menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru, ktorý sa nachádza na ul. Ľ. Fullu č. 4 v Bratislave

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov (NP č. 102), ktoré sa nachádzajú na ul. Segnerova č. 3 v Bratislave

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v polyfunkčnom dome na Špieszovej ul. č. 2 a Perneckej 37 v Bratislave

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v polyfunkčnom dome na Špieszovej ul. č. 2 a Perneckej 37 v Bratislave

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)

Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemkov – záhrady

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie na základe rozhodnutia starostky MČ Bratislava-Karlova Ves za I. štvrťrok 2021

Oznámenie o dražbe – RD Vretenová 4

Pozvánka na 17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT)

Dražobná vyhláška – parc č. 3651/233

Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa