menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Oznámenie o vstupe na pozemok – Karloveská, Nad lúčkami, Pribišova, Kuklovská

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie na základe rozhodnutia starostu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) VZN č. 7/2021 o podmienkach poskytovania dotácií

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu – Štatistický úrad Slovenskej republiky

Výberové zisťovanie pracovných síl – Štatistický úrad Slovenskej republiky

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BL725CS

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – DS594FP

Pozvánka na 2. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Pozvánka:

Materiály:

Hlasovanie:

Uznesenia:

Videozáznam:

Štatistické zisťovanie rodinných účtov – Štatistický úrad Slovenskej republiky

Upozornenie vlastníka/držiteľa o umiestnení výzvy na vozidlo – BT005AT

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023

Výzva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov