menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Oznámenie zámeru prenajať majetok – prenájom dráh školskej plavárne Majerníkova 62

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený – Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený – Voľby do orgánov samosprávnych krajov

 Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznámenie zámeru predať majetok – parc. č. 2300/12, parc. č. 2300/13, parc. č. 2300/15

Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Ponuka na predaj majetku – 69D/242/2021

Oznam o voľbe miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenie:

Pozvánka na 25. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves