menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí – zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v mestskej časti

Už 29. októbra 2022 si Karlovešťania zvolia zástupcov v mestskej časti, meste a samosprávnom kraji. Spojenie dvoch volieb do jedného volebného dňa prináša viacero noviniek. Pri krúžkovaní kandidátov, vkladaní hlasovacích lístkov do obálok a ich následnom vhadzovaní do volebných schránok je potrebné dodržať niekoľko dôležitých pravidiel.

Pozor na počet krúžkov

Na hlasovacích lístkoch môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť zvolených v príslušnom volebnom obvode.

Na hlasovacích lístkoch pre voľby župana a pre voľby starostu alebo primátora môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V  prípade, že volič zakrúžkuje viac kandidátov, ako je v  príslušnom volebnom obvode ustanovené, jeho hlas sa stáva neplatným.

Farebne odlíšené hlasovacie lístky, obálky aj schránky

Volič dostane šesť hlasovacích lístkov a  dve obálky. Hlasovacie lístky pre voľbu do miestneho zastupiteľstva a starostu budú bielej farby. Hlasovacie lístky pre voľbu do mestského zastupiteľstva a  primátora budú na okraji označené sivým pásom. Hlasovacie lístky pre voľbu zastupiteľstva samosprávneho kraja a župana budú na okraji označené modrým pásom.

Po označení príslušného počtu kandidátov na jednotlivých hlasovacích lístkoch prichádza pre voliča ďalší podstatný krok, a  to vloženie hlasovacích lístkov do správnych obálok. Pravidlo je aj v  tomto prípade jednoduché. Biele lístky patria do bielej obálky, modré lístky do modrej obálky. To znamená, že hlasovacie lístky pre voľbu miestneho a  mestského zastupiteľstva, starostu a  primátora vloží volič do bielej obálky. Naopak, hlasovacie lístky pre voľbu do zastupiteľstva samosprávneho kraja a župana, vloží volič do modrej obálky.

Finálny krok – trafiť správnu schránku

Farebné odlíšenie obálok má svoje opodstatnenie aj pri ich vhadzovaní do schránky na hlasovanie. Vo volebnej miestnosti budú umiestnené dve schránky, rovnako farebne odlíšené. Jedna biela, druhá modrá. Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Krátka skúška správnosti na záver teda znie: Ak chce volič odovzdať platný hlas na všetkých šiestich hlasovacích lístkoch, ktoré obdrží, vloží 4 ks hlasovacích lístkov bielej farby do bielej obálky, 2 ks hlasovacích lístkov do modrej obálky a potom vloží bielu obálku do bielej schránky a modrú obálku do modrej schránky.

Oprava je možná pred vhodením obálok do schránok

Šesť hlasovacích lístkov, dve obálky, dve hlasovacie schránky. Áno, u mnohých to môže pôsobiť na prvý pohľad komplikovane. Nie je takisto vylúčené, že pri krúžkovaní kandidátov alebo vkladaní hlasovacích lístkov do obálok môže dôjsť zo strany voliča k omylu. Čo robiť, ak chce volič dodatočne zmeniť úpravu hlasovacieho lístka?

Chyby sa dajú napraviť do momentu, pokiaľ volič nevhodí obálky do hlasovacej urny. Okrsková volebná komisia vydá voličovi na jeho požiadanie za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

V  prípade nejasností pri ktoromkoľvek kroku volebného aktu je voličom k dispozícii okrsková volebná komisia.

NÁJDITE SI SVOJ VOLEBNÝ OKRSOK!

Foto: ilustračné (internet)

 9.00 h Karloveské centrum kultúry, Malá sála: Vianočné tvorivé dielne. 120 min. Výroba vianočných pohľadníc, obálok a ozdobných kartičiek.

 10.00 h Karloveské centrum kultúry, Veľká sála: Féder Teáter: Stratený anjel, rozprávka. 45 min. Veľký príbeh z malej detskej izby. Malá ale odvážna Dominika odchádza na dobrodružnú výpravu hľadať anjela. Kde ale taký anjel býva? Ako vlastne vyzerá? Nájde ho? Prídite jej pomôcť. 

Vstupné 3€ na celý doobedňajší program.

Inscenácia je určená všetkým, od 3 rokov.

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Nad lúčkami

Umožnia to stavebné úpravy časti objektu škôlky, v ktorej sa v predchádzajúcich rokoch nachádzala ubytovňa. Vicestarosta Branislav Záhradník informoval, že vďaka prebudovaniu sa zvýši kapacita MŠ o jednu triedu pre 22 detí. Celková kapacita MŠ Kolískova 14 sa tak zvýši zo 126 na 148 detí. Nová trieda by mala byť pripravená pre deti v decembri.

Rozšírenie kapacity tejto škôlky pomôže k tomu, aby sme vedeli prijať do škôlok všetky karloveské deti, ktorých rodičia o to prejavia záujem. Záleží nám na tom, aby škôlky boli dostupné, kvalitné a aby rodičia nemuseli voziť deti do iných častí mesta,“ povedal vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník.

V časti škôlky upravili vnútornú dispozíciu, odstránili staré priečky, zhotovili nové, vymenili podlahy, podhľady, obklady, dlažbu a priestory vymaľovali. Kompletne tam vymenili rozvody studenej, teplej vody, cirkulácie, kanalizácie, vzduchotechniky, elektroinštalácie, zdravotechniku, dvere a osvetlenie.

Všetky plánované práce rešpektujú zámer komplexnej zelenej hĺbkovej obnovy celého objektu a využívajú technológie a postupy na zníženie energetickej náročnosti objektu, zlepšenie vnútorného prostredia a v súlade s opatreniami na zmiernenie a prispôsobenie sa dopadom zmeny klímy,“ informovala vedúca referátu riadenia projektov Lenka Nemcová.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.

Cieľ projektu: Zámerom projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov v kontexte klimatickej zmeny v Karlovej Vsi prostredníctvom opatrení zameraných na udržateľné hospodárenie so zrážkovou vodou za pomoci prírode blízkych riešení a podpory zelenej infraštruktúry v rámci regenerácie vnútrobloku sídliska Dlhé diely.

Trvanie projektu: november 2022 – december 2023

Hlavné aktivity:  V roku 2021 sa realizovali 2 etapy vodozádržných a bioretenčných opatrení na verejnom priestranstve bytového komplexu Kaskády. V novom projekte dopĺňame 3.etapu, ktorá bude pozostávať z realizácie nasledovných opatrení:

  1. Podzemné akumulačné retenčné nádrže – zber dažďovej vody zo striech, obytných terás a trávnikov (2ks).
  2. Umelý potôčik –  využívajúci primárne zrážkovú vodu.
  3. Bioretenčné systémy – mokraďový záhon s retenčným priestorom a okrasnými rastlinami (1ks).
  4. Malý vodný detský kútik – s ručnou pumpou, mlynčekom, stavidlami, dreveným sudom.
  5. Fontána – s podzemnou nádržou, využívajúca primárne zrážkovú vodu.
  6. Nadzemné akumulačné dekoratívne nádrže – pre ručné polievanie zelene (2ks).
  7. Závlahy – trysková závlaha trávnikov.
  8. Výsadba  zelene – výsadba stromov (5 ks) a kríkov (5 ks).
  9. Vegetačné steny – konštrukcie schodišťa s popínavými rastlinami, záhonom a kvapkovou závlahou (2ks).

Opatrenia sú zamerané na zmierňovanie negatívnych dopadov klimatickej zmeny vo forme lokálnych povodní a prehrievania ovzdušia na sídlisku. Využitie dažďovej vody bude znižovať spotrebu pitnej vody potrebnej na zavlažovanie zelene a znižovať zbytočné odvedenie dažďovej vody z územia do verejnej kanalizácie.

Realizátor a partneri v projekte: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Donor: Európska komisia, Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu IROP navýšeného z európskeho protikrízového nástroja REACT-EÚ

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP): Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Zmluva s donorom:  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BXK5-73-87

Výška grantu / dotácie: 230 636,61   EUR
Spolufinancovanie:   12 138,77 EUR

Lokalita projektu:  Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, sídlisko Dlhé diely, verejné priestranstvo vo vnútrobloku medzi bytovými domami na uliciach Hany Meličkovej a Kresánkovej.

Informácia o zverejnení telefónneho kontaktu zapisovateľa miestnej volebnej komisie na účel podávania žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov

KOMUNÁLNE VOĽBY – Spojené voľby 2022: Na čo si dať pozor? Viac na s. 2 – 3.

ĎALŠIE NOVÉ ŠPORTOVISKO – Bežecký ovál otvoril Ján Volko. Viac na s. 4 – 5.

MODERNIZÁCIE ŠKÔL – Hĺbkovou rekonštrukciou prechádza najväčšia ZŠ. Viac na s. 9

KARLOVESKÉ HODY – Najväčšie kultúrne podujatie prilákalo tisícky návštevníkov. Viac na s. 12 – 15

November 2022

Oznámenie o oreze a výrube porastu na Vydrici v k. ú. Karlova Ves a Staré Mesto

Príďte do Karloveského centra kultúry držať palce Pinocchiovi, aby sa so svojím dobrodružným životom popasoval ako naozajstný chlapec.

Vstupné 3,00 € Dostupné aj v predpredaji prostredníctvom siete Ticketportal.

Cieľ projektu: Zámerom projektu je prestavba existujúcej časti objektu s ubytovňou pre učiteľov v objekte Materskej školy na Kolískovej ulici 14, ktorá bola pôvodne naplánovaná ako trieda škôlky a jej uspôsobenie pre potreby materskej školy, čo bude predstavovať zvýšenie kapacity o 1 triedu pre 22 detí.

Trvanie projektu: máj 2022 – december 2022 (nástup detí do MŠ september 2023)

Hlavné aktivity:  Prestavbou vraciame pôvodný účel využitia priestorov objektu a navýšili sme kapacity škôlky o jednu triedu pre 20 detí. V rámci rekonštrukcia ubytovne na 1  ďalšiu triedu škôlky pre deti (dennú miestnosť, spálňa a sociálne zariadenia) boli vykonané tieto stavebné práce: úprava vnútornej dispozície spojená s odstránením sadrokartónových a murovaných priečok, vyhotovenie nových priečok, výmena povrchov – PVC podláh, podhľadov, obkladov, dlažieb, nová maľovka, kompletná výmena rozvodov studenej, teplej vody, cirkulácie, kanalizácie, vzduchotechniky, elektroinštalácie, výmena zdravotechniky, interiérových dverí a osvetlenia.  Všetky plánované práce rešpektujú zámer komplexnej zelenej hĺbkovej obnovy celého objektu a využívajú technológie a postupy na zníženie energetickej náročnosti objektu, zlepšenie vnútorného prostredia a v súlade s opatreniami na zmiernenie a prispôsobenie sa dopadom zmeny klímy.

Realizátor a partneri v projekte: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Donor:  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Zmluva s donorom:  Zmluva o poskytnutí dotácie č.1976 / 2022  

Výška grantu / dotácie: 126 731,58 EUR

Spolufinancovanie:   14 081,32 EUR

Lokalita projektu:  Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, MŠ Kolískova 14, 841 05 Bratislava

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“