menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemky pod garážou a nebytové priestory na Majerníkovej

Oznámenie zámeru prenajať a majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Folklórny súbor Dolina

Prehľad zvýhodnených dlhodobých nájmov v roku 2021 – aktualizované

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú na prízemí bytového domu na ul. Ľ Fullu č. 4

Zoznam prijatých žiadostí o dotáciu na rok 2022

Pozvánka na 23. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenia:

Zápisnica:

Videozáznam:

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prenájom pozemkov a objektu na ulici Borská 2 za účelom prevádzkovania zariadenia sociálnych služieb

Oznámenie o zámere prenajať majetok, ktorý bude prerokovaný na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 22.2.2022