tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Podmienky prihlasovania sa do výberového konania na riaditeľa MŠ Ľ. Fullu 12

PONUKA VOĽNÝCH MIEST NA PARKOVANIE

Bývate v Karlovej Vsi na Dlhých dieloch v lokalite ulíc Majerníkova, Matejkova, Ľ. Fullu či Pribišova? Máte ťažkosti s nočným parkovaním? Prenajmite si kryté parkovacie miesto v uzavretej garáži pod pešou zónou Pribišova. Garážová brána je na diaľkový ovládač. Svoju cenovú ponuku v hodnote min. 75 eur/mesačne môžete zaslať prostredníctvom formulára v dokumente, ktorý nájdete na nižšie uvedenom linku:

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh o nájme parkovacieho miesta v objekte verejné parkovisko – garáže na Pribišovej ulici

Pozvánka na 9. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenia:

Zápisnica:

Videozáznam:

V Základnej škole Alexandra Dubčeka na Majerníkovej 62 v Karlovej Vsi nedošlo k výbuchu. Karlova Ves tým reaguje na medializované informácie o údajnom výbuchu v jednej zo svojich základných škôl. Všetci žiaci, pedagogickí aj nepedagogickí pracovníci sú v poriadku, neboli ohrození na živote ani na zdraví, nevznikli žiadne materiálne škody a vyučovanie pokračuje. Príčiny chemickej reakcie budú predmetom vyšetrovania.

K incidentu došlo dnes predpoludním v technickej miestnosti, ktorá patri k školskej plavárni. Do tejto miestnosti nemajú prístup učitelia ani žiaci. Jeden z pracovníkov v tejto miestnosti riedil chlór s inou neznámou látkou, v dôsledku čoho došlo k chemickej reakcii. Pracovník bol z preventívnych dôvodov prevezený do jednej z bratislavských nemocníc, je pri vedomí a komunikuje. Hasiči skontrolovali školské priestory, najmä koncentráciu chlóru vo všetkých priestoroch. Vzhľadom na nízke hodnoty vyučovanie v škole pokračuje bez obmedzení.

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, lokalita Pernecká

Vážení Karlovešťania,

dovoľte nám informovať Vás, že Karlova Ves začala s prípravou dôležitého dokumentu, ktorým je Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na roky 2024 – 2030 (ďalej len „PHRSR“).

Tento strategický dokument pomôže zlepšiť rozvoj, rozšíriť ponuku a kvalitu služieb zabezpečovaných mestskou časťou a inými poskytovateľmi, zlepšiť kvalitu technickej infraštruktúry, odpadového hospodárstva, dopravnej infraštruktúry, životného prostredia, školstva, kultúry, športu, sociálnych služieb atď. Tento dokument je zároveň povinnou prílohou pri žiadostiach o čerpanie nenávratných prostriedkov z fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR a je preto pre mestskú časť nevyhnutný.

V záujme všetkých obyvateľov Karlovej Vsi je, aby sa do tvorby tohto strategického dokumentu zapojilo čo najviac obyvateľov. Preto Vás prosíme o vyplnenie dotazníka, v ktorom môžete vyjadriť svoj názor, napísať svoje pripomienky či návrhy k plánu budúceho rozvoja mestskej časti s cieľom zlepšenia kvality života v Karlovej Vsi. Pri vypĺňaní voľte odpovede tak, aby čo najviac zodpovedali Vašim predstavám. Návrhy by mali inšpirovať k prijatiu opatrení za účelom zvýšenia kvality služieb a prostredia v ktorom žijete.

Oznámenie: Dotazníkový prieskum je už uzavretý, ďakujeme všetkým za participáciu!

Dotazník, ktorý bude podkladovým materiálom pre PHRSR, môžete vyplniť buď elektronicky alebo si ho môžete stiahnuť (nižšie) a následne zaslať prostredníctvom e-mailu na adresu: phsr@karlovaves.sk.
V tlačenej forme budú dotazníky distribuované do každej domácnosti prostredníctvom Karloveských novín, ktoré si nájdete v schránke od 25. januára 2024. Vyplnené tlačené dotazníky možno odovzdať osobne na vrátnici miestneho úradu.

Vyplniť a odovzdať ich môžete najneskôr do konca februára 2024.

Ďakujeme za Váš čas a ochotu pri vyjadrení Vášho názoru.

Elections to the European Parliament