menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenia:

Zápisnica:

Videozáznam:

Zisťovanie Štatistického úradu Slovenskej republiky o vzdelávaní dospelých (AES)

Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnosti

Oznámenie zámeru prenajať majetok – prenájom dráh školskej plavárne Majerníkova 62

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený – Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený – Voľby do orgánov samosprávnych krajov

 Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznámenie zámeru predať majetok – parc. č. 2300/12, parc. č. 2300/13, parc. č. 2300/15

Oznam o voľbe miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves