menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

VZN č. 7/2015

00-Pozvanka 10MiZ-2015-12-21-2MIM

Pozvánka na 9. zasadnutie (2. mimoriadne) Miestnej rady miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Karlova Ves

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Pozvanka 09MiZ-2015-12-15

Zrušenie obchodnej verejnej súťaže

Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov č. 0360334309 zo dňa 31.3.2009

Rozhodnutie o prerušení konania vo veci zaradenia pozemných komunikácií Veternicová

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016

Zadanie zákazky – oprava chodníkov v MČ Bratislava-Karlova Ves

Oznamujeme obyvateľom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, že v dňoch 21. až 23. decembra 2015 sa stránkové dni menia nasledovne:

21.12. 2015 – pondelok – úradné hodiny 8,00 do 17,00 – stránkový deň

22.12. 2015 – utorok – úradné hodiny 7,00 do 15,00 – stránkový deň

23.12. 2015 – stredaotvorená len podateľňa od 8,00 do 12,00 .

 

Zmena stránkových dní v dňoch 21. až 23. 12.2015

Oznámenie zámeru uzavrieť nájomné zmluvy na pozemky pod garážami a predĺžiť platnosť nájomných zmlúv na pozemky pod predajnými stánkami