menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Zápisy detí do prvých ročníkov troch základných škôl v Karlovej Vsi sa uskutočnia 19. a 20. apríla. Zápis sa týka detí, ktoré ku koncu augusta dovŕšia šiesty rok veku a dosiahnu školskú spôsobilosť. Zápisu sa spolu s deťmi zúčastňujú obaja rodičia. Ak môže prísť len jeden z nich, musí mať súhlas aj od toho druhého. Na zápise predkladá rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.  

Základné školy využívajú ako prihlášku formulár zo školského informačného systému alebo formulár zverejnený na webovom sídle základnej školy. Jeho papierovú formu si bude možné vyzdvihnúť osobne vo vestibule alebo sekretariáte školy. Samotný spôsob, formu a priebeh zápisu si každá škola určuje samostatne. Je preto potrebné sledovať ich webové stránky.

Pri zápise dieťaťa do 1. ročníka požadujú školy v zmysle školského zákona základné informácie o dieťati, teda meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava, rodné číslo, štátnu príslušnosť a národnosť. Základné informácie vrátane kontaktu požaduje aj o zákonných zástupcoch. Pri samotnom zápise zisťuje okrem iného aj predbežný záujem o stravovanie v školskej jedálni či o školský klub detí.

Povinnú školskú dochádzku si plní žiak v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt. Ten určuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti o školských obvodoch. Žiak však môže chodiť do školy aj v inom školskom obvode, ale len v prípade, ak má na to škola dostatočné kapacity. Prednostne prijatí však musia byť tí žiaci, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy.

Ak dieťa, ktoré síce dosiahne do konca augusta šiesty rok veku, ale nedosiahne školskú spôsobilosť, môže riaditeľ základnej školy odporučiť jeho zákonnému zástupcovi, aby pokračovalo v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole. Urobiť tak môže na základe písomného súhlasu zariadenia poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Ak riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní predprimárneho vzdelávania dieťaťa, musí o tom zákonný zástupca informovať v základnej škole, do ktorej svoje dieťa zapisoval.

Do školy je možné prijať aj dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. V daných prípadoch sa k žiadosti prikladá písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. Súhlasné vyjadrenie príslušného poradenstva a prevencie sa spolu so súhlasným vyjadrením všeobecného lekára pre deti a dorast prekladá zasa v prípade, ak žiada rodič vo výnimočných prípadoch o prijatie dieťaťa mladšieho ako šesť rokov.

Ak je dieťa prijaté do viacerých škôl, musí rodič bezodkladne informovať riaditeľa tej školy, na ktorú dieťa nastúpi.

Obyvatelia Karlovej Vsi sa budú môcť na jar opäť bezplatne zbaviť nepotrebných elektrospotrebičov. Odvoz starého elektroodpadu z domácností na ekologickú recykláciu je naplánovaný na 20. apríla. Záujem o odvoz je však potrebné vopred nahlásiť, a to najneskôr do 17. apríla.

Pre tejto účel je potrebné kontaktovať miestny úrad. Obyvatelia tak môžu urobiť počas úradných hodín na telefónnom čísle 02 /707 11 281 alebo 02 707 11 275, prípadne elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy halina.trubinyiova@karlovaves.sk. Nahlásiť treba druh a počet spotrebičov, ktoré treba odviezť, presnú adresu ako aj kontaktné údaje. Zber je zároveň možné objednať aj on-line na webovej stránke www.zberelektroodpadu.sk

Karlova Ves zároveň pripomína niekoľko dôležitých pokynov. Obyvatelia by spotrebiče v žiadnom prípade nemali vykladať na ulicu. Mohli by ich totiž mohli vziať neoprávnení zberači, neodborne ich rozobrať, nepredajné komponenty odhodiť a prispieť tak aj k vzniku čiernych skládok. Elektroodpad je potrebné vyložiť do vchodu bytového domu, respektíve za bránu rodinného domu v deň zberu, teda 20. apríla do 8.00 hod.

Aby sme v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všetkých nahlásených adries, elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc či povál,“ odkazuje organizácia ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, ktorá odvoz v spolupráci s mestskou časťou organizuje. Ak sa z dôvodu dopravného zdržania nepodarí jej pracovníkom nahlásený elektroodpad odviezť do 14.00 hod, treba ich kontaktovať do 14.30 hod na telefónnom čísle 0907 434 303.

Odviezť je možné chladničky, práčky, počítače bez monitorov, rádiá či DVD, nie však televízory ani monitory. Ak záujemca nestihne aprílový termín zberu, môže si jeho odvoz objednať bezplatne počas celého roka, približne každé dva týždne. Termíny zberu sú zverejnené na webovej stránke www.zberelektroodpadu.sk

Foto: ilustračné (internet)

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku parc. č. 3260 v lokalite nad Devínskou cestou

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku parc. č. 3261 v lokalite nad Devínskou cestou

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku parc. č. 3268 v lokalite nad Devínskou cestou v Bratislave

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru na ul. Segnerova 3 v Bratislave

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku parc. č. 2360/23 v lokalite Dolné Krčace v Bratislave

Všetky aktuálne informácie nájdete tu.

Pútavá diskusia o radostiach a starostiach života v každom veku so známymi osobnosťami, ktoré oslávili nedávno životné jubileum.

Hosťami budú: Roman Pomajbo, Zoro Laurinc a Marta Gogálová.
Moderovať bude rozhlasová redaktorka Hana Beranová, hudobným hosťom Ján Berky Mrenica.

Vstup voľný a čaša vína k tomu.

Aj tento rok sme pre vás pripravili v spolupráci s CirkusKusom festival SVETOVÝ DEŇ CIRKUSU 2024. V termíne 19. – 21. apríla bude žiť Karloveské centrum kultúry rôznymi cirkusovými disciplínami. Už tradične začneme piatkovým galavečerom, v ktorom sa nám predstavia umelci nielen zo Slovenska, ale i z viacerých európskych krajín, nasledovať bude ohňová show, v sobotu nebudú chýbať sprievodné aktivity pre deti, a taktiež bublinová či žonglérska show.

Podrobný program festivalu a predaj lístkov nájdete tu.