menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Obchodná verejná súťaž na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme pozemkov pod predajné stánky počas Majálesu dňa 20. mája 2017

Pozvánka na 25. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Zrušenie opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky

Oznámenie zámeru prenajať majetok – ihrisko, šatne a sociálne zariadenie za účelom získania dotácie od Slovenského futbalového zväzu na „Rekonštrukciu alebo výstavbu futbalovej infraštruktúry“.

Zverejnenie zámeru prenajať za účelom dotácie na rekonštrukciu

Výsledky verejného ponukového konania na prijatie úveru za účelom financovania rekonštrukcie školských objektov a zariadení vyhláseného Mestskou časťou Bratislava Karlova Ves dňa 31.1.2017

Oznámenie zámeru Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznámenie žiadosti občianskeho združenia ZVIERATÁ & ĽUDIA o dlhodobý nájom pozemku za účelom prevádzkovania záujmovej a športovej kynológie

Oznámenie žiadosti o uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznámenie žiadosti občianskeho združenia „Iniciatíva občanov – Doktorov Jarok“ o ďalší prenájom pozemku za účelom rozvíjania ďalších aktivít u tzv. „rizikových skupín“ mládeže

Oznámenie zámeru MČ Bratislava-Karlova Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa uzavrieť nájomné zmluvy na pozemok – záhradu, pozemky pod predajnými stánkami, predĺženie nájmu na pozemok – záhradu

Oznam o odpredaji vyradeného majetku – auto FORD Fiesta 1,3 5-dverový hatchback

VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za rozvoj