menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Harmonogram VKK -júl -september 2016

Obchodná verejná súťaž na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme pozemkov pod predajné stánky počas Karloveských hodov

 

Obchodná verejná súťaž na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme pozemkov pod kolotoče a zábavné atrakcie počas Karloveských hodov

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme pozemkov pod kolotoče a zábavné atrakcie počas Karloveských hodov v dňoch 30. septembra – 2. októbra 2016

 

Záväzný návrh do obchodnej verejnej súťaže – Kolotoče – Karloveské hody 2016

 

Mapa prenajímaných pozemkov pod kolotoče a zábavné atrakcie

 

 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme pozemkov pod predajné stánky (predajné miesta) počas Karloveských hodov v dňoch 30. septembra – 2. októbra 2016

 

Záväzný návrh do obchodnej verejnej súťaže – Karloveské hody 2016

 

Mapa prenajímaných pozemkov pod predajné stánky

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lokalita Holíčska

Pozvánka na 16. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Upovedomenie o začatí konania – lokalita Kuklovská

VZN č. 4/2016 o zrušení Základnej školy, Veternicová 20, Bratislava a jej súčastí a o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 3/2016 zo 16. februára 2016 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a návrh na ustanovenie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra a náležitosti prihlášky – Uznesenie č. 201/2016 – 15MiZ 2016, 14.6.2016

Oznámenie zámeru uzavrieť nájomnú zmluvu na pozemok pod garážou a pod prenajatými stánkami

Oznámenie zámeru uzavrieť nájomnú zmluvu na pozemok registra C-KN parc. č. 129/2 s vlastníkom Miroslavom Kadnárom na dobu neurčitú

Oznámenie o zámere predať pozemky registra C-KN parcelu č. 1200 a 1214, k.ú. Bratislava-Karlova Ves na Adámiho ul.