menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Oznámenie zámeru – – prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku registra „C“ parc.č. 643/2 – záhrada o výmere 168 m2

Oznámenie zámeru prenajať a predať majetok Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na pozíciu: Recepčný / recepčná.
Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

Zámer uzatvoriť nové nájomné zmluvy a predĺžiť platnosť nájomných zmlúv na pozemky podľa predloženého návrhu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Ozn. vybavenia petície

Čestné vyhlásenie

Návrh na plnenie kriterii revitalizacia MS Borska

VÝZVA MS Borska_ 2 etapa revitalizacia

VÝZVA projekt_ chodník_Sumbalova_Karloveská

Kópia z katastrálnej mapy

Príloha č. 1 k výzve – Navrh na plnenie kriterii projekt chodnik Sumbalova

Príloha č. 2 k výzve – čestné vyhlásenie projekt chodnik Sumbalova

ZMLUVA O DIELO – PD a AD projekt chodnik Sumbalova

dav

dav

dav

dav

dav

dav

Vyzva kose

Príloha_1_Návrh_na_plnenie_kritérií-1

Príloha_2_Čestné vyhlásenie

Vyzva lavicky

Príloha_1_Návrh_na_plnenie_kritérií

Príloha_2_

VK2019 ZŠ Karloveská
VK ZŠ Karloveská 61

VK2019 MŠ Suchohradská
VK MŠ Suchohradská 3