tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita J. Stanislava, Kuklovská, Majerníkova, L. Sáru

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves vypísala výberové konanie na pozíciu riaditeľa Spojenej školy Tilgnerova 14 s predpokladaným nástupom od 4. júla 2023.
Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné doručiť najneskôr do 26. mája do 13.00 h
Podrobnejšie informácie nájdete TU

Podmienky prihlasovania sa do výberového konania na riaditeľa SŠ Tilgnerova 14

Zápisnica

Rodičia budúcich škôlkarov musia podať žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne (predškolské) vzdelávanie. Materské školy budú prijímať vyplnené žiadosti od 2. do 12. mája.

Tlačivo je sprístupnené v elektronickej forme na webe materských škôl a mestskej časti. Papierová forma žiadosti je k dispozícii v každej materskej škole. Podpísanú žiadosť možno podať osobne, doručiť do schránky školy alebo zaslať poštou. Nevyhnutnou súčasťou žiadosti je aj potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa. Súčasťou lekárskeho potvrdenia je aj údaj o povinnom očkovaní. O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľka MŠ do 30. júna.

Na predprimárne vzdelávanie sa obvykle prijíma dieťa od troch rokov. Vo výnimočných prípadoch možno prijať dieťa už od dvoch rokov, ak tomu zodpovedajú kapacitné a personálne podmienky príslušnej materskej školy.

Pre deti, ktoré dosiahnu 31. augusta päť rokov veku, je predprimárne vzdelávanie povinné. Ak doposiaľ dieťa nenavštevovalo žiadnu materskú školu, rodič je povinný ho prihlásiť na predprimárne vzdelávanie v spádovej škole v obci, kde má trvalý pobyt, ak pre neho nevyberie inú školu. V prípade, že rodič zanedbá túto povinnosť a neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, dopustí sa priestupku a bude mu uložená pokuta až do výšky 331,50 eur, rovnako ako pri viac ako piatich neospravedlnených dňoch v mesiaci. Dieťa môže chodiť do škôlky aj v inej ako spádovej materskej škole, a to na základe rozhodnutia riaditeľky materskej školy. O individuálne vzdelávanie svojho dieťaťa bude môcť rodič požiadať riaditeľku materskej školy až po jeho prijatí do materskej školy.

Povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o jeho pokračovaní vo vzdelávaní v škôlke.

Žiadosť o prijatie dieťaťa podpisujú obaja rodičia. V prípade písomného vyhlásenia oboch rodičov alebo v ojedinelých prípadoch môže žiadosť o prijatie podpísať iba jeden z rodičov dieťaťa. Dôvodom je napríklad obmedzený výkon rodičovských práv alebo preukázateľné zdravotné dôvody.

Foto: ilustračné