menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

VZN č. 7/2020 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

VZN č. 6/2020 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb

VZN č. 5/2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 zo dňa 4.4.2017 a všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 zo dňa 30. júna 2020.

Pozvánka na 14. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Štatistické zisťovanie pre štatistiku rodinných účtov

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejne súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú na ul. Špieszova a Pernecká 37

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejne súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú na prízemí bytového domu na Ľ. Fullu 4

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejne súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v suteréne bytového domu na Segnerovej ul.

Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti

Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznámenie zámeru o prerokovaní žiadostí o odkúpenie uvedených pozemkov

Oznámenie zámeru prenajať majetok – plavecké dráhy Školskej plavárne na Majerníkovej 62