menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Meno príjemcu: Anton Pňaček

Odberná lehota: 2.6.2022

Zásielka uložená na pobočke: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, kancelária č. 413

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Anton Pňaček

Pozvánka:

Materiály:

Pozvánka na 25. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Výsledky obchodnej verejnej súťaže na záhrady na Mokrohájskej ceste, vyhlásenej dňa 22.4.2022

Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemkov – záhrad v k. ú. Bratislava-Karlova Ves

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru, ktorý sa nachádza na ul. Ľ. Fullu 4 v Bratislave

Pozvánka na 24. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenia:

Zápisnica:

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie na základe rozhodnutia starostu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves