menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) – 4.2.2022 – 22.6.2022

Pozvánka na 22. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenie:

Zápisnica:

Videozáznam:

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie na základe rozhodnutia starostu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) a § 10 ods. 2 VZN č. 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií

Štatistické zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu 2022

Štatistické zisťovanie na úseku štatistiky práce – Výberové zisťovanie pracovných síl 2022

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru, ktorý sa nachádza na ul. Ľ. Fullu 4 v Bratislave.

VZN č. 7/2021 o podmienkach poskytovania dotácií

Pozvánka na 21. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenia:

Zápisnica:

Videozáznam:

Pozvánka MiR_18-2021_11_30

Uznesenia 18MiR 2021-11-30

Zapisnica 18MiR 2021-11-30