tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Vážení Karlovešťania,

Centrum služieb občanom (osvedčovanie podpisov a listín, matrika, ohlasovňa pobytov) bude otvorené po ukončení sviatkov, v utorok 2. januára 2024 od 8.00 h.

Rozpočet mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na rok 2024:

Čerpanie rozpočtu:

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla  a výzva na odstránenie vozidla  AUDI červené, BA260NL, Hlaváčikova medzi č.35-41

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla  a výzva na odstránenie vozidla  BMW modré, BL333ST, Jamnického 3

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla  a výzva na odstránenie vozidla  RENAULT červený, BT322FX, Kresánkova 7

Výberové zisťovanie pracovných síl

súťažné podklady sú zverejnené vo vestníku verejného obstarávania

VZN č. 6/2023, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 zo dňa 4. apríla 2017, všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 zo dňa 30. júna 2020 a všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 zo dňa 15. decembra 2020.

Zoznam prijatých žiadostí o dotáciu na rok 2024

Karlova Ves bude v roku 2024 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 25.419.346 eur. Návrh rozpočtu schválili dnes popoludní miestni poslanci. Z celkových výdavkov pôjde tradične najväčšia časť do školstva a vzdelávania. Karlova Ves v budúcom roku rozšíri parkovacie možnosti pre vodičov, viac prostriedkov pôjde do novej zelene, ihrísk, obnovy ciest, opatrovateľskej služby aj stravovania seniorov.

„Zostavenie rozpočtu bolo mimoriadne zložité vzhľadom na výpadok príjmov samospráv a rastúce ceny všetkých nákladov najmä energií. V budúcom roku budeme musieť hospodáriť veľmi úsporne a obozretne. Najväčšou spoločnou investíciou Karlovej Vsi a mesta Bratislava bude nadstavba parkoviska na Dlhých dieloch. Pokračovať bude modernizácia objektov našich škôl zameraná na zvýšenie energetickej úspornosti,“ uviedol vicestarosta Branislav Záhradník.

Rozpočet počíta s vybudovaním nadstavby parkoviska na Ulici Ľudovíta Fullu. Do obnovy ciest a drobných opráv pôjde 90.000 tisíc eur (v tomto roku 60.000 tisíc eur). Opravy sa dočká aj schodisko na Adámiho ul. Výraznou revitalizáciou prejdú detské ihriská, kam poputuje 51.000 tisíc eur namiesto tohtoročných 12.000 tisíc eur. Karlova Ves nezabudla ani na starších obyvateľov. Viac prostriedkov pôjde do podkapitoly opatrovateľskej služby, spoločného stravovania v jedálňach aj donášky stravy do domácností.

Karlova Ves vybuduje v areáli Spojenej školy Tilgnerova 14 novú bežeckú dráhu. Úplne nová tam bude aj workoutová zóna. Žiaci zo ZŠ Karloveská 61 sa môžu tešiť na ukončenie rekonštrukcie telocvične a modernizáciu športovej infraštruktúry. Revitalizáciou prejde aj workoutové ihrisko v Líščom údolí. Športovci z okolia Adámiho ul. sa môžu tešiť na rekonštrukciu basketbalového ihriska.

Na činnosť svojej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves prispeje mestská časť sumou 1.300.000 eur (v tomto roku 1.222.300 eur). Na nákup techniky pôjde 110.000 tisíc eur (v tomto roku 65.000 tisíc eur). Karlova Ves výrazne posilní aj údržbu zelene a drevín, kde investuje 25.000 tisíc eur, namiesto tohtoročných 10.000 tisíc eur.

Hoci budúcoročný rozpočet z dôvodu potreby šetrenia výdavkov nepočíta s organizovaním Karloveského majálesu ani Karloveského plesu, Karlovešťania sa dočkajú kultúrneho a športového leta, Karloveských hodov, Mikuláša, vianočných podujatí aj detských divadiel.

Schválený návrh rozpočtu nájdete  TU.

Žiadosť o zabezpečenie nevyhnutného rozsahu výrubu stromov a iných porastov, lokalita Lamačská cesta