tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Cieľ projektu:  Modernizácia a technické zhodnotenie existujúcej športovej infraštruktúry ZŠ Karloveská 61, ktorá pozostáva z 2 objektov: telocvične vrátane zázemia a vonkajšieho areálu školy prístupného verejnosti.

Trvanie projektu:  od 01.03.2023 (príprava projektu, VO), 30.04.2024 (odovzdanie diela) do 31.12.2024 (finančné ukončenie projektu, podanie záverečnej správy)

Hlavné aktivity: Zlepšenie technickej kvality športovej infraštruktúry bude pozostávať z nasledovných aktivít:

Realizátor a partneri v projekte:  Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

Donor:  Fond na podporu športu, schéma štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry poskytovanej v SR prostredníctvom Fondu na podporu športu v znení dodatku č. 1 zverejnená dňa 15.12.2022 v Obchodnom vestníku č. 240/2022 pod č. G000064

Zmluva s donorom:  Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č.Z-2022/002-40

Výška grantu / dotácie:   493 038,84 EUR  

Spolufinancovanie:  211 302,36 EUR

Lokalita projektu:  ZŠ Karloveská 61, Karloveská 61, 841 04 Karlova Ves

Sútažné podklady sa nachádzajú v EP EVO

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla, Fiat červený, BA-083KU, Silvánska pred garážami

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla, Nissan Maxima, MA-177BS, bordové, Dlhé Diely I

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Sološnícka

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Molecova, H. Meličkovej, Nad lúčkami, Litovská, Borská

Informácia o doručení zámeru navrhovanej činnosti „ESET Campus“

Oznámenie o možnosti vylepovania volebných plagátov v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves