menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Oznámenie zámeru predať pozemky na Adámiho ul. tvoriacich vjazd do garáží a výjazd v prospech 32 vlastníkov garáží vybudovaných na priľahlých pozemkoch do podielového spoluvlastníctva

Oznámenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže na záhrady v lokalite Mokrohájska a Dolné Krčace vyhlásenej dňa 8.10.2015

Zmena stránkových dní v dňoch 21. až 23. 12.2015

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme nebytových priestorov v objekte ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže na nebytové priestory Matejkova 20 v Bratislave

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže na nebytové priestory Pernecká 37, Spieszova 2 v Bratislave

Výsledky obchodnej verejnej súťaže na záhrady na Mokrohájskej ceste a Dolných Krčacoch vyhlásenej dňa 8.10.2015

Pozvánka na 8. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na utorok 27. 10. 2015 o  14,00 h vo veľkej zasadacej miestnosti na prízemí na Námestí sv. Františka 8, č. dv. 106

00-Pozvanka 08MiZ

Oznámenie o začatí správneho konania – verejnou vyhláškou vo veci usporiadania siete miestnych komunikácií – zaradenie pozemných komunikácií Veternicová a Hlaváčikova v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves do siete miestnych komunikácií

Oznámenie o nastupeni nahradnicky

VV Územný generel dopravy hl. mesta

Pozvanka MiR_07-2015_10_13