menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Meno príjemcu:

Janka Pörsök

Odberná lehota:

3.4.2024

Zásielka uložená na pobočke:

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Oddelenie ekonomiky, 6. poschodie, kancelária č. 717, Vazovova 7/A, 816 16 Bratislava

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – Janka Pörsök

Pozvánka na 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Pozvánka:

Materiály:

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 02/2024 – Majerníkova 1/B

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku parc. č. 3260 v lokalite nad Devínskou cestou

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku parc. č. 3261 v lokalite nad Devínskou cestou

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku parc. č. 3268 v lokalite nad Devínskou cestou v Bratislave

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru na ul. Segnerova 3 v Bratislave

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme pozemku parc. č. 2360/23 v lokalite Dolné Krčace v Bratislave

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme parkovacieho miesta v objekte parkovisko – garáže na Pribišovej ulici v Bratislave