menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

VZN č. 4/2021 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Pozvánka na 20. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemkov – záhrad v k. ú. Bratislava-Karlova Ves

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme pozemkov pod predajné stánky – gastronomická zóna Karloveských komunitných hodov počas Karloveských hodov v dňoch 29. septembra – 3. októbra 2021

Výsledky obchodnej verejnej súťaže na záhrady v lokalite Nad Devínskou cestou, vyhlásenej dňa 19.8.2021

Oznámenie o zámere prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznámenie zámeru prenajať majetok – pozemok pod garážou

Oznámenie o dražbe

Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemkov – záhrad

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Výsledky obchodnej verejnej súťaže na záhrady na Mokrohájskej ceste, vyhlásenej dňa 25.6.2021