menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejne súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú na prízemí bytového domu na Ľ. Fullu 4

Vyhlásenie výsledkov obchodnej verejne súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v suteréne bytového domu na Segnerovej ul.

Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti

Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznámenie zámeru o prerokovaní žiadostí o odkúpenie uvedených pozemkov

Oznámenie zámeru prenajať majetok – plavecké dráhy Školskej plavárne na Majerníkovej 62

Oznámenie zámeru prenajať pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznámenie zámeru prenajať pozemky a nebytové priestory z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznámenie zámeru prenajať majetok mestskej časti s dôvodu hodného osobitného zreteľa

Podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ulici Špieszova 2 a Pernecká 37

Podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ulici Segnerova 3