menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Oznámenie žiadosti občianskeho združenia ZVIERATÁ & ĽUDIA o dlhodobý nájom pozemku za účelom prevádzkovania záujmovej a športovej kynológie

Oznámenie žiadosti o uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznámenie žiadosti občianskeho združenia „Iniciatíva občanov – Doktorov Jarok“ o ďalší prenájom pozemku za účelom rozvíjania ďalších aktivít u tzv. „rizikových skupín“ mládeže

Oznámenie zámeru MČ Bratislava-Karlova Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa uzavrieť nájomné zmluvy na pozemok – záhradu, pozemky pod predajnými stánkami, predĺženie nájmu na pozemok – záhradu

Oznam o odpredaji vyradeného majetku – auto FORD Fiesta 1,3 5-dverový hatchback

VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN č. 1/2017 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2017 – Štatistický úrad SR

Na základe všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2016 účinného od 15. 01. 2017 vyhlasuje Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v roku 2017.

Cieľom výzvy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pre rok 2017, je zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti, rozvíjanie komunitného života, reagovanie na potreby mestskej časti a podporovanie aktivít jej občanov.

Kompletné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie 2017 Bratislava Karlova Ves

Rozhodnutie o dlžnom poistnom povinného poistenia ako samostatne zárobkovo činnej osoby – Zuzana Syneková

Upozornenie pre majiteľa dlhodobo stojaceho motorového vozidla – BA-603EF Renault Master, majiteľ Ján Legindi

Výzva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na odstránenie vozidla bez EČ – strieborný prívesný vozík Pongratz, Beniakova 12