestskej časti.
Pri tejto príležitosti vydala mestská časť Bratislava Karlova Ves tlačovú správu, k dispozícií je tu.

https://mitadapt.sk/hlbkova-zelena-obnova-zs-a-dubceka-vstupuje-do-hlavnej-fazy/

Viac o projektoch:
https://mitadapt.sk/aktivity/hlbkova-obnova-zs-a-dubceka/
https://odolnesidliska.sk/obnova/

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – mestská časť Bratislava-Petržalka, lokalita MŠ Holíčska

PARKOVANIE NA CHODNÍKOCH – Autá môžu parkovať na chodníkoch do konca septembra 2023. Viac na s. 2.

SOLIDARITA KARLOVEŠTANOV – Karlovešťania pomáhajú ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou. Viac na s. 3.

DEŇ UČITEĽOV – Starostka Dana Čahojová ocenila prácu karloveských pedagógov. Viac na s. 6.

FESTIVAL CIRKUSU – Karlovu Ves čaká víkend plný cirkusových predstavení. Viac na s. 10.

Apríl 2022

Druhá aprílová sobota bude patriť jarnému upratovaniu. Už v sobotu 9. apríla sa uskutoční ďalšie jarné upratovanie Karlovej Vsi. Stačí sa prihlásiť, miestny úrad zabezpečí všetkým účastníkom vrecia na odpad, rukavice, náradie a odpad odvezie.

Prihlasovanie a zadanie materiálnych požiadaviek môžu jednotlivci alebo skupiny nahlasovať do 4. apríla telefonicky na číslach 02 707 11 281 a 02 707 11 275 alebo prostredníctvom e-mailu:   halina.trubinyiova@karlovaves.sk alebo magdalena.svorenova@karlovaves.sk.

V prípade nevyhovujúceho počasia bude stanovený náhradný termín.

Foto: ilustračné (MiÚ)

Контактна особа для координації допомоги в міському окрузі Братислава-Карлова Весь:

Katarína Šustáková – tel.: +421 940 637 146, e-mail: katarina.sustakova@karlovaves.sk

Ситуація в Україні серйозна, але Словацькій Республіці не загрожує безпосередня небезпека. Наше найважливіше завдання – допомогти сусідній державі та її людям, які шукають притулку.

Де і як ви можете допомогти:

Дякую за вашу солідарність!

Інформація для громадян, які прибувають з України

Збір допомоги в окрузі Братислава 4

Гуманітарний збір також розпочали міські райони із західної Братислави – Карлова Весь, Дубравка, Девін, Девінська Нова Весь, Ламач та Загорська Бистриця, при цьому вони відбуваються злагоджено, щоб збір був цілеспрямованим та цільовим. Перелік конкретних необхідних речей буде регулярно оновлюватися та публікуватися на сайтах районів міста. Вони лише заберуть у мешканців необхідний наразі матеріал.

Контактні пункти надання матеріальної допомоги Україні в окремих районах міста:

КАРЛОВА ВЕСЬ

У районі Братислава-Карлова Весь контактним пунктом для надання матеріальної допомоги є Районна адміністрація на Námestí sv. Františka 8. Ви можете в будь-який час принести речі черговому біля головного входу. В адміністрації вся матеріальна допомога буде готова до відправлення та за потреби розподілена у визначені місця.

Наразі ми збираємо засоби особистої гігієни, особливо для жінок і дітей, а також для чоловіків, специфічні «юніорські» зубні пасти, зубні щітки, дитячі шампуні, лосьйони для тіла, вологі серветки, мило, банні рушники, ковдри, спальні мішки, килимки.

ДУБРАВКА

У районі Братислава-Дубравка контактний пункт для надання матеріальної допомоги знаходиться у фойє Дубравського будинку культури.
Контактний пункт працює з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 18:00. Більш детальну інформацію можна знайти на офіційному сайті www.dubravka.sk, а також на офіційному профілі у Facebook.

ЛАМАЧ

У Ламачі контактним пунктом надання матеріальної допомоги є Центр соціальних служб Ламач, який розташовується у будівлі медпункту на Малокарпатському наместі, 2.
Контактний пункт працює з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 18:00. Більш детальну інформацію ви можете знайти на офіційному сайті www.lamac.sk, а також на офіційному профілі району Братислава-Ламач у Facebook.

ДЕВІНСКА НОВА ВЕСЬ

У Девінській-Новій Весі контактним пунктом надання матеріальної допомоги є Пожежна станція на вулиці Мілана Пішута, 3.
Контактний пункт працює з 1 березня до 18:00. Більш детальну інформацію можна знайти на офіційному сайті www.devinskanovaves.sk, а також на офіційному профілі району міста у Facebook.

ДЕВІН

У Девіні контактним пунктом є Будинок культури на вулиці Ритєрській, 2. Контактний пункт працює з понеділка по п’ятницю з 16.00 до 19.00. Більш детальну інформацію можна знайти на офіційному сайті www.devin.sk.

ЗАГОРСЬКА БИСТРІЦА

У Загорській Бистриці з вівторка, 1 березня, місце збору допомоги знаходиться у будівельному комплексі Tchimo на вулиці Чехословацьких танкистів, 1А в приміщенні Porto Moving. Принести матеріальну допомогу сюди можна в будні дні з 7.30 до 19.00 та в суботу з 10.00 до 12.00. За потреби ви можете зв’язатися з міським головою Йозефом Крупою 0905 602 082 або Любошем Добшичеком з Porto Moving 0911 132 185. Додаткову інформацію можна знайти на офіційному сайті www.zahorskabystrica.sk.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Zákazka je zverejnená v IS EVO TU

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) informuje vodičov o čiastočnej uzávere úseku diaľnice D2 v Bratislave medzi križovatkami Mlynská dolina – Pečňa z dôvodu geodetického merania mosta Lanfranconi. 

Obmedzenie sa týka obdobia

Doprava bude vedená obojsmerne v jednom jazdnom páse s presmerovaním dopravy cez prejazdy stredným deliacim pásom pred a za mostom.

Foto: ilustračné (NDS)