menu menu
facebook instagram
webstranka@karlovaves.sk
Mapa Stránky - GDPR

Slovenská pošta: Dočasná úprava hodín pre verejnosť počas letného obdobia

Zisťovanie o vzdelávaní dospelých (AES 2016) Štatistickým úradom Slovenskej republiky

Harmonogram VKK -júl -september 2016

Obchodná verejná súťaž na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme pozemkov pod predajné stánky počas Karloveských hodov

 

Obchodná verejná súťaž na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme pozemkov pod kolotoče a zábavné atrakcie počas Karloveských hodov

Pozvánka na 16. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

VZN č. 4/2016 o zrušení Základnej školy, Veternicová 20, Bratislava a jej súčastí a o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 3/2016 zo 16. februára 2016 o určení školských obvodov pre základné školy a spojenú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Pozvánka na 15. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Vyhlásenie výsledkov Obchodnej verejnej súťaže na nebytové priestory s kuchynským zariadením v ZŠ Karloveská 61 v Bratislave

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o nájme nebytových priestorov v objekte ZŠ Karloveská 61

Výsledky obchodnej verejnej súťaže na záhrady na Mokrohájskej ceste, vyhlásenej dňa 23.03.2016

Pozvánka na 14. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Pozvánka na 13. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves