menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Pozvánka na 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Pozvánka:

Materiály:

Uznesenia:

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Do Karloveskej knižnice zavíta Verona Šikulová, obľúbená spisovateľka, držiteľka niekoľkých ocenení, napr. Anasoft litery či Krištáľového krídla za literatúru a publicistiku.

Autorka, ktorá píše pre dospelých aj pre deti, nám porozpráva, na čom momentálne pracuje, prečo sa chystá do Francúzska a zaspomína si i na detstvo so svojím otcom Vincentom Šikulom.

Srdečne pozývame!

Návštevníci podujatia Svetový deň cirkusu sa môžu tešiť na bohatý program. Podujatie sa začne v piatok 19. apríla o 18.00 h v Karloveskom centre kultúry (KCK) galavečerom nového cirkusu. V prípade počasia bez dažďa bude pokračovať o 20.00 h ohňovou šou na detskom ihrisku vedľa KCK.

Súčasťou víkendového programu budú profesionálne  predstavenia talentovaných umelcov zo Slovenska i zahraničia. Uskutočnia sa v KCK na pódiu, pod ním, v malej sále, susednom parčíku aj v telocvični pri futbalovom ihrisku. Návštevníci uvidia vzdušné akrobacie, tanečné vystúpenie s veľkou obručou, žonglovanie s kuželmi, tvorbu bublín z mydla, chôdzu na chodúľoch aj na lane, ktoré bude zavesené tesne nad zemou.

Program prinesie aj množstvo zaujímavých workshopov, programov pre deti, počas ktorých si budú môcť sami vyskúšať talent a šikovnosť v rôznych cirkusových disciplínach. Organizátormi podujatia sú občianske združenie CirKusKus, Kamel Klub a Slovak Artists’ Community.

Kompletný program nájdete na: https://www.cirkuskus.sk/festival-sdc

Cestovateľská prednáška plná zážitkov a vtipných postrehov o kultúre Vietnamu s cestovateľom Viktorom Balážom. Vstup voľný.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 02/2024 – Majerníkova 1/B

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves má vo vlastníctve alebo v správe hnuteľný a nehnuteľný majetok, s ktorým môže nakladať v súlade s platnou právnou úpravou. Prevod majetku, nájom, či iné nakladanie s týmto majetkom upravujú príslušné právne predpisy, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a s majetkom zvereným jej do správy Hlavným mestom SR Bratislavou a podliehajú schváleniu príslušných orgánov (starosta alebo miestne zastupiteľstvo), podľa charakteru a hodnoty majetku, ktorý je predmetom nakladania.

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves môže prenechať majetok do užívania inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe len na základe nájomnej zmluvy, ktorá musí mať písomnú formu.

Prevod alebo nájom majetku sa uskutočňujú formou najmä obchodnej verejnej súťaže, ktorá je vyhlasovaná až po schválení podmienok v miestnom zastupiteľstve. Predaj alebo nájom majetku na základe dôvodov hodných osobitného zreteľa je možný iba v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou.

V prípade záujmu o kúpu alebo nájom voľného majetku je možné obrátiť sa na mestskú časť so žiadosťou, a v prípade vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže sa uchádzať a kúpu alebo nájom majetku. 

V prílohe „Aktuálny prehľad majetku určeného na predaj a nájom“ sú uvedené len pozemky a nebytové priestory, ktoré sú v aktuálnom čase neobsadené (voľné), alebo ku ktorým je vyhlásená obchodná verejná súťaž.

Bližšie informácie a kontakty nájdete na stránke Referátu správy majetku bytov a nebytových priestorov.

Aktuálne vyhlásené obchodné verejné súťaže:

Podmienky obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh o nájme parkovacieho miesta v objekte verejné parkovisko – garáže na Pribišovej ulici

21. februára 2024

Oznámenie o zámere predať majetok

9. februára 2024

Oznámenie o zámere predať majetok


Zverejnené
9. februára 2024

Oznámenie o zámere prenajať a predať majetok

9. februára 2024

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme parkovacieho miesta v objekte verejné parkovisko – garáže na Pribišovej ulici v Bratislave

7. februára 2024

Podmienky obchodnej verejnej súťaže – nájom parkovacieho miesta v objekte verejného parkoviska -garáže na Pribišovej ulici

9. januára 2024

podmienky súťaže


Zverejnené
9. januára 2024

Oznámenie o zámere prenajať a predať majetok

7. decembra 2023

Oznámenie o zámere prenajať nebytový priestor

7. decembra 2023

Oznámenie o zámere prenajať pozemok a nebytový priestor

7. decembra 2023

Oznámie o zámere prenajať majetok dráhy šk. plavárne Majerníkova 62

30. augusta 2023

Oznámenie o zámere prenajať majetok veľká a malá sála KCK

28. augusta 2023