menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Rozhodnutie o mimoriadnom povolení lovu na nepoľovnej ploche

Pozvánka na 16. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti – Dlhé Diely III 15

VZN č. 1/2021 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Karlova Ves č. 1/2018 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 27.02.2018 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov – Segnerova 3

Pozvánka na 15. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Oznámenie zámeru prenajať a predať majetok

Oznámenie zámeru prenajať majetok – nájomné zmluvy na pozemky pod garážami