tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Oznámenie zámeru ukončenia zmluvy č. 9/2024 o nájme pozemkov a zámeru prenajať pozemky registra „C“ parc č. 3269/3

Oznámenie zámeru prenajať pozemky

Oznámenie zámeru prenajať časť pozemku registra „C“ parc. č. 3651/99 – ostatná plocha o výmere 23,5 m2, k.ú. Karlova Ves, zapísaného na liste vlastníctva č. 27, vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, pre žiadateľa Bytové družstvo „Centrum“ v Bratislave za účelom vybudovania kontajnerového stojiska

Oznámenie zámeru predať pozemok registra „E“ parc. č. 4421/16 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2, k.ú. Karlova Ves, zapísaný na liste vlastníctva č. 4791 vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, v rozsahu podľa geometrického plánu číslo 88/2022, do výlučného vlastníctva žiadateľov MgA. Olivera Kleinerta a Mgr. art. Dany Kleinert

Oznámenie zámeru predať pozemok registra C-KN parc. č. 182/1 – záhrada o výmere 246 m2, k.ú. Karlova Ves zapísaný na liste vlastníctva č. 2513, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, do výlučného vlastníctva žiadateľa Ing. Marka Divékyho

Oznámenie zámeru predať časť pozemku registra „C“ parc. č. 285/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 430 m2, k.ú. Karlova Ves, zapísaného na liste vlastníctva č. 46 vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, do výlučného vlastníctva žiadateľov Ing. Lukáša Jančoka a Mgr. Romana Göröga

Suché či poškodené stromy, ktoré by mohli spadnúť na cestu a ohroziť prechádzajúce autá či chodcov. Takýto je stav lesného porastu, ktorý sa nachádza na ľavej strane Kuklovskej ulice pri ceste z Dlhých dielov pred odbočením na Sološnickú a ďalej popri nej. Za stav pozemku je vždy zodpovedný jeho vlastník.

„Karlova Ves opakovane počas posledných rokov vyzývala vlastníkov daných parciel k údržbe drevín najmä v okolí chodníka a cesty Sološnická a Kuklovská. Taktiež žiadosť o výzvu adresovala mestskej časti Bratislava-Devín, do ktorej katastra dané pozemky patria. Podľa katastrálnej mapy sú vlastníkmi pozemkov súkromné osoby a v smere vyššie popri Sološnickej Lesy SR š.p. Tie na našu výzvu v minulosti reagovali a na svojom pozemku vykonali údržbu. Výzva k súkromným vlastníkom pozemkov ostala bez akejkoľvek reakcie,“ informuje Magdaléna Svoreňová z oddelenia životného prostredia.

Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny ich sankcionovať môže len samospráva, do katastra ktorej pozemky patria a navyše pozemky mimo zastavaného územia obce má v kompetencii okresný úrad. Keďže ide o lesné pozemky mimo zastavaného územia obce v katastrálnom území Devína, Karlova Ves v danej veci nemá kompetencie a jej výzva má len odporúčací charakter. Napriek tomu sa opäť obráti na vlastníkov pozemkov i devínsku samosprávu s výzvou na nápravu situácie.

Foto: V prípade, že neudržiavané stromy spadnú na vedľajšiu komunikáciu, za škody bude niesť zodpovednosť vlastník pozemku.

Záhradkár a cestovateľ Pavel Chlouba sa s nami podelí o svoje cenné skúsenosti ako vypestovať zdravé a prosperujúce rastliny.

Vstup na podujatie je voľný.

Pravidelné tanečné zábavy “Zahrajte nám do tanca” v Karloveskom centre kultúry, v rámci ktorých sa nám predstavia a vyzvú vás do tanca rôzne kapely hrajúce tradičné ľudové piesne. Kozovanka je na hudobnej scéne aktívne pôsobiaca už od roku 2011, príďte si vypočuť jej repertoár, zaspievať a zatancovať.

Vstup na podujatie je voľný a čaša vína k tomu.

Čo sa stane, keď sa zlí Smradi rozhodnú urobiť niečo dobré? Inscenácia, ktorá búra stereotypy zlých zvieracích postáv, inšpirovaná detektívnym prostredím. Vlk, Had alebo taká Piraňa či Žralok všeobecne nemajú príliš dobrú povesť, no ale v tomto príbehu je to úplne inak! Z postáv sa stávajú hrdinovia, nebude to však ľahké! 

Vstupné: 3 €, lístky v predaji 30 minút pred začiatkom predstavenia.

Sprievodným podujatím bude KARLOVESKÝ KOLOBEH v malej sále od 14:00 h. do 16:00 h. Je to ekologicky zameraná burza, kde návštevníci zdieľajú užitočné veci, ktoré v ich domácnosti už nevyužívajú. Doneste to, čo nepotrebujete a môže poslúžiť druhému a vezmite si to, čo môže poslúžiť vám.

Vstup na podujatie Karloveský Kolobeh je voľný.

V rámci cyklu prednášok Starostlivosť o telo a myseľ v neskoršom veku nám porozpráva lektorka Ing. Silvia Valovičová o spôsoboch ako si trénovať jednotlivé typy pamätí a technikách ako sa rozpamätať. Silvia sa venuje workshopom a prezentáciám na túto tému, tvorí pamäťové rozcvičky a rôzne aktivity v OZ MEDZIGENERÁCIA, ktoré nám pomôžu si udržať zdravého ducha aj v neskoršom veku.

Vstup na podujatie je voľný.

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie na základe rozhodnutia starostky za I. štvrťrok 2024