tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Bratislavský mestský dopravca upozornil vodičov liniek, ktoré smerujú na Dlhé diely, aby boli zhovievaví k cestujúcim, ktorí prestupujú vo večerných hodinách na zastávke Riviéra na trolejbusy. Reagoval na žiadosť starostky Karlovej Vsi Dany Čahojovej, ktorá sa listom obrátila na predsedu predstavenstva Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martina Rybanského. Žiadala ho, aby vozidlá linky číslo 33 začínajúce na Riviére, čakali vo večerných hodinách na cestujúcich.

„Kolegovia zo sekcie dopravy sa uvedeným podnetom aktuálne zaoberajú a pripravujú systémovú zmenu. Vzhľadom na iné procesy a úpravy cestovných poriadkov, nebolo zatiaľ možné zabezpečiť vyriešenie situácie. Je potrebné totiž nájsť také riešenie, ktoré nespôsobí meškanie linky 139. Čiastočným, ale okamžitým riešením bolo nateraz upozornenie vodičov trolejbusov, aby boli k cestujúcim zhovievaví,“ informuje hovorca DPB Martin Chlebovec.

Vianočný program s FS Dolina: Prišli sme k vám na koledu.
Ako hosť vystúpi Ženská spevácka skupina KYTICA.

Vstupné 8/5 €

Oznámenie o strategickom dokumente – územný plán zóny Karlova Ves – Líščie údolie TU

Pozvánka na 2. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenia:

Zápisnica:

Videozáznam:

Štatistické zisťovanie rodinných účtov – Štatistický úrad Slovenskej republiky

KOMUNÁLNE VOĽBY 2022 – Karloveské zastupiteľstvo zaznamenalo výraznú obmenu. Viac na s. 2 – 3.

MHD NA DLHÉ DIELY – Dopravný podnik pracuje na zlepšení nadväznosti spojov. Viac na s. 6

STARÉ GRUNTY – Vybudovanie chodníka aj osvetlenia zaradilo mesto do rozpočtu. Viac na s. 7

December 2022 – Január 2023

Súťažné podklady sú zverejnené v IS EVO

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Ilkovičova

Cieľ projektu: Zámerom projektu bolo radikálne zníženie energetickej náročnosti budovy a zlepšenie kvality vnútorného prostredia školy. Komplexný projekt hĺbkovej obnovy objektu počítal s inovatívnymi zelenými riešeniami, využívaním zrážkovej vody, inštaláciou OZE, výsadbou zelene s podporou biodiverzity. V rámci získanej dotácie z EF bola podoprená realizácia zateplenia obvodového plášťa, inštalácia tieniacich vonkajších žalúzií, inštalácia solárnych panelov a vzduchotechniky na zabezpečenie riadeného vetrania pomocou rekuperácie.

Trvanie projektu: november 2022 – apríl 2024

Hlavné aktivity:  V rámci podporeného projektu sa zrealizovali nasledovné práce:

Realizátor a partneri v projekte: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Donor: Environmentálny fond

Zmluva s donorom:  Zmluva č. E4119 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

Výška grantu / dotácie: maximálne vo výške 400 000  EUR, pričom oprávnená suma podľa projektu bola  312 088,04   EUR

Spolufinancovanie:   minimálne povinné 20 000 EUR, pričom reálna suma z vlastných a iných zdrojov bola 1 571 566,90 EUR.

Lokalita projektu:  Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, ZŠ A.Dubčeka, Majerníkova 62