menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Pozvánka na 15. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Oznámenie zámeru prenajať a predať majetok

Oznámenie zámeru prenajať majetok – nájomné zmluvy na pozemky pod garážami

Podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v suteréne bytového domu na Segnerovej ul. č. 3 v Bratislave

Oznámenie starostky o nastúpení náhradníka

Výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS) – Štatistický úrad

Zisťovanie Štatistického úradu o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie poskytnutej na základe rozhodnutia starostky mestskej časti – IV. štvrťrok 2020

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie poskytnutej na základe rozhodnutia starostky mestskej časti za III. štvrťrok 2020

VZN č. 7/2020 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

VZN č. 6/2020 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb

VZN č. 5/2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 zo dňa 4.4.2017 a všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 zo dňa 30. júna 2020.