menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznam o voľbe miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenie:

Zápisnica:

Videozáznam:

Pozvánka na 25. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Výsledky obchodnej verejnej súťaže na záhrady na Mokrohájskej ceste, vyhlásenej dňa 22.4.2022

Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemkov – záhrad v k. ú. Bratislava-Karlova Ves

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru, ktorý sa nachádza na ul. Ľ. Fullu 4 v Bratislave

Pozvánka na 24. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenia:

Zápisnica:

Videozáznam:

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie na základe rozhodnutia starostu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves