menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

VZN č. 5/2023, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 1/2004 zo dňa 30.03.2004 o výške nájomného za dočasné užívanie pozemkov neslúžiacich na podnikateľské účely v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 1/2011 zo dňa 05.04.2011

Zisťovanie Štatistického úradu SR o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a jednotlivcami (IKT)

Oznámenie o verejnom prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Dlhé diely 4-5, MČ Bratislava-Karlova Ves, Návrh riešenia“

Oznámenie o verejnom prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Dlhé diely 6, MČ Bratislava-Karlova Ves, Návrh riešenia“

Oznámenie o zahájení prerokovania a žiadosť o vyjadrenie – „Územný plán zóny Dlhé diely 4-5, MČ Bratislava-Karlova Ves, Návrh riešenia“

Oznámenie o zahájení prerokovania a žiadosť o vyjadrenie – „Územný plán zóny Dlhé diely 6, MČ Bratislava-Karlova Ves, Návrh riešenia“

Informácia o poskytnutí mimoriadnej dotácie na základe rozhodnutia starostu mestskej časti

Pozvánka na 4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves