menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Oznámenie zámeru prenajať pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznámenie zámeru prenajať pozemky a nebytové priestory z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznámenie zámeru prenajať majetok mestskej časti s dôvodu hodného osobitného zreteľa

Podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ulici Špieszova 2 a Pernecká 37

Podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na ulici Segnerova 3

Podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na Ľ. Fullu 4

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021

VZN č. 4/2020 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 8/2019 zo dňa 17.12.2019 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania seniorov

Pozvánka na 13. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Oznámenie zámeru prenajať majetok – malá telocvičňa v ZŠ A. Dubčeka

Oznámenie zámeru – – prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku registra „C“ parc.č. 643/2 – záhrada o výmere 168 m2