menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Verejna vyhlaska-ulozenie pisomnosti Matcho sro

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 810/2017 časť b zo dňa 27.4.2017 mestské zastupiteľstvo požiadalo primátora hlavného mesta SR Bratislavy predložiť raz za polrok informáciu o aktuálnom počte herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy.

Predkladaná informácia vychádza z platných ustanovení zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z evidencie oddelenia miestnych daní, poplatkov a licencií, ktoré agendu hazardných hier spravuje.

 

Informácia o aktuálnom počte herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy

OZNAM O ZMENE ÚRADNÝCH HODÍN

Z dôvodu konania volieb do vyšších územných celkov, bude CENTRUM SLUŽIEB OBČANOM dňa 4. novembra 2017 zavreté.

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 7/20l6 zo dňa 20.12.2016 a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 8/2017 zo dňa 3.10.2017 o podmienkach poskytovania dotácií vyhlasuje mestská časť Bratislava-Karlova Ves výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2018.

Cieľom výzvy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pre rok 2018, je zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti, rozvíjanie komunitného života, reagovanie na potreby mestskej časti a podporovanie aktivít jej občanov.

Kompletné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie 2018 Bratislava Karlova Ves

Vyzva na predlozenie ponuky

Oznámenie o zámere prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – nebytových priestorov 20,00 m2 v MŠ Kolískova 14 folklórnemu krúžku „Folklór s láskou“

Oznámenie o výzve na predkladanie ponúk k zákazke – „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ Ladislava Sáru 3, Bratislava“

Oznámenie o výzve na predkladanie ponúk k zákazke – „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ Pod Rovnicami 1, Bratislava“

Oznámenie žiadosti občianskeho združenia Susedia Sami Sebe o prenájom časti pozemku registra C-KN parc. č. 1426/729

Oznámenie žiadosti p. Petra Kajzra o kúpu, resp. prenájom pozemku registra C-KN, časť parc. č. 1311/20

Oznámenie žiadosti o uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom