menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Oznam k zámeru predať pozemky parc. č. 3271/1, 3270, 3269/3, 3269/4, 3268, 3267 a 3290 v k. ú. Bratislava-Karlova Ves

Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka – Karol Polakovič

Rozhodnutie o dlžnom poistnom povinného poistenia SZČO – Zuzana Syneková

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe – DD PSO127/16

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia zásielky pre SRNAmoto, s.r.o.

Oznámenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia vo veci schválenia programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Ostatné subjekty Bratislava na obdobie rokov 2016 – 2025

Pozvánka na 18. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Názov zákazky: Bezpečnostná služba – stráženie objektu

Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou

Miesto dodania: Janotova ul. č.15, Bratislava – Karlova Ves

Typ zmluvy: na predmet zákazky bude uzatvorená Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby

Predpokladaná hodnota zákazky: 8 736 EUR bez DPH

Dátum na predkladanie ponúk: 18.08.2016 (stvrtok) do 12:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk: Kompletná výzva

Slovenská pošta: Dočasná úprava hodín pre verejnosť počas letného obdobia

Slovensá pošta: Dočasná úprava hodín pre verejnosť počas letného obdobia

Zisťovanie o vzdelávaní dospelých (AES 2016) Štatistickým úradom Slovenskej republiky

Zisťovanie o vzdelávaní dospelých (AES 2016) Štatistickým úradom Slovenskej republiky