menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Stavebné povolenie v lokalite chatky Kútiky – NNK – miestne rozvody elektriny

Oznámenie o zámere prenajať majetok

Príkaz primátora hl. mesta SR Bratislavy o vyhlásení mimoriadnej situácie – Devínska cesta

Oznam o odpredaji vyradeného majetku

Zisťovanie o prijímoch a životných podmienkach domácností

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológii v domácnostiach a u jednotlivcov

VZN č. 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015

VZN č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 50/1998 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 8.9.1998 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 58/1999 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 28.9.1999

Oznámenie o začatí konania o poverení poľovníckej organizácie na výkon ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver

Obchodná verejná súťaž na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme pozemkov pod predajné stánky počas Majálesu dňa 20. mája 2017

Pozvánka na 25. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Zrušenie opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky