menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie na základe rozhodnutia starostky MČ Bratislava-Karlova Ves za I. štvrťrok 2021

Oznámenie o dražbe – RD Vretenová 4

Pozvánka na 17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT)

Dražobná vyhláška – parc č. 3651/233

Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú na prízemí bytového domu na ul. Ľ. Fullu č. 4 v Bratislave

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v suteréne bytového domu na Segnerovej ul. č. 3 v Bratislave

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti na ul. Špieszova 2 a Pernecká 37 v Bratislave

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v polyfunkčnom dome na Perneckej 37 a Špieszovej 2 v Bratislave

Oznámenie zámeru prenajať majetok v objekte Molecova 1/A

Oznámenie zámeru prenajať majetok – záhrada