tlačidlo pre návrat hore
menu hamburger tlačidlo menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky

Upozornenie vlastníka/držiteľa vozidla a výzva na odstránenie vozidla BMW biele, bez EČV, zakryté plachtou, J.Stanislava 55

Cieľ projektu: Budovanie vzťahov medzi generáciami pomocou organizácie medzigeneračných stretnutí medzi staršími obyvateľmi Karlovej Vsi a mládežou – žiakmi ZŠ a MŠ, pri ktorých si mladí poslucháči vypočujú zaujímavé životné príbehy starších spoluobčanov. Deti si tak uvedomia, že ich hrdinovia z kníh a filmov sú medzi nami, a často sú nimi starší ľudia, o ktorých by si to nikdy nepomysleli.

Trvanie projektu: 01. 6. 2024 – 31. 10. 2024

Hlavné aktivity:  V nadväznosti na úspešný prvý ročník (2023) projektu Hrdinovia Karlovej Vsi, ktorý splnil očakávania seniorov i detí z karloveských základných škôl, plánujeme v tejto aktivite pokračovať aj v ďalších ročníkoch. Aktivity, ktoré sú naplánované v rámci projektu priamo súvisia s cieľom projektu, ktorým je prekonávanie medzigeneračných bariér. Priestor pre medzigeneračné stretnutia bude vytvorený formou zorganizovania 5 stretnutí v Karloveskom centre kultúry s moderovaným rozprávaním, čítaním a tvorivou dielňou. Na každé stretnutie bude pozvaný iný senior/seniorka a iná trieda z MŠ respektíve ZŠ,  pri ktorých dostanú seniori príležitosť odovzdať mladým svoje zážitky a skúsenosti. Počas spoločnej tvorivej dielne budú mať možnosť pretaviť predošlé rozprávanie aj do vizuálnej podoby.

Realizátor a partneri v projekte: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Donor:  Nadácia SPP

Zmluva s donorom: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.37052024

Výška grantu / dotácie:  1000 EUR

Spolufinancovanie: 750 EUR

Lokalita projektu:  Mestská časť Bratislava-Karlova Ves: Karloveské centrum kultúry

Cieľ projektu: Organizácia kultúrneho rodinného podujatia s vytvorením autentického historického prostredia.  Účastníci mali možnosť zažiť atmosféru a životný štýl obdobia renesancie – remeslá, umenie, atrakcie, stravovanie, rytierske zápasy a ďalšie aktivity čo im umožnilo lepšie porozumieť histórii a kultúre daného obdobia.

Trvanie projektu: 26.05. 2024

Hlavné aktivity: Podujatie vtiahlo návštevníkov späť do doby renesancie, konkrétne do obdobia Mateja Korvína, kde každý mohol zažiť pocity šľachtica či dámy. Účastníci mali mať možnosť prísť v dobovom kostýme a zapojiť sa do rôznych aktivít. Chlapci plnili rytierske úlohy, a po ich dokončení boli pasovaní za rytiera a získali certifikát rytiera alebo panoša. Dievčatá mohli obdivovať módu z obdobia vlády Mateja Korvína a vyskúšať si rôzne módne doplnky, naučiť sa tance charakteristické pre túto éru. Myslelo sa aj na gastronómiu a návštevníci mohli ochutnať pokrmy pečené na ohni a sledovať ich prípravu. Súčasťou pikniku bolo aj divadelné predstavenie pre deti, rôzne atrakcie a hudobné vystúpenia.

Realizátor a partneri v projekte: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Donor:  Bratislavský samosprávny kraj

Zmluva s donorom: Zmluva o poskytnutí dotácie 02002

Výška grantu / dotácie: 3000 EUR

Spolufinancovanie: 1500 EUR

Lokalita projektu: MČ Bratislava-Karlova Ves, Park SNP Líščie údolie

Cieľ projektu: Revitalizácia, vyčistenie a skrášlenie 10 lokalít v Karlovej Vsi v rámci celoslovenského podujatia firemného dobrovoľníctva Naše mesto.

Trvanie projektu: 07.06. 2024

Hlavné aktivity: Aktivity boli zamerané na vyčistenie a skrášlenie verejných priestorov určených na relax a aktívny oddych nielen obyvateľov Karlovej Vsi, ale aj návštevníkov z iných častí Bratislavy.  Spoločnými silami sme oživili verejné parky, materské škôlky, športoviská a detské ihriská, natreli lavičky, zábradlia a múriky, skrášlili priestory a okolie Karloveského centra kultúry. Spolu sa zapojilo 105 firemných dobrovoľníkov a takmer 20 zástupcov miestneho úradu, materských škôl našej mestskej časti a zamestnancov VPS Karlova Ves.

Realizátor a partneri v projekte: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Donor:  Nadácia PONTIS

Zmluva s donorom: Zmluva o poskytnutí grantu č. NM24_112

Výška grantu / dotácie: 480 EUR a práca viac ako 100 firemných dobrovoľníkov

Spolufinancovanie: 6748 EUR

Lokalita projektu: MČ Bratislava-Karlova Ves

Oznámenie zámeru prenajať majetok v zmysle zákona č. 138/199 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov

Upovedomenie o začatí konania o určení lesného celku Bratislava – verejná vyhláška