menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti – Jurigovo nám. 7

Prieskumy a rozbory

Textová časť:

Grafická časť:

Zadanie

Prieskumy a rozbory

Textová časť:

Grafická časť:

Zadanie

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022

Oznámenie zámeru prenajať majetok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa