menu menu
facebook instagram
spravca@karlovaves.sk
© Karlova Ves - GDPR

 • Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na rok 2022, s výhľadom na roky 2023 a 2024 – návrh uznesenia
 • Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na rok 2022, s výhľadom na roky 2023 a 2024
 • Príloha 1 Rozpočet v zmysle zákona č. 493/2022
 • Príloha 2 Návrh rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024
 • Príloha 3 Rozpis rozpočtov základných škôl
 • Príloha 4 Návrh rozpočtu VPS text
 • Príloha 5 Návrh rozpočtu VPS
 • Deň vyvesenia: 24.11.2021

  Uplatniť pripomienky možno najneskôr do: 6.12.2021 do 12:00 hod.

  Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na mailovej adrese jana.hlozekova@karlovaves.sk alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.“

  Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií

  Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

  Oznámenie o zámere predať majetok

  Oznámenie o zámere prenajať majetok

  Meno príjemcu: Anton Pňaček
  Odberná lehota: 3.12.2021 
  Zásielka uložená na pobočke: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, kancelária č. 413

  https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2021/11/19496_KV20210019496.pdf

  https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2021/11/OVS-L.Fullu-do-16.12.2021.pdf

  Meno príjemcu: Miroslav Mikula
  Odberná lehota: 30.11.2021 
  Zásielka uložená na pobočke: Finančné oddelenie Mestského úradu v Holíči, Bratislavská 271/5, v budove Mestskej polície Holíč

  https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2021/11/034419bf-d2a6-4b97-9733-497a4685d33d.pdf

  Meno príjemcu: Peter Ševcech
  Odberná lehota: 26.11.2021 
  Zásielka uložená na pobočke: Daňový úrad Bratislava, oddelenie daňovej exekúcie 3 Radlinského 37, 811 07 Bratislava, kancelária č. 400

  https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2021/11/19109_KV20210019109.pdf

  Výzva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

  Meno príjemcu:
  Stanislav Fandel
  Odberná lehota:
  12.11.2021
  Zásielka uložená na pobočke:
  Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 851 00 Bratislava, kancelária č. 223
   
  Oznámenie miesta uloženia písomnosti – Stanislav Fandel