menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN č. 1/2017 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017 – Štatistický úrad SR

Na základe všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2016 účinného od 15. 01. 2017 vyhlasuje Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v roku 2017.

Cieľom výzvy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pre rok 2017, je zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti, rozvíjanie komunitného života, reagovanie na potreby mestskej časti a podporovanie aktivít jej občanov.

Kompletné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie 2017 Bratislava Karlova Ves

Rozhodnutie o dlžnom poistnom povinného poistenia ako samostatne zárobkovo činnej osoby – Zuzana Syneková

Upozornenie pre majiteľa dlhodobo stojaceho motorového vozidla – BA-603EF Renault Master, majiteľ Ján Legindi

Výzva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na odstránenie vozidla bez EČ – strieborný prívesný vozík Pongratz, Beniakova 12

Výzva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na odstránenie vozidla bez EČ – strieborná metalíza Toyota Avensis, Spieszová

Pozvánka na 24. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Verejné ponukové konanie na prijatie úveru za účelom financovania rekonštrukcie školských objektov a zariadení

Výzva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na odstránenie vozidla bez EČ – strieborná AUDI A4, Nábělkova

Oznámenie o zámere prenajať majetok