tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Rodičia, ktorým sa narodilo dieťa v Nemocnici Bory, si môžu prísť po rodný list po vyzvaní matrikou do Centra služieb občanom (CSO) na Nám. sv. Františka vedľa miestneho úradu. Nová pôrodnica je v tejto nemocnici otvorená od 1. júna. Vydanie rodného listu je bezplatné.

Nemocnica Bory po narodení dieťaťa zašle informácie najskôr matrike v Karlovej Vsi. Následne pracovníčky matriky zavolajú jednému z rodičov s informáciou, že si môžu prísť vyzdvihnúť rodný list narodeného dieťaťa. Rodič musí predložiť platný občiansky preukaz. Druhou možnosťou je, že matka dieťaťa požiada o zaslanie rodného listu na jej poštovú adresu ešte počas pobytu v nemocnici.

Foto: ilustračné

Verejná vyhláška – mimoriadne povolenie lovu na nepovolenej ploche

Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane pred požiarmi vyhlásil s platnosťou od pondelka 10. júla od 15.00 h do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) na území hl. mesta SR Bratislavy.

V zmysle týchto ustanovení zákona je každá právnická a fyzická osoba povinná v tomto čase dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti, pričom sa fyzickým osobám zakazuje najmä:

Podrobnosti vyhlásenia nájdete TU

Súťažné podklady

Od 1. októbra nadobudne platnosť právna úprava, ktorou zanikne možnosť parkovania na chodníku. Aj Karlova Ves sa na túto zmenu pripravuje. Zmapovala cesty a chodníky, aby mali vodiči k dispozícii čo najviac parkovacích miest. Novovytvorené miesta bude musieť schváliť Krajský dopravný inšpektorát a operatívna komisia hlavného mesta pre určenie dopravného značenia.

„Našou snahou je chrániť chodcov. Myslíme však aj na vodičov motorových vozidiel, ktorí potrebujú parkovať v blízkosti bydliska. Pri spracovávaní projektov dopravného značenia sa musíme držať pravidiel a aj zvažovať, kde je zachovanie parkovania na chodníkoch akceptovateľné, kde sa prípadne zruší chodník, ak to je možné. Základom je, že podľa dopravných predpisov musí byť dodržaná šírka chodníka minimálne 1,5 metra a prejazdnosť cestnej komunikácie minimálne 3 metre pre každý jazdný pruh. To je mimoriadne dôležité v prípade záchranných zložiek, teda zdravotníkov alebo hasičov, ale taktiež aj pri odvoze odpadov,“ vysvetľuje vedúca oddelenia dopravy Jana Španková.

Na časti chodníkov je už dopravné značenie hotové, a to pre dovšetkým v oboch zriadených rezidentských parkovacích zónach, alebo na tých komunikáciách, ktoré boli nedávno zrekonštruované. Tu sa už dopravné značenie, a teda ani možnosti legálneho parkovania meniť nebudú. Karlova Ves sa počas leta bude venovať úprave dopravného značenia v spodnej časti Karlovej Vsi v lokalite vymedzenej ulicami Janotova, Baníkova, Nábělkova a L. Sáru.

Foto: Od jesene už nebude možné parkovanie ani na tomto chodníku na Veternicovej ul.

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Nad Lúčkami

Zavádzanie celomestského systému parkovania známeho pod skratkou PAAS pokračuje. Postupne sa doň zapájajú ďalšie časti Bratislavy. Karlova Ves plánuje tri parkovacie zóny. Prvá, ktorou sa zapojí do celomestského parkovania, je zóna KV2. Bude sa nachádzať v spodnej časti Karlovej Vsi medzi Karloveskou radiálou a Líščím údolím. 

„Postupne sa pripravujú jednotlivé časti zóny KV2, ktoré sa po schválení budú pripájať do PAAS. Momentálne je spracovaný návrh projektu organizácie dopravy 1. časti tejto zóny, ktorá je ohraničená ulicami Špieszova, Čavojského, Fadruszova, Kempelenova, Tilgnerova. Zároveň mapujeme ďalšiu časť zóny KV2, ktorá zahŕňa ulice Segnerova, Donnerova, Pod Rovnicami, Líščie údolie (časť od polikliniky) a Čárskeho. Takto ucelený celok bude predstavený verejnosti a potom zaslaný na Krajský dopravný inšpektorát a do operatívnej komisie magistrátu na pripomienkovanie,“  informuje vedúca oddelenia dopravy Jana Španková.

Foto: Ako prví sa do celomestského systému parkovania zapoja obyvatelia v spodnej časti Karlovej Vsi v oblasti medzi Karloveskou radiálou a Líščím údolím.  (zdronu.sk)

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BA753RC, modrá Škoda Fabia

Aj tento rok sa môžete v rámci Karloveského kultúrneho a športového leta tešiť na obľúbené premietania v Parku SNP v Líščom údolí. Letné kiná budú prebiehať každý piatok, v júli od 21:30 h, v auguste od 21:00 h.

Príďte si piatkový večer spríjemniť oddychom v prírode so zaujímavým filmovým zážitkom slovenskej, ale i zahraničnej produkcie. Tešíme sa na vás!

UPOZORNENIE: V prípade nepriaznivého počasia sa premietanie filmu ruší. Naše aktuality sledujte na sociálnych sieťach Kamel Klubu na Facebooku či Instagrame.

* PROGRAM *

/ JÚL /

/ AUGUST /

Centrum služieb občanom (CSO) od 1. júna upravilo stránkové dni. Stalo sa to na základe žiadosti zo strany ministerstva vnútra. Utorok sa stal nestránkovým dňom a služby CSO ostali návštevníkom k dispozícii v pondelok, stredu a piatok. Dôvodom úpravy bol zvýšený počet žiadostí o opravu údajov v súvislosti s vyplácaním rodičovského dôchodku.

V dôchodkovom systéme nastali od januára zmeny. Jednou z nich je rodičovský dôchodok. Základným predpokladom na takúto dávku je, aby dôchodca mal dieťa, ktoré v roku 2021 pracovalo a odvádzalo dávky na dôchodkové poistenie. Pokiaľ sú tieto predpoklady splnené, v roku 2023 im vzniká nárok na rodičovský dôchodok. V roku 2023 vyplatí Sociálna poisťovňa jednorazovo rodičovský dôchodok poberateľom dôchodku, ktorí naň majú nárok. Od roku 2024 to už bude na pravidelnej mesačnej báze.

Keď si dieťa neželá presmerovať rodičovský dôchodok, je potrebné v Sociálnej poisťovni podať vyhlásenie o nároku na rodičovský dôchodok. V ňom však musí uviesť aj rodné číslo rodiča. Rodné čísla rodičov dieťaťa sa k zápisu narodenia dieťaťa zapisujú od 1. januára 1995. Rodné číslo pri narodení dieťaťa sa do matriky začalo zapisovať od 1. júla 1954.

„Tí, ktorí majú problém s identifikáciou rodných čísel rodičov, môžu prísť k nám. Po predložení svojho rodného listu a preverení údajov v systéme môžu požiadať o opravu údajov v súvislosti s vyplácaním rodičovského dôchodku. Na tento účel sú vyhradené stránkové dni a v utorok vybavujeme elektronické podania,“ vysvetľuje dôvody zmeny stránkových dní vedúca CSO Martina Chlebová.

Foto: ilustračné

Viac informácií nájdete TU.