menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

VZN č. 7/2021 o podmienkach poskytovania dotácií

Pozvánka na 21. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenia:

Zápisnica:

Videozáznam:

Pozvánka MiR_18-2021_11_30

Uznesenia 18MiR 2021-11-30

Zapisnica 18MiR 2021-11-30

Oznámenie zámeru prenajať majetok – priamy prenájom plaveckých dráh

 • Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na rok 2022, s výhľadom na roky 2023 a 2024 – návrh uznesenia
 • Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na rok 2022, s výhľadom na roky 2023 a 2024
 • Príloha 1 Rozpočet v zmysle zákona č. 493/2022
 • Príloha 2 Návrh rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024
 • Príloha 3 Rozpis rozpočtov základných škôl
 • Príloha 4 Návrh rozpočtu VPS text
 • Príloha 5 Návrh rozpočtu VPS
 • Rozpočet mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na rok 2022:

  Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2022:

  Čerpanie rozpočtu:

  Deň vyvesenia: 24.11.2021

  Uplatniť pripomienky možno najneskôr do: 6.12.2021 do 12:00 hod.

  Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na mailovej adrese jana.hlozekova@karlovaves.sk alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.“

  Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií

  Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

  Oznámenie o zámere predať majetok

  Oznámenie o zámere prenajať majetok

  https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2021/11/OVS-L.Fullu-do-16.12.2021.pdf