Hlasovanie zo 7. zasadnutia, konaného dňa 22.09.2015

 

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: –
Voľba overovateľov zápisnice.

Hlasovanie: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

Zdržali sa:

 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
   

Nehlasovali:

 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: –
Voľba návrhovej komisie.

Hlasovanie:
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19

Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: –
Hlasovanie o zaradení bodu do programu – bod 7 – 
Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí.

Hlasovanie:
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: –
Hlasovanie o zaradení bodu do programu – bod 8 – Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti.

Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Proti:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: –
Hlasovanie o zaradení bodu do programu – bod 9 – Návrh na vyradenie a predaj autobusu Karosa.

Hlasovanie:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

 

Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: –
Hlasovanie o zaradení bodu do programu – bod 2A – Informácia o vývoji agendy stavebného úradu.

Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: –
Hlasovanie o vypustení bodu č. 20 z programu rokovania.

Hlasovanie:
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Ján Horecký
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 

 

Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: –
Hlasovanie o programe ako celku.

Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Vladimír Dulla
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 1.
Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Peter Lenč
(KDH)
     

 

Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 2.
Správa o činnosti miestnej kontrolórky k 7. zasadnutiu MiZ 2015.

Hlasovanie:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
     

 

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 2A.
Informácia o vývoji agendy stavebného úradu.

Hlasovanie:
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
     

 

Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 3.
Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za január – júl 2015.

Hlasovanie:
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 4.
Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.6.2015.

Hlasovanie:
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 5.
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2015.

Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Robert Krampl
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 6.
Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.

Hlasovanie:
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Ján Horecký
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 7.
Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí.

Hlasovanie:
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Iva Lukačovičová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 8.
Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľnosti.
Pozmeňujúci návrh poslanca Dullu:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves nesúhlasí s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia hlavného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností.
Hlasovanie:
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 9.
Návrh na vyradenie a predaj autobusu Karosa.

Hlasovanie:
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 10.
Zámer mestskej časti Bratislava-Karlova Ves predať pozemok parc. č. 2954/108 k. ú. Bratislava-Karlova Ves Vladimírovi Bílikovi a Viere Bílikovej, obidvaja bytom Parcelná 23, Bratislava.
Pozmeňujúci návrh poslanca Zajaca:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves A. neschvaľuje zámer mestskej časti Bratislava-Karlova Ves predať pozemok registra C-KN  p.č.  2954/108, vinice o výmere  9 m2 v k.ú. Bratislava-Karlova Ves na ulici Staré Grunty – lokalita Sitina v súlade s ustanovením § 9a ods. 9  písm. c/ zákona SNR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Vladimírovi Bílikovi a Viere Bílikovej, rod. Kostkovej, obidvaja bytom Parcelná 23, Bratislava za kúpnu cenu, ktorá bude následne určená znaleckým posudkom. B. odporúča rokovať o prenájme uvedeného pozemku v časti A uznesenia.
Hlasovanie:
Za: 16
Proti: 2
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Proti:

 Robert Krampl
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
   

Zdržali sa:

 Igor Bendík
(SaS)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Pavol Martinický
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 11.
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom, k. ú Bratislava-Karlova Ves na trhovisku Dlhé Diely.

Hlasovanie:
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Proti:

 Ján Horecký
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Pavol Martinický
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 12.
Žiadosť Imricha Kukliša o nájom pozemku v k. ú. Bratislava-Karlova Ves za účelom vybudovania účelovej prístupovej komunikácie na jeho nehnuteľnosti.
Pozmeňujúci návrh poslanca Buzáša:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves neschvaľuje v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c/ zákona SNR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa  nájom pozemku  registra C-KN časť parcely č. 2954/3 o výmere 224 m2, zastavané plochy a nádvoria,  lokalita Staré Grunty – Sitina, k.ú. Bratislava-Karlova Ves Imrichovi Kuklišovi, bytom ul. J.Alexyho 3, Bratislava za účelom vybudovania účelovej prístupovej komunikácie k nehnuteľnosti v jeho vlastníctve a to pozemky parc.č. 2840/2 záhrada o výmere 217 m2, parc.č. 2840/15 zastavané plochy a nádvoria o výmere 126 m2 a k stavbe súpis.č. 6122 postavenej na pozemku parc.č. 2840/15  s nasledovnými podmienkami:

–  doba nájmu: od právoplatnosti stavebného povolenia na účelovú komunikáciu do právoplatnosti

    kolaudačného  rozhodnutia;  právoplatnosť  stavebného  povolenia a kolaudačného rozhodnutia 

    nájomca  oznámi  písomne  prenajímateľovi  najneskôr  do  3  pracovných dní od nadobudnutia 

    ich právoplatnosti,

–   výška nájomného:  1,97 €/m2/rok v zmysle VZN č. 1/2004 v znení VZN č. 1/2011,

–   povinnosť investora zachovať účelovú komunikáciu verejne prístupnú,

–   novovybudovanú účelovú komunikáciu mestská časť neprevezme do správy, ale bude ju na

    vlastné náklady udržiavať a spravovať investor Imrich Kukliš.
Hlasovanie:
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Zdržali sa:

 Ján Horecký
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
   

 

Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 13.
Žiadosť Asociácie prijímateľov sociálnych služieb SR o nájom nebytových priestorov na Matejkovej 20 z dôvodu osobitného zreteľa.
Pozmeňujúci návrh poslanca Rosinu:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves neschvaľuje nájom nebytových priestorov  v polyfunkčnom objekte na Matejkovej 20 v Bratislave, konkrétne kancelárie č. 27, vo výmere 18,68 m²: Asociácia prijímateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, IČO: 42260078, sídlo: Pri vinohradoch 367, 831 06 Bratislava.
Hlasovanie:
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

Proti:

 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
     

Zdržali sa:

 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 14.
Návrh na vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom uvoľnených záhrad.

Hlasovanie:
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
 

Zdržali sa:

 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
     

 

Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 15.
Návrh na vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov na ul. Matejkovej 20 ­ 2. návrh.

Hlasovanie:
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Daniela Záhradníková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 16.
Návrh na vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov na ul. Pernecká, Špieszova ­ 2. návrh.

Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 17.
Žiadosť p. Ing. Pavla Svetlíka – Valba & Co o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
     

 

Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 18.
Žiadosť Karloveského športového klubu o súhlas s prenechaním nebytových priestorov na Janotovej 12 do podnájmu Karloveskému tanečnému centru.

Hlasovanie:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Ján Horecký
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
   

 

Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 19.
Žiadosť Karloveského športového klubu o súhlas s prenechaním nebytových priestorov na Janotovej 12 do podnájmu Tanečnej škole Miguela Mendéza.

Hlasovanie:
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19
Za:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Petra Nagyová-Džerengová
(Most-Híd)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Richard Savčinský
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
   

Zdržali sa:

 Ján Horecký
(bez PP)
     

 

Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 21.
Informácia o prevádzke plaveckého bazéna na Základnej škole Majerníkova 62.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves A. berie na vedomie informáciu o prevádzke plaveckého bazéna na Základnej škole Majerníkova 62.
Na doplňujúci návrh poslanca Rosinu:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves B. žiada starostku o preverenie rozsahu rekonštrukcie v roku 2007.
Hlasovanie:
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20
Za:

 Igor Bendík
(SaS)
 Zdeněk Borovička
(bez PP)
 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Iveta Hanulíková
(SMER – SD)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)

 

Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 22.
Návrh poslanca Rosinu – Rôzne: Doplnenie komisie o neposlanca Ing. Tomáša Vašeka.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves volí za člena komisie verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy miestneho zastupiteľstva mestskej časti z ďalších osôb – neposlanca Ing. Tomáša Vašeka s účinnosťou 1. októbra 2015.
Hlasovanie:
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18
Za:

 Peter Buzáš
(OKS)
 Vladimír Dulla
(bez PP)
 Ján Horecký
(bez PP)
 Miroslav Kadnár
(bez PP)
 Juraj Kmeťko
(bez PP)
 Robert Krampl
(bez PP)
 Ján Labuda
(bez PP)
 Peter Lenč
(KDH)
 Iva Lukačovičová
(bez PP)
 Pavol Martinický
(bez PP)
 Lívia Poláchová
(bez PP)
 Rudolf Rosina
(bez PP)
 Jaromír Šíbl
(bez PP)
 Zuzana Volková
(bez PP)
 Branislav Záhradník
(bez PP)
 Marcel Zajac
(bez PP)
 Anna Zemanová
(bez PP)
     

Zdržali sa:

 Zdeněk Borovička
(bez PP)
     

Sme tu pre vás

MiÚ MČ Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava

Miestny úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Pia: 08:00 — 13:00

Centrum služieb občanom

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia a zákaz vychádzania, je Centrum služieb občanom zatvorené. Centrum služieb občanom v tomto období vybavuje výlučne agendu pohrebov a svadieb.

Stavebný úrad

Pon: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00
Str: 08:00 — 12:00
13:00 — 17:00