menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Staré grunty

Oznámenie zámeru priamo prenajať nebytové priestory – Majerníkova 14-16

Obchodná verejná súťaž – prenájom pozemkov uvoľnených záhrad v k.ú. Bratislava-Karlova Ves

Zámer uzavrieť Dohodu o náhrade za obmedzenie užívania pozemku z dôvodu vedenia trasy líniovej stavby „BA-Kresánkova-1274BR“

Oznámenie zámeru uzavrieť nájomné zmluvy na pozemky pod garážami a predĺžiť platnosť nájomnej zmluvy na pozemok

Oznámenie zámeru prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa – nebytové priestory na Perneckej ul. žiadateľovi Sociálna poisťovňa

Verejná vyhláška k správnemu konaniu vo veci vyhotovenia programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Ostatné subjekty Bratislava na obdobie rokov 2016 – 2025

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Jamnického

Pozvánka na 13. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Oznámenie starostky o nastúpení náhradníka

Stavebné povolenie – Lodenica Karloveské rameno

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny – lokalita Slávičie údolie