menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti – Jurigovo nám. 7

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022

Rozhodnutie starostky mestskej časti Bratislava – Karlova Ves o určení volebných okrskov a volebných miestností pre  voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o zverejnení elektronickej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie (MVK) a do okrskovej volebnej komisie (OkrVK)

Informácia o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie a o termíne doručenia kandidátnych listín kandidátov na poslancov a starostu v mestskej  časti Bratislava-Karlova Ves

Určenie počtu poslancov miestneho zastupiteľstva, počtu volebných obvodov a určenie rozsahu výkonu starostu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo volebnom období 2022 – 2026

Určenie volebných obvodov a počtu poslancov na volebné obdobie rokov 2022 – 2026 v BSK a čísla volebných komisií

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov – Ľ. Fullu č. 4 v Bratislave

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie na základe rozhodnutia starostu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves  v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) VZN č. 7/2021 o podmienkach poskytovania dotácií

Pozvánka na 27. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Pozvánka:

Materiály:

Uznesenie:

Zápisnica:

Videozáznam: