menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017

Vyzva-LODENICA

Výzva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na odstránenie vozidla bez EČ – červené Alfa Romeo 158, Staré Grunty 23

Oznámenie zámeru prenajať hnuteľný a nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Tabuľka hnuteľného majetku

Vyzva-Chodnik Pernecka

Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľný majetok – nebytové priestory v objekte na Lackovej ulici č. 4 Jednote dôchodcov Slovenska z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznam o zámere uzavrieť nájomnú zmluvu na pozemky pod garážami, pod predajnými stánkami, predĺžiť doby nájmu na pozemky pod garážami, na pozemok – záhradu, pod predajnými stánkami, pod garážami pre lode

Zobrazenie situácie k zámeru

Oznam o žiadosti spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. o kúpu pozemku registra E – KN parc. č. 19799/1 a o kúpu pozemku registra C – KN parc. č. 2527/14, 2527/10 a 2529/6 v k.ú. Bratislava-Karlova Ves

Oznam o zámere uzavrieť nájomnú zmluvu na pozemok pod predajným stánkom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Výzva na odstránenie opusteného vozidla – čierny Peugeot, Majerníkova 11- vedľa MŠ

Občianske združenie Srdcom s nádejou uskutoční s povolením ministerstva vnútra dňa 30.11.2016 od 7.00 – 16.00 hod. verejnú zbierku formou predaja drobných predmetov (perá) na zdravotne ťažko postihnutého Filipka Kosára z Križnej. Viac informácií na webovej stránke o.z. – www.srdcomsnadejou.sk.

Rozhodnutie ministerstva vnútra o zápise verejnej zbierky do registra verejných zbierok