menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov na Ľ. Fullu 4

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021

VZN č. 4/2020 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 8/2019 zo dňa 17.12.2019 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania seniorov

Pozvánka na 13. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Oznámenie zámeru prenajať majetok – malá telocvičňa v ZŠ A. Dubčeka

Oznámenie zámeru – – prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku registra „C“ parc.č. 643/2 – záhrada o výmere 168 m2

Oznámenie zámeru prenajať a predať majetok Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves vypísal výberové konanie na pozíciu: Recepčný / recepčná.
Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí SEM

Zámer uzatvoriť nové nájomné zmluvy a predĺžiť platnosť nájomných zmlúv na pozemky podľa predloženého návrhu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Ozn. vybavenia petície