tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Pozývame vás na seminár, ktorý sa venuje zvyšovaniu odolnosti budov na zmenu klímy, spojené s krstom publikácie “Odolné sídliská. Hĺbková obnova budov je smart riešenie pre bytové domy” v rámci projektu DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy, DEveloping resilient, low-carbon and more LIVablE urban Residential area.

Podujatie sa uskutoční dňa 28. septembra 2023 od 13:00 hod. do 15:00 hod. v priestoroch Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu (vstup od ulice Ľ. Fullu zboku ZŠ Alexandra Dubčeka na Majerníkovej 62 v Bratislave–Karlovej Vsi, od parkoviska za kostolom).

Podujatie sa uskutoční hybridnou formou, po prihlásení zašleme záujemcom link na prihlásenie cez platformu ZOOM. Viac informácií o programe a registrácii nájdete TU.

Podujatie sa uskutoční v rámci projektu Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy, DELIVER – DEveloping resilient, low-carbon and more LIVablE urban Residential area, kód LIFE17 CCA/SK/000126 – LIFE DELIVER. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej komisie, z finančného nástroja pre životné prostredie: program LIFE, z podprogramu „Ochrana klímy”.

Pozývame vás na workshop v našom Komunitnom vzdelávacom centre pre klímu a biodiverzitu (vstup od ulice Ľ. Fullu zboku ZŠ Alexandra Dubčeka na Majerníkovej 62 v Bratislave–Karlovej Vsi, od parkoviska za kostolom), ktorý sa bude konať 26. Septembra 2023 na tému „Ekocentrá – spoločne za udržateľný rozvoj“.

Bližšie informácie o programe nájdete TU.

Workshop bude v slovenskom a anglickom jazyku. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu miestnosti je workshop určený len pre zaregistrovaných účastníkov. V prípade záujmu o online pripojenie sa môžete prihlásiť cez zoom na tomto odkaze: https://shorturl.at/cfsBH

Všetky prednášky budú nahrávané a budú k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke projektu MITADAPT.

Podujatie sa koná vďaka finančnej podpore v rámci projektu MITADAPT: Nízkouhlíková Bratislava-Karlova Ves odolná voči zmene klímy – adaptačné a mitigačné opatrenia (ACC02P02), ktorý je podporený Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Litovská

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní strategického dokumentu – územný plán zóny Dlhé Diely 6

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Líščie údolie

Obyvatelia sa môžu ešte do zajtra 12. septembra zapojiť do dotazníkového prieskumu, zameraného na zmenu klímy.

Karlova Ves realizovala počas uplynulých približne piatich rokov na sídlisku Dlhé diely viacero opatrení na prispôsobenie sa či zmiernenie dopadov zmeny klímy. Zamerala sa tiež na biodiverzitu. Mestskú časť v tejto súvislosti opäť zaujíma, či a aké zmeny obyvatelia tohto sídliska zaznamenali. Realizuje preto dotazníkový prieskum.

Dotazník bol uverejnený v Karloveských novinách, vyplnený dotazník v tlačenej podobe môžu obyvatelia doniesť na miestny úrad alebo ho vyplniť on-line, prípadne. Respondent však musí mať aspoň 16 rokov.

V rámci opatrení boli vysadené stromy, kry i kvetinové záhony, pribudla popínavá zeleň na stenách či múroch, zelené strechy na budovách, dažďové záhrady či nádoby na zber dažďovej vody. Vznikli kvetinové lúky a mestská časť zmenila režim kosenia. Pribudli vtáčie búdky, úpravy fasád s možnosťou hniezdenia dažďovníkov, hmyzie hotely, úkryty pre ježkov, jašterice a slepúchy, ale aj netopiere. Mestskú časť teraz zaujíma, aký účinok majú tieto opatrenia na obyvateľov i biodiverzitu na sídlisku. Rovnako tak,
kde by sa mali tiež zrealizovať. Obyvatelia môžu vyjadriť svoj názor na to, ako sú spokojní so životom na sídlisku počas leta z hľadiska klimatických podmienok. V prípade nespokojnosti môžu uviesť aj konkrétne dôvody, napríklad horúčavy doma i vonku, nemožnosť sa schovať do tieňa, chýbajúca možnosť osvieženia pri vodných prvkoch či absencia pitných fontánok. Vyjadriť sa môžu tiež k prašnosti, množstvu
vysušených trávnikov či nízkemu množstvu kvetov a kvitnúcich lúk ako prirodzených zvlhčovačov
vzduchu. Dotazníkový prieskum je súčasťou projektu DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene
klímy
. Financovaný je zo zdrojov Európskej komisie. Prieskum organizuje miestny úrad už tretíkrát. Prvýkrát ho mestská časť realizovala na jeseň 2018, druhý raz na jeseň 2020. Tretí prieskum prichádza po troch rokoch. Link na online vyplnenie dotazníka nájdete tu.

Ilustračný obrázok: autor Zuzana Lehká, pre BROZ – partnera projektu DELIVER

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Pernecká, Karloveská, Líščie údolie

Neustále sa meniaci harmonogram a problémy s dovozom veľkokapacitného kontajnera nahradí prehľadnosť a systém. Karlova Ves od 12. septembra zavádza v spolupráci s mestskou organizáciou OLO pilotný projekt zberu a odvozu objemného odpadu z domácností.

Budú zriadené tri stále miesta, na ktoré budú pristavované dva veľkokapacitné kontajnery (VKK). Ide o parkovisko pred Iuventou, spevnenú plochu na Majerníkovej ulici pred ZŠ A. Dubčeka a spodné parkovisko pred cintorínom v Slávičom údolí. Kontajnery budú pristavené vždy dva dni.

Na vhadzovanie odpadu do kontajnerov bude dohliadať zamestnanec karloveských verejnoprospešných služieb, ktorý bude kontrolovať, či ide o obyvateľov Karlovej Vsi, a to na základe dokladu totožnosti s uvedenou adresou trvalého pobytu, príp. s nájomnou zmluvou k bytu. Veľký uzamykateľný kontajner zabezpečí OLO a menší kontajner bude slúžiť na zber rozmontovaného nábytku, ktorý pôjde na ďalšie spracovanie. Tento systém pristavovania VKK bude fungovať do otvorenia zberného dvora, na zriadení ktorého sa pracuje.

„Takmer každé ráno bol problém s pristavením VKK na vopred dané miesto podľa harmonogramu, pretože tam stáli zaparkované motorové vozidlá, ktoré nebolo možné odtiahnuť. VKK sme museli umiestniť na náhradné miesto, ak to bolo možné. To sa však nemuselo nachádzať v blízkom okolí a Karlovešťania si potom mysleli, že sme VKK nepristavili vôbec. Problémom bol aj odpad, ktorý tam ľudia hádzali. Často išlo o stavebný odpad vrátane azbestu, ktorý nespĺňal atribúty veľkoobjemového odpadu a robilo to problémy s jeho následným odvozom na určené miesta. Preto sme sa rozhodli určiť tri stále miesta, na ktorých je bezproblémový prístup autom a zabezpečiť aj dohľad na zber odpadu,“ vysvetľuje vedúca oddelenia životného prostredia Lucia Brezovská.

Kde nájdete kontajnery počas jesene?

Do kontajnerov na objemný odpad patrí:

Do kontajnerov na objemný odpad nepatrí:

Čo s odpadom, ktorý vám neprevezmú?

Niektorých z vyššie uvedených odpadov je možné sa zbaviť počas jarného a jesenného zberu elektroodpadu a jarného a jesenného zberu odpadu s obsahom nebezpečných látok. Viac informácií na s. 19. Pneumatiky je možné odovzdať v každom autoservise či autoopravovni.

Musíte sa legitimovať

Pôvodca odpadu je povinný predložiť pracovníkovi miestneho úradu občiansky preukaz na zápis do evidencie. V zápise zapíše meno a priezvisko, bydlisko, druh odpadu. Obyvatelia Karlovej Vsi, ktorí tu nemajú trvalý pobyt, sa môžu tiež preukázať platnou nájomnou zmluvou k bytu, ktorý užívajú.

Nestihli ste plánovaný zvoz?

Objemný odpad môžete doniesť do Zberného dvora OLO na Starej Ivánskej ceste 2, od 8.00 do 18.00 hod. od pondelka do soboty. Rovnako si môžete objednať službu od OLO TAXI – mobilný zberný dvor, kde Vám OLO odvezie veľkoobjemový odpad určený do VKK. Táto služba je spoplatnená sumou 35 eur a zahŕňa dopravu, nakládku odpadu vyloženého pred domom, jeho odvoz a vykládku.

Foto: Karlovešťania zo Starých gruntov sa budú môcť zbaviť nadrozmerného odpadu aj na parkovisku Cintorína v Slávičom údolí

Jednorazovo zvýšený prídavok na dieťa vyplatia rodičom prvákov úrady práce. Jeho účelom je pomôcť rodičom finančne zvládnuť nástup dieťaťa do prvého ročníka a s tým spojené náklady na zabezpečenie školských potrieb. Poberatelia dostanú zvýšený prídavok v októbri automaticky, nemusia si podávať žiadosť. V prípade dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením môžu rodičia požiadať o štátnu dotáciu na nákup školských pomôcok. Žiadosť podávajú MŠ a ZŠ cestou svojho zriaďovateľa dvakrát ročne, v januári a v septembri.

Na zvýšený prídavok majú nárok rodičia detí, ktoré nastúpili do prvého ročníka základnej školy. Rodičovi prváka vyplatí úrad práce popri riadnom prídavku aj jednorazovo zvýšený prídavok. Jeho výška sa tak zvýši o 110 eur. Celková suma prídavku na dieťa, ktoré nastúpi v septembri do prvého ročníka, bude 170 eur (60 eur ako bežný prídavok na dieťa a 110 eur ako zvýšený prídavok pre prváka).

Pomáha aj Karlova Ves

Účelom príspevku je nákup školských potrieb ako sú zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré súvisia s vyučovaním dieťaťa v ZŠ. Oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu zabezpečí poskytnutie príspevku žiadateľovi. Príspevok sa poskytuje vo výške 30 eur na jedno dieťa.

Žiadosť k stiahnutiu tu

Foto: @SAMPHOTOSTOCK; Anna Grigorjeva

Viac informácií nájdete TU.

Pozvánka na 4. zasadnutie Miestnej rady

Uznesenie 04 MiR 2023-09-12

Zápisnica 04 MiR 2023-09-12