menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Príkaz primátora hl. mesta SR Bratislavy o vyhlásení mimoriadnej situácie – Devínska cesta

Oznam o odpredaji vyradeného majetku

Zisťovanie o prijímoch a životných podmienkach domácností

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológii v domácnostiach a u jednotlivcov

VZN č. 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015

VZN č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 50/1998 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 8.9.1998 o státí, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 58/1999 mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 28.9.1999

Oznámenie o začatí konania o poverení poľovníckej organizácie na výkon ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver

Obchodná verejná súťaž na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme pozemkov pod predajné stánky počas Majálesu dňa 20. mája 2017

Pozvánka na 25. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Zrušenie opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky

Oznámenie zámeru prenajať majetok – ihrisko, šatne a sociálne zariadenie za účelom získania dotácie od Slovenského futbalového zväzu na „Rekonštrukciu alebo výstavbu futbalovej infraštruktúry“.

Zverejnenie zámeru prenajať za účelom dotácie na rekonštrukciu

Výsledky verejného ponukového konania na prijatie úveru za účelom financovania rekonštrukcie školských objektov a zariadení vyhláseného Mestskou časťou Bratislava Karlova Ves dňa 31.1.2017